สารสกัดจากสาหร่ายทะเลที่ออกฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น

Published สิงหาคม 23, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=013705&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์; พลชา จิตรมิตรสัมพันธ์; ชัชรี แก้วสุรลิขิต; อรรถวุฒิ กันทะวงศ์
ชื่อเรื่อง: สารสกัดจากสาหร่ายทะเลที่ออกฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น
Article title: The antioxidative activity of extracts from seaweeds
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52: สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
Source title : Proceedings of 52nd Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Agricultural Extension and Home Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 4-7 ก.พ. 2557
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2557
หน้า: หน้า 326-333
จำนวนหน้า: 487 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
หมวดหลัก: F60-Plant physiology and biochemistry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SEAWEEDS; PLANT EXTRACTS; SPECIES; ANTIOXIDANTS; PHENOLIC CONTENT; CHLOROPHYCEAE; PHAEOPHYCEAE; RHODOPHYCEAE
อรรถาภิธาน-ไทย: สาหร่ายทะเล; สารสกัดจากพืช; ชนิด; สารยับยั้งการรวมตัวของออกซิเจน; ปริมาณสารฟีนอลิค; CHLOROPHYCEAE; PHAEOPHYCEAE; RHODOPHYCEAE
ดรรชนี-อังกฤษ: SEAWEEDS; EXTRACTS; ANTIOXIDATIVE ACTIVITY; SPECIES; REDUCING POWER
ดรรชนี-ไทย: สาหร่ายทะเล; สาหร่ายสีเขียว; สาหร่ายสีน้ำตาล; สาหร่ายสีแดง; สารสกัด; ชนิด; ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น; สารต้านอนุมูลอิสระ; ปริมาณฟีนอล
บทคัดย่อ: การศึกษาการออกฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลเพื่อพัฒนาเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ พบว่าสารสกัดจากสาหร่าย 16 ชนิด ได้แก่ สาหร่ายสีเขียว 6 ชนิด สาหร่ายสีน้ำตาล 5 ชนิด และสาหร่ายสีแดง 5 ชนิด ออกฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นโดยมีค่า Reducing power และ Total antioxidant แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p น้อยกว่า 0.05) โดยมีค่า Reducing power และ Total antioxidant อยู่ระหว่าง 5.89+-3.50-73.13+-2.56 และ 30.37+-0.51-348.07+-12.51 มิลลิกรัมสมมูลกับกรดแอสคอร์บิคต่อกรัมของสารสกัด (mgAAE/g extract) และมีปริมาณฟีนอลระหว่าง 0.03+-0.02-104.35+-1.94 มิลลิกรัมสมมูลกับกรด แกลลิคต่อกรัมของสารสกัด (mgGAE/g extract) โดยสาหร่ายสีน้ำตาล Lobophora variegata ออกฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นโดยมีค่า Reducing power สูงเท่ากับ 73.13+-2.56 mgAAE/g extract และสาหร่ายสีน้ำตาล Dictyota cervicornis ออกฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นโดยมีค่า Total antioxidant สูงเท่ากับ 348.07+-12.51 mgAAE/g extract สาหร่ายสีน้ำตาล L. variegata ยังมีปริมาณฟีนอลสูงสุดคือ 104.35+-1.94 mgGAE/g extract และพบว่าสารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำตาลมีการออกฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นทั้ง 2 วิธีได้สูงกว่าสาหร่ายสีเขียวและสีแดง นอกจากนั้นยังพบว่าปริมาณฟีนอลในสาหร่ายสีน้ำตาลมีความสัมพันธ์กับการต้านออกซิเดชั่นด้วยการหาค่า Reducing power ในขณะที่ปริมาณฟีนอลในสาหร่ายสีเขียวมีความสัมพันธ์กับการต้านออกซิเดชั่นด้วยการหาค่า Total antioxidant อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = 0.948 และ 0.892)
หมายเลข: 013705 KC5204039
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: