สร้างโรงเรียนต้นแบบ อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ – ทิศทางเกษตร

Published ตุลาคม 2, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วันเสาร์ 20 กันยายน 2557 เวลา 00:00 น.

โครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์น้ำและโรงเรียนต้นแบบในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวามหาราช โดยสำนักงานนโยบายและแผนการบริการจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) จัดกิจกรรมสัญจรเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์น้ำขึ้น

นางพรทิพย์ พรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลสำนักงานนโยบายและแผนการบริการจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ ประธานการจัดโครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์น้ำและโรงเรียนต้นแบบในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเยาวชนและคนไทยให้เกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำโดยใช้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่นำร่องและเริ่มต้นกันที่เยาวชนในพื้นที่  ซึ่งเยาวชนเหล่านี้ในอนาคตก็จะก้าวสู่การเป็นผู้นำท้องถิ่นจะได้มีความเข้าใจในการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน พร้อมเปิดให้เข้าร่วมการประกวดการบริหารจัดการแหล่งน้ำในชุมชนตนเอง ชิงเงินรางวัล 2 แสนบาท

ทั้งนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ  จนเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ มากมาย นำมาซึ่งความผาสุกและบรรเทาเบาบางความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557  สบอช. จึงได้จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์น้ำ และโรงเรียนต้นแบบในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างความเข้าใจของเยาวชนและคนไทยให้เกิดการตื่นตัวในเรื่องการอนุรักษ์น้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำ ช่วยกันดูแล บำรุงรักษารวมทั้งจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และให้เยาวชนประชาชนคนไทย  ได้ทราบว่าการบริหารจัดการน้ำตามแนวทางพระราชดำรินั้น เป็นการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  รวมทั้งต้องการสร้างเครือข่ายเยาวชนระดับชุมชนท้องถิ่น  ให้เป็นผู้นำท้องถิ่นในอนาคตและเกิดการประสานกันเป็นเครือข่ายในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืนทั่วประเทศ

โดยมีเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาและอาจารย์ จัดทำโครงงานการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของตนเอง นำเสนอในรูปแบบ แผนที่น้ำ พร้อมเนื้อหาโครงงาน ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ   ส่วนอาจารย์จัดทำแผนการเรียน การสอนการบริหารจัดการน้ำโรงเรียนต้นแบบ ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 200,000 บาท โดยรางวัลชนะเลิศ จะได้รับทุนการศึกษา 70,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร รวมทั้งมีโอกาสร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ดูงานด้านการบริหารจัดการน้ำใน กทม. อีกด้วย

ทีมที่สมัครเข้าร่วมประกวดต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาทีมละ 3 คน โดยเป็นนักเรียนในโรงเรียนเดียวกัน ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย  1 ท่าน และมีตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำของโรงเรียนนั้น ๆ โดยหนึ่งโรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่จำกัดจำนวน

ด้าน นางศิริพรรณ  ไชยา  ครูผู้สอนโรงเรียนหอพระ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   บอกว่า โครงการนี้ทำให้เกิดแนวคิดมีพลังที่จะจัดการเรื่องน้ำ โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงใหม่ หลังจากได้เข้ารับความรู้จากโครงการนี้แล้วก็จะนำไปปรับใช้ในโรงเรียนโดยเฉพาะเรื่องการกำจัดน้ำเสียต่อไป พร้อมสอนเด็กนักเรียนให้มีจิตสำนึกปลูกฝังแนว คิดให้นำไปปฏิบัติในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: