สหกรณ์ โครงการหลวงดีเด่น ปี 2557 – ทิศทางเกษตร

Published ตุลาคม 2, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วันศุกร์ 19 กันยายน 2557 เวลา 00:00 น.

การจัดตั้งสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ได้มีโอกาสเข้าถึงวิทยาการด้านการพัฒนาอาชีพ การผลิตและการตลาด เพื่อความเป็นอยู่ที่มั่นคงและยั่งยืน
การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรในโครงการหลวงและสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงนั้น ทางศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจะรับผิดชอบเกี่ยวกับพัฒนาระบบการผลิตพืชผลทางการเกษตร โดยวางแผนการผลิตให้มีความต่อเนื่องและตรงตามความต้องการของตลาดภายใต้ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่
และสหกรณ์จะให้การสนับสนุนเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตหรือเงินทุนในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการจัดสร้างโรงเรือนรวบรวมผลผลิต และคัดแยกผลผลิต การร่วมมือกันระหว่างศูนย์พัฒนาโครงการหลวงกับกรมส่งเสริมสหกรณ์นั้นมีเป้าหมายเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในโครงการหลวงมีรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในการผลิตและจำหน่ายผลผลิตตลอดถึงการจัดหาวัสดุและปัจจัยการผลิตโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง
ในปี 2536 ซึ่งเป็นระยะแรกเริ่ม ได้มีการจัดตั้งสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง 3 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง กลุ่มเตรียมสหกรณ์อีก 10 แห่ง และกลุ่มอาชีพ 1 แห่ง มีสมาชิก 659 คน มีทุนดำเนินการ 6.7 ล้านบาท จวบจนวันนี้ผ่านมาเป็นเวลากว่า 20 ปี ได้มีการจัดตั้งสหกรณ์เพิ่มขึ้นเป็น 50 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 4 แห่ง กลุ่มเตรียมการสหกรณ์ 10 แห่ง กลุ่มอาชีพ 1 แห่ง จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 8,316 คน ทุนดำเนินงานกว่า 142.584 ล้านบาท
นางวรรณี รัตนวราหะ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง เปิดเผยว่า การคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของสหกรณ์ในโครงการหลวงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของสหกรณ์ดีเด่นให้ปรากฏต่อสาธารณชน
ผลการคัดเลือกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นตามหลักเกณฑ์รวม 3 สหกรณ์ คืออันดับที่ 1 สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่โถ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ อันดับที่ 2 สหกรณ์การเกษตรห้วยต้มนำเจริญ จำกัด จังหวัดลำพูน และอันดับที่ 3 คือสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงปางไฮแม่ขิ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
ส่วนสมาชิกสหกรณ์ดีเด่น รวม 9 ราย คือ 1.นายสิทธิพล แสงทวีเจริญผล สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่ปูนหลวง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ 2.นายพุฒ ตากูล สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่ทาเหนือ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ 3.นายพีรวัฒน์ วางธิติกุล สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงบวกเต๋ย จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ 4.นายดนุพล อนันต์วิไล สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงทุ่งเรา จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ 5.นายอาโวย แลเซอ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น จำกัด จังหวัดเชียงราย 6.นายยุทธนา วรนันทเสน สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงห้วยต้มนำเจริญ จำกัด จังหวัดลำพูน 7.นายสมชาย วิเศษพณา สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่ลาน้อย จำกัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน 8.นางวรินดา งามจิตตรากูล สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงปังค่า จำกัด จังหวัดพะเยา และ 9.นายหฤทัย คงควร สมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรทำสวนตำบลห้วยเขย่ง จังหวัดกาญจนบุรี
โดยพิธีมอบรางวัลได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ระหว่างการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง ณ ห้องประชุมศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ทรงเสด็จเป็นประธานเปิดการประชุมและประทานรางวัลแก่สหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสหกรณ์ดีเด่น
“นับเป็นความร่วมมือกันในการส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงให้มีความเข้มแข็งและประสบผลสำเร็จได้อย่างดี และกรมส่งเสริมสหกรณ์ยังคงดำเนินภารกิจในการสนับสนุนงานสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป” นางวรรณี รัตนวราหะ กล่าว.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: