14 จังหวัดภาคใต้ขยายผลองค์ความรู้ ตามแนวพระราชดำริสู่เกษตรกร

Published ตุลาคม 2, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วันพฤหัสบดี 2 ตุลาคม 2557 เวลา 00:00 น.

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดโครงการ“ขับเคลื่อนขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริสู่เกษตรกร”ณโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ และนายประสาท พาศิริ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ สำนักงาน กปร. ร่วมในพิธี เมื่อวันก่อน

การอบรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผลสำเร็จจากการศึกษา ทดลอง วิจัย ทดสอบ ด้านการเกษตรของศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์สาขาได้ถ่ายทอดสู่เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ปฏิบัติหน้าที่เขตพื้นที่ภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 177 คน

ในการนี้ มีการบรรยายพิเศษ ในหัว ข้อ“การขับเคลื่อนองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริสู่เกษตรกร” โดย ผู้บริหารสำนักงาน กปร. และนายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม ร่วมบรรยายถึงแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนขยายผลองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่เกษตรกรทั่วทั้งพื้นที่ภาคใต้ ในรูปแบบตามความเหมาะสมของภูมิอากาศและภูมิสังคม ทั้งนี้ด้วยสภาพพื้นที่ภาคใต้ ติดทะเลสองฝั่งที่แตกต่างกันคือทะเลอันดามันและอ่าวไทย ทางด้านภูมิสังคมก็แตกต่างกัน ตลอดแนว ของพื้นที่อย่างชัดเจน คือ พื้นที่ 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ภาคใต้ตอนกลางและภาคใต้ตอนบน

ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรที่ปฏิบัติหน้าที่เขตจังหวัดภาคใต้ ที่มีลักษณะของภูมิอากาศและสังคมที่แตกต่างกัน ในระหว่างการประ ชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้ในการรณรงค์และส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป โดยจะเน้นแนวทางการเพาะปลูกแบบลดต้นทุน ใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด พื้นที่ร้างว่างเปล่าให้มีการบูรณะปรับปรุงฟื้นคืนมาใช้ประโยชน์เพื่อการเพาะปลูกอีกครั้งหนึ่ง โดยการน้อมนำแนวทางการดำเนินการที่ประสบผลสำเร็จแล้วในหลาย ๆ กรณีของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เช่น การบริหารจัดการดินและน้ำของ โครงการแกล้งดิน การปรับปรุงดินเค็มน้ำเปรี้ยว ให้สามารถนำมาเพาะปลูกพืชที่ให้ผลผลิตอย่างคุ้มค่า เป็นต้น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: