บุคคลแห่งปีของ ป.ป.ร.

Published ตุลาคม 12, 2014 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/224340

โดย ซี.12 19 ธ.ค. 2554 05:00

สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า เป็นแหล่งรวมของผู้เคยเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆของสถาบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรหลักคือ การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง หรือ ป.ป.ร. ซึ่งเปิดหลักสูตรมายาวนานหลายขวบปีแล้ว

มีนักการเมือง ข้าราชการทุกประเภท ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารธุรกิจ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  ตลอดจนสื่อสารมวลชน ผ่านหลักสูตรนี้มาแล้วนับร้อยนับพัน

ปัจจุบันมี นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นนายกสมาคม

ช่วงเวลาที่ผ่านมาสมาคมฯได้ดำเนินกิจกรรมหลากหลายจนเป็นที่ประจักษ์  มาในปี พ.ศ.2554 นี้  มีโครงการมีการสรรหาบุคคล  หรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่น  เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องคุณงามความดี และเป็นแบบอย่างให้เกิดการสร้างสรรค์สังคมที่พึงปฏิบัติตามต่อไป  โดยกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกไว้ว่า

1. เป็นบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการทำคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมมาอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ประจักษ์

2. มีจิตเป็นสาธารณะ อุทิศตนและเสียสละเพื่อส่วนรวม โดยมิได้หวังผลประโยชน์ตอบแทน

3. มีความศรัทธาและยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

4. มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามและประพฤติตนในทางที่เหมาะสม

ทั้งนี้ รางวัลแบ่งออกเป็น 5 สาขา คือ 1. สาขาการเมืองการปกครอง 2. สาขาเศรษฐกิจ 3. สาขาสังคม 4. สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. สาขาศิลปวัฒนธรรม

ตอนนี้เปิดให้ผู้เกี่ยวข้องเสนอชื่อส่งผลงานและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 5 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2141-9772 โทรสาร 0-2143-8189 e-mail : kpi.society@gmail.com http://www.kpi.ac.th

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย 1. นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานที่ปรึกษา 2. นายธงชัย ณ นคร ที่ปรึกษา 3. นายเรืองชัย  ทรัพย์นิรันดร์ ที่ปรึกษา 4. นายไพบูลย์ นิติตะวัน ประธานกรรมการ 5. นายวิเชียร ชุปไธสง รองประธานกรรมการ 6. นายประทีป ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการ 7. พลเรือเอกวีระพล วรานนท์ กรรมการ 8. พลอากาศเอกอิทธิศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ กรรมการ 9. นางศรินทร เมธีวัชรานนท์ กรรมการ 10. นายวิลาศ โลหิตกุล กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาในสาขาต่างๆจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าให้ความเห็นชอบเพื่อประกาศเกียรติคุณต่อไป

ใครสนใจจะสนับสนุนผู้ใดเป็นบุคคลแห่งปีของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า เชิญเสนอได้เต็มที่ ตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่บอกไว้.
“ซี.12”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: