พัฒนาการผลิตโคนมสหกรณ์ครบวงจร – ทิศทางเกษตร

Published ตุลาคม 2, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วันพฤหัสบดี 2 ตุลาคม 2557 เวลา 00:00 น.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรสมาชิกสหกรณ์โคนมเป็นอย่างยิ่งพระองค์พระราชทานพระราชดำริในการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โดยยึดหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว

โดยเฉพาะเรื่องของการพึ่งตนเอง ให้ผู้ได้รับการพัฒนามีส่วนร่วมในกิจกรรมมีการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงจนสามารถพัฒนาได้ด้วยตนเอง และทรงติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อเกษตรกรสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม และสหกรณ์โคนมเป็นอย่างยิ่ง พระราชกรณียกิจที่ทรงดำเนินการมีมากมายหลายประการ และเกี่ยวข้องกับสหกรณ์หลายกิจการ และกิจการเลี้ยงโคนมก็เป็นหนึ่งในกิจกรรม ที่พระองค์ทรงสนพระทัย

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเป็นกลุ่มที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งเมื่อปี 2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานของสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร มี พระราชดำริให้จังหวัดสกลนคร ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เกษตรกรและจัดทำโรงนมพาสเจอไรซ์ เพื่อควบคุมคุณภาพผลผลิตและให้ความรู้ในการดำเนินธุรกิจโรงนม เมื่อได้ผลดีจึงขยายการดำเนินงานในรูปแบบสหกรณ์ต่อไป

จากนั้นจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์รวมนมสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนครตามพระราชดำริผลิต “นมภูพาน” ทำให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง เป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนที่มีคุณภาพในพื้นที่และได้พระราชทานกองทุนเพื่อการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่บุตรหลานของสมาชิกในด้านการ เลี้ยงโคนมและการดำเนินงานของศูนย์รวมนม

นอกจากนี้เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมการดำเนินงานของ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิจำกัด จังหวัดสกลนคร หลายครั้ง เช่นเมื่อปี 2547 มีพระราชกระแสรับสั่งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ไขปัญหาการผลิตของสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด ให้มีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร และพระราชทานความช่วยเหลือในการปรับปรุงพัฒนาทำให้สหกรณ์ฯ มีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ

และเมื่อปี 2540 ที่ผ่านมาสมาชิกสหกรณ์โคนมซับไม้แดงจำกัดอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายงานปัญหาหนี้สินจากการเลี้ยงโคนม ต่อมาในวันที่ 16 มกราคม 2541 พระองค์พระราชทานพระราช ดำริให้ส่วนราชการ ต่าง ๆ แก้ไขปัญหา ซึ่งต่อมาได้มีการผ่อนผันด้านหนี้สินจากธนาคารพระราชทานเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อพัฒนาด้านพืชอาหารสัตว์ จัดหาแม่โคนมเพิ่มในรายที่มีแม่โคนมจำนวนน้อย แก้ปัญหาด้านการจัดการฟาร์ม และทรงติดตามการให้ความช่วยเหลือตลอดมา โดยเมื่อเดือนธันวาคม 2548 ได้พระราชทานโคนมเพศเมียตั้งท้องจำนวน 9 ตัว ให้สหกรณ์โคนมฯ ซับไม้แดง เมื่อทรงพบว่ามีปัญหาด้านสุขภาพ ก็มีพระราชกระแสรับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามแก้ไข วินิจฉัยหาสาเหตุของโรค และให้การรักษาพยาบาลอย่าง ต่อเนื่อง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยเรื่องของอาชีพการเลี้ยงโคนม ซึ่งเป็นการสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกร และทรงมุ่งมั่นที่จะให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทยสามารถเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพได้ดี มีรายได้มั่นคง สามารถเลี้ยงครอบครัวได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้น้อมนำพระราชดำริมาดำเนินการด้วยการจัดทำโครงการหลายโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมและการลดต้นทุนของเกษตรกรเพื่อที่จะให้เกษตรกรสามารถที่จะเลี้ยงโคนมและมีรายได้มีผลกำไร สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ และสามารถจะขยายฟาร์มของตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง

โดยมีการส่งเสริมให้ลดต้นทุนการเลี้ยงลูกโคเพศเมีย ส่งเสริมการทำแปลงหญ้า ผลิตอาหารหยาบให้โคนม ในโครงการพัฒนาการเลี้ยงโคนมทดแทนฝูงขึ้นมา ในสหกรณ์โคนมทั้ง 4 ภาคเป็นการนำร่อง ให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการฟาร์ม การจัดการแปลงหญ้าและสูตรอาหารโคนมแต่ละช่วงอายุโคนม ขณะเดียวกันทาง สำนักบริหารเงินทุนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดสรรเงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ในส่วนของโครงการพัฒนาธุรกิจโคนม ที่ได้รับอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2550 ที่ผ่านมา และดอกผลจาก กพส. มาสนับสนุนให้สหกรณ์โคนมกู้ยืมเพื่อการพัฒนาการผลิตโคนมของสหกรณ์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1

ควบคู่กันนี้ได้มีการทำข้อตกลงการซื้อขายระหว่างศูนย์นมทั้งประเทศ ทั้งของสหกรณ์ และเอกชนรวมกันกว่า 150 แห่ง เป็นโรงงานนม U.H.T และโรงงานนมพาสเจอไรซ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดให้มีการเจรจาซื้อขายกัน ซึ่งที่ผ่านมาสามารถดำเนินการได้ประมาณ 3,100 ตันต่อวัน ซึ่ง 70% เป็นน้ำนมที่ผลิตโดยสมาชิกสหกรณ์ ส่วนที่เหลือเป็นของเกษตรกรทั่วไป

ซึ่งการดำเนินงานในโครงการเหล่านี้จะอยู่ภายใต้แนวทางการวางแผนพัฒนาการเลี้ยงโคนมให้เกิดความยั่งยืน เพื่อสอดรับกระแสพระราชดำริ ให้อาชีพการเลี้ยงโคนม อยู่คู่แผ่นดินไทย และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณแก่วงการสหกรณ์โคนมไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: