มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการคงอยู่ของสาหร่ายเขากวาง Hydropuntia changii บริเวณพื้นที่ชายฝั่งตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดตราด

Published สิงหาคม 23, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=013700&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นิสราภรณ์ เพชร์สุทธิ์; เมธี แก้วเนิน; วรัณทัต ดุลยพฤกษ์
ชื่อเรื่อง: มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการคงอยู่ของสาหร่ายเขากวาง Hydropuntia changii บริเวณพื้นที่ชายฝั่งตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดตราด
Article title: Economic value of seaweed Hydropuntia changii in coastal area of Ao Yai sub-district, Meuang district, Trat province
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52: สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
Source title : Proceedings of 52nd Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Agricultural Extension and Home Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 4-7 ก.พ. 2557
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2557
หน้า: หน้า 284-294
จำนวนหน้า: 487 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
หมวดหลัก: E16-Production economics
หมวดรอง: M01-Fisheries and aquaculture – General aspects
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SEAWEEDS; ECONOMIC VALUE; COMMUNES; FISHERMEN; MARINE RESOURCES; RESOURCE CONSERVATION; RESOURCE MANAGEMENT; EXPENDITURE; PUBLIC EXPENDITURE; MANKIND; PARTICIPATION; COASTAL AREA; THAILAND
อรรถาภิธาน-ไทย: สาหร่ายทะเล; มูลค่าทางเศรษฐกิจ; ชุมชน; ชาวประมง; ทรัพยากรทางทะเล; การอนุรักษ์ทรัพยากร; การจัดการทรัพยากร; ค่าใช้จ่าย; รายจ่ายสาธารณะ; มนุษย์; การมีส่วนร่วม; พื้นที่ชายฝั่ง; ประเทศไทย
ดรรชนี-อังกฤษ: SEAWEED; HYDROPUNTIA CHANGII; ECONOMIC VALUE; WILLINGNESS TO PAY; RESOURCE CONSERVATION; COASTAL AREA; TRAT PROVINCE
ดรรชนี-ไทย: สาหร่ายเขากวาง; สาหร่ายทะเลสีแดง; มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์; การคงอยู่; ชุมชนชาวประมง; ทรัพยากรทางทะเล; การอนุรักษ์ทรัพยากร; การฟื้นฟูทรัพยากร; ความเต็มใจจะจ่าย; ประชาชน; การมีส่วนร่วม; จ.ตราด อ.เมือง ต.อ่าวใหญ่
บทคัดย่อ: ผู้วิจัยทำการศึกษามูลค่าทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการคงอยู่ของสาหร่ายเขากวาง Hydropuntia changii ในบริเวณพื้นที่ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยวิธีสถานการณ์สมมุติ (Contingent Valuation Method, CVM) เพื่อศึกษาความเต็มใจจะจ่าย (Willingness to Pay, WTP) ของกลุ่มตัวอย่างในการบำรุงรักษาทรัพยากรสาหร่ายเขากวางเพื่อการคงอยู่ โดยใช้แบบสัมภาษณ์กับประชากรไทยอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป จำนวน 694 คน ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดตราด ผลการศึกษาพบว่า 1) พิจารณาตามเหตุผลของความเต็มใจจะจ่ายในการบำรุงรักษาทรัพยากรสาหร่ายเขากวางในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดตราดให้คงอยู่ต่อไป จะมีมูลค่าความเต็มใจจะจ่ายระหว่าง 600-640 บาท/คน/ปี 2) พิจารณามูลค่าความเต็มใจจะจ่ายจากตัวอย่างทั้งหมดพบว่ามูลค่าความเต็มใจจะจ่ายเท่ากับ 530.56 บาท/คน/ปี จัดเป็นมูลค่าเพื่อความคงอยู่ของทรัพยากรสาหร่ายทะเลเขากวางของประชากรในตำบลอ่าวใหญ่ จังหวัดตราด 2.429 ล้านบาท/ปี 3) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับมูลค่าความเต็มใจจะจ่ายของทรัพยากรสาหร่ายเขากวาง พบว่า อายุเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับมูลค่าความเต็มใจจะจ่ายของทรัพยากรสาหร่ายเขากวาง สำหรับระดับการศึกษา และรายได้ เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับมูลค่าความเต็มใจจะจ่ายของทรัพยากรสาหร่ายเขากวาง และกลุ่มอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อมูลค่าความเต็มใจจะจ่ายของทรัพยากรสาหร่ายเขากวาง
หมายเลข: 013700 KC5204034
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: