สำนักงานทรัพย์สินฯพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สร้างโครงการต้นแบบ“หลังสวน วิลเลจ”

Published ตุลาคม 8, 2014 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/124963

วันพุธ ที่ 08 ตุลาคม พ.ศ. 2557, 06.00 น.


42177ดร.จิรายุ อิศรางกูรฯ ผอ.สำนักงานทรัพย์สินฯ กล่าวต้อนรับ

นับเป็นโครงการที่มุ้งเน้นประโยชน์ส่วนรวม เกื้อกูลสังคมอย่างยั่งยืน โครงการต้นแบบ“หลังสวน วิลเลจ” ที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดที่ดินส่วนใหญ่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม สาธารณะ และชุมชน ไม่เน้นผลกำไร ที่ดินที่นำไปพัฒนาใช้เชิงพาณิชย์มีส่วนน้อย  เน้นพัฒนาอย่างเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคม พร้อมเผยแนวทางใหม่ในการพัฒนาบริหารอสังหาริมทรัพย์ มั่นใจเป็นตัวอย่างพัฒนาอสังหาคุณภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนน่าอยู่ และเกื้อกูลสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งงานนี้มีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยมี ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กล่าวต้อนรับ ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เมื่อค่ำวันพุธที่ 24 กันยายน 2557

ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เผยถึงแนวทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ว่า ที่ผ่านมาสำนักงานทรัพย์สินฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาที่เหมาะสม และไม่ได้คำนึงถึงรายได้เป็นสำคัญ ปัจจุบัน สำนักงานทรัพย์สินฯ มีพื้นที่ถือครองในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 41,000 ไร่ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่คือ ร้อยละ 93 เป็นพื้นที่ให้เช่ากับประชาชนที่มีรายได้น้อย ถึงปานกลาง รวมทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม ในอัตราค่าเช้าที่ต่ำกว่าราคาตลาดมาก ส่วนที่เหลือเพียงร้อยละ 7 เท่านั้น ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่มีศักยภาพสูง ได้ให้เอกชนเช่าเพื่อพัฒนาเชิงพาณิชย์ ในอัตราค่าเช่าที่เป็นไปตามราคาตลาด สำหรับโครงการต้นแบบ  “หลังสวน วิลเลจ” ได้ให้บริษัทสยามสินธร จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทของสำนักงานทรัพย์สินฯ จัดทำโครงการนี้ ให้เป็นโครงการคุณภาพมีสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่สร้างปัญหาจราจร แบ่งปันประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นตัวอย่างและนำไปต่อยอดสำหรับการพัฒนาที่ดินแปลงอื่นๆ ต่อไป

ยศ เอื้อชูเกียรติ ประธานกรรมการ บริษัท สยามสินธร จำกัด กล่าวว่า สยามสินธรมุ่งมั่นพัฒนาโครงการ “หลังสวน วิลเลจ” ตามแนวทางใหม่ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของสำนักงานทรัพย์สินฯ คือให้ความสำคัญในการดูแลผู้เช่าเดิมอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม แบ่งปันประโยชน์ที่เหมาะสมกับทุกฝ่าย ทั้งผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยในพื้นที่ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต รวมทั้งได้จัดสรรพื้นที่เพื่อส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม พัฒนาโครงการที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ชลาลักษณ์ บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท สยามสินธร จำกัด เผยว่า  “หลังสวนวิลเลจ” เป็นโครงการต้นแบบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กว่า 50 ไร่ บริเวณถนนหลังสวนที่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พักอาศัย มีมาตรฐานออกแบบและการก่อสร้างสูงสุด รวมทั้งมาตรฐานประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่เป็นปอดธรรมชาติใจกลางเมือง และที่สำคัญคือ การพัฒนาพื้นที่โดยคำนึงถึงชุมชนและสังคมรอบข้าง สามารถใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันอย่างเกื้อกูล อาทิ การจัดเตรียมสถานที่และสาธารณูปโภคให้ผู้ค้ารายย่อยเดิมสามารถกลับมาค้าขายในบริเวณที่จัดไว้ จัดพื้นที่ตลอดแนวขนานกับถนนหลังสวนเป็นวอคกิ้ง สตรีท รวมทั้งหอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ ร้านค้า ร้านอาหาร เพื่อให้คนกรุงเทพฯใช้เป็ที่พักผ่อนหย่อนใจ พบปะสังสรรค์ หรือออกกำลังกายอย่างเพลิดเพลิน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 • 42177

ดร.จิรายุ อิศรางกูรฯ ผอ.สำนักงานทรัพย์สินฯ กล่าวต้อนรับ

  • 42177

ดร.จิรายุ อิศรางกูรฯ ต้อนรับ อาสา สารสิน อดีตราชเลขาธิการ, สุกิจ หวั่งหลี, ไพโรจน์ ล่ำ

  • 42177

พาสินี ลิ่มอติบูลย์, ท่านผู้หญิงอรนุช อิศรางกูรฯ, ท่านผู้หญิงสุจิตคุณ สารสิน, เกตุวลี นภาศัพท์

  • 42177

คุณหญิงปราณี เอื้อชูเกียรติ , วาปี ภิรมย์ภักดี

  • 42177

พิพัฒพงศ์- พารณ อิศรเสนาฯ , วรพล เจนนภา

  • 42177

เทพ วงษ์วานิช, คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม, ประมนต์ สุธีวงศ์

  • 42177

พล.อ. จิระศักดิ์ วัฒนาวงศ์ , พล.อ.นพ.ชูฉัตร กำภูฯ

  • 42177

ยศ เอื้อชูเกียรติ ประธานกก.บจก.สยามสินธร

  • 42177

สรดิษ วิญญรัตน์, โรจน์ งามแม้น

  • 42177

ปิ่นทิพย์ บูรณสถิตย์พร, อมรา เจริญผล, คุณหญิงอรศรี วังวิวัฒน์, ปรียา รองรัตน์, ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์

  • 42177

ปิ่นทิพย์ บูรณสถิตย์พร, อมรา เจริญผล, คุณหญิงอรศรี วังวิวัฒน์, ปรียา รองรัตน์, ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์

  • 42177

ประธานเจ้าหน้าที่ บมจ.สยามสินธร ชลาลักษณ์- จิรพันธ์ บุนนาค กับ วันเพ็ญ ศักดาทร-มร.ฮาเกิน เอ.เว. เดียร์คเซิน

  • 42177

ม.ล.ท้าวเทวา เทวกุล-คุณหญิงอุษา เทวกุลฯ

  • 42177

ดร.นฏาประไพ สุจริตกุล, ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์, วิจิตร ชินาลัย

  • 42177

ระพี อุทกะพันธุ์ และ ระริน ปัญจรุ่งโรจน์

  • 42177

วรจันทร์ วิญญรัตน์, คุณหญิงกาญจนา เวชศิลป์

  • 42177

บรรยากาศภายในงาน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: