นำร่องจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ – เกษตรทั่วไทย

Published ตุลาคม 2, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วันพฤหัสบดี 2 ตุลาคม 2557 เวลา 00:00 น.

นายสมโสถติ์ ดำเนินงาม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดินได้มีนโยบายให้มีการจัดตั้งเป็นธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ขึ้น โดยการน้อมนำเอาสูตรปุ๋ยอินทรีย์ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานให้กรมพัฒนาที่ดินนำมาเผยแพร่และส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรนำเอาเศษวัสดุเหลือใช้ในไร่นา ในครัวเรือน และจากโรงงานอุตสาหกรรม มาฝากไว้ที่ธนาคาร ธนาคารจะทำการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้เกษตรกรมาเบิกถอนเอาไปใช้ประโยชน์

เมื่อวัสดุนั้นย่อยสลายเป็นปุ๋ยแล้วหรือให้เกษตรกรกู้ยืมปุ๋ยจากธนาคารไปใช้แล้วใช้หนี้ด้วยวัสดุเหลือใช้จากไร่นาและโรงงานอุตสาหกรรมหรือปุ๋ยคอก เพื่อให้เกิดการผลิตและมีการนำไปใช้ประโยชน์ได้ถูกต้อง มีราคาถูก พร้อมทั้งช่วยลดปัญหาการเผาและปัญหาจากกำจัดหรือทิ้งขยะในอนาคต

สำหรับธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ที่กรมพัฒนาที่ดินเข้าไปดำเนินการนั้น เป็นการนำโรงปุ๋ยอินทรีย์เก่าที่มีอยู่เดิมแล้วมาฟื้นฟูใหม่ให้กลายเป็นธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ โดยจะมีทั้งโรงขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก และมุ่งเน้นให้เกษตรกรมารวมกลุ่มกัน ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมกันออกกฎกติกา โดยมีเจ้าหน้าที่ทางสถานีพัฒนาที่ดินของแต่ละจังหวัดคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือ

นายสมโสถติ์ กล่าวถึงข้อดีของการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ว่า จะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้มากกว่าครึ่ง เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน อาทิ จากปกติที่เกษตรกรต้องซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดทุกปี แต่หากมีการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เกษตรกรสามารถมาเบิกเมล็ดพันธุ์จากธนาคารไปใช้ก่อนได้ หลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จก็นำเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นมาคืนให้กับธนาคาร เพื่อให้เกษตรกรรายอื่นได้หมุนเวียนกันใช้ หรืออย่างปุ๋ยน้ำหมัก หรือปุ๋ยหมัก เกษตรกรอาจจะมาเบิกปุ๋ยน้ำหมัก หรือปุ๋ยหมัก ที่ทำเสร็จแล้วพร้อมใช้จากธนาคาร โดยการนำเศษผัก วัสดุฟางข้าว เศษพืชที่เหลือ ๆในแปลงมาแลก เพื่อที่ธนาคารจะได้นำเศษผัก เศษพืช และวัสดุฟางข้าวเหล่านั้นไปทำน้ำปุ๋ยต่อไป ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีปุ๋ยอินทรีย์ใช้หมุนเวียนตลอดปี อีกทั้งโครงการนี้ถ้าสามารถรวมกลุ่มกันได้ก็จะทำให้โครงการมีความยั่งยืน ไม่ต้องพึ่งพาหน่วยงานรัฐอย่างเดียว เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นแนวทางหนึ่งที่จะส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ ได้ใช้สถานีพัฒนาที่ดินกำแพง เพชรเป็นพื้นที่นำร่อง ในการดำเนินการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ โดยมีแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2557 จำนวน 87 แห่ง ทั่วประเทศ

สำหรับการดำเนินการดังกล่าว สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร ได้นำเอาวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล และโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังที่มีอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรมากมาย และนำเศษวัสดุเหลือใช้ในไร่นา มาหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์ พด. 1 ให้เกิดการย่อยสลายก่อนนำไปใช้ประโยชน์ในไร่นา โดยใช้พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงดาวล้อมเดือนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นพื้นที่ดำเนินการ

ซึ่งการบริหารงานนั้น จะมีคณะกรรมการบริหารงาน กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานให้สมาชิกทราบในที่ประชุมทุกเดือน และจะต้องทำบัญชี รับฝาก ถอน การให้กู้ยืม การส่งใช้คืนต้นและดอกเบี้ยโดยให้หมอดินและเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการทุกเดือน รวมทั้งให้เทศบาลเทพนครให้การสนับสนุนการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ธนาคารปุ๋ยหมัก ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์น้ำ (น้ำหมัก พด.2) ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์น้ำ (น้ำหมัก พด.7) และธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชสด.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: