ระดับที่เหมาะสมของมันสำปะหลัง ข้าวโพดบดและปลายข้าวเหนียวในการผลิตอาหารเม็ดลอยน้ำเลี้ยงปลานิล

Published สิงหาคม 23, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=013697&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุทิน สมบูรณ์; วิชิต เสมาชัย
ชื่อเรื่อง: ระดับที่เหมาะสมของมันสำปะหลัง ข้าวโพดบดและปลายข้าวเหนียวในการผลิตอาหารเม็ดลอยน้ำเลี้ยงปลานิล
Article title: The optimum level of cassava meal, corn meal, and broken rice in processing floating diets for nile tilapia, (Oreochromis niloticus)
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52: สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
Source title : Proceedings of 52nd Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Agricultural Extension and Home Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 4-7 ก.พ. 2557
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2557
หน้า: หน้า 258-265
จำนวนหน้า: 487 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
หมวดหลัก: Q52-Feed processing and preservation
หมวดรอง: Q54-Feed composition
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: OREOCHROMIS NILOTICUS; PELLETS; FEEDS; FEED PROCESSING; INGREDIENTS; CASSAVA; MAIZE; RICE; CHEMICOPHYSICAL PROPERTIES; FISH FEEDING; FISH CULTURE; DIGESTIBILITY; GROWTH; FEED CONVERSION EFFICIENCY
อรรถาภิธาน-ไทย: OREOCHROMIS NILOTICUS; อาหารเม็ด; อาหารสัตว์; กระบวนการทำอาหารสัตว์; ส่วนผสม; มันสำปะหลัง; ข้าวโพด; ข้าว; คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ; การให้อาหารปลา; การเพาะเลี้ยงปลา; ความสามารถย่อยอาหาร; การเติบโต; ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ
ดรรชนี-อังกฤษ: OREOCHROMIS NILOTICUS; NILE TILAPIA; FLOATING DIETS; CASSAVA MEAL; BROKEN RICE; CORN MEAL; PROCESSING; PHYSICAL PROPERTIES; DIGESTIBILITY COEFFICIENT; GROWTH PERFORMANCE; FEED UTILIZATION
ดรรชนี-ไทย: ปลานิล; อาหารเม็ดลอยน้ำ; อาหารปลา; การผลิตอาหารสัตว์; สูตรอาหาร; ส่วนผสม; มันสำปะหลัง; ข้าวโพดบด; ปลายข้าวเหนียว; คุณลักษณะทางกายภาพ; การลอยน้ำ; ความคงทนในน้ำ; การเลี้ยงปลา; การให้อาหาร; สัมประสิทธิ์การย่อยได้; การเจริญเติบโต; อัตราการแลกเนื้อ
บทคัดย่อ: การศึกษาปริมาณแป้งจากมันสำปะหลัง ข้าวโพดบด และปลายข้าวเหนียว ในการผลิตอาหารเม็ดลอยน้ำ เพื่อเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตและสารเหนียว กำหนดปริมาณของแป้งแต่ละชนิด 3 ระดับ คือ 30, 40 และ 50 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหาร อัดเม็ดด้วยเครื่องแบบ extruder อาหารทดลองมีโปรตีน 28 เปอร์เซ็นต์ พลังงานที่ย่อยได้ 2,500 Kcal/kg สำหรับเลี้ยงปลานิลเพศผู้น้ำหนัก 20 กรัม ระยะเวลา 120 วัน ลักษณะทางกายภาพ พบว่าอาหารเม็ดลอยน้ำที่ผลิตจากแป้งมันสำปะหลังมีเปอร์เซ็นต์การลอยน้ำ และความคงทนในน้ำสูงกว่าปลายข้าวเหนียวและข้าวโพดบด (p น้อยกว่า 0.05) การศึกษาสัมประสิทธิ์การย่อยได้สารอาหารของปลานิล พบว่าชนิดและปริมาณของแป้งต่อสัมประสิทธิ์การย่อยได้โปรตีน ไขมัน และพลังงานที่ย่อยได้ไม่แตกต่างกัน เมื่อนำไปเลี้ยงปลานิลเพศผู้ พบว่า การเจริญเติบโตโดยน้ำหนักของปลานิลมีน้ำหนักเฉลี่ยที่เพิ่มต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมปลายข้าวเหนียวและข้าวโพดบดสูงกว่าเลี้ยงด้วยอาหารผสมมันสำปะหลัง เมื่อเปรียบเทียบปริมาณของแป้งระดับต่างๆ กัน แต่ละชนิดไม่แตกต่างกัน อัตราการแลกเนื้อของปลานิลที่เลี้ยงด้วยข้าวโพดบดและปลายข้าวเหนียวสูงกว่าใช้มันสำปะหลัง ส่วนประสิทธิภาพการใช้โปรตีนไม่แตกต่างกัน ดังนั้นในการผลิตอาหารเม็ดลอยน้ำปริมาณของแป้งแต่ละชนิดที่ใช้ผสมในสูตรอาหารไม่ควรเกิน 40 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณแป้งทั้งหมด ซึ่งจะมีผลต่อการอัดเม็ดและการเจริญเติบโตของปลานิล
หมายเลข: 013697 KC5204031
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: