ผลของเหล็กต่อการเจริญเติบโต ปริมาณไขมันและชนิดกรดไขมันในสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็ก Botryococcus braunii

Published สิงหาคม 23, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=013706&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ปิยมาภรณ์ เวียนรอบทิศ; สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์
ชื่อเรื่อง: ผลของเหล็กต่อการเจริญเติบโต ปริมาณไขมันและชนิดกรดไขมันในสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็ก Botryococcus braunii
Article title: Effect of iron concentrations on the growth, lipid content and fatty acids composition of green microalga, Botryococcus braunii
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52: สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
Source title : Proceedings of 52nd Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Agricultural Extension and Home Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 4-7 ก.พ. 2557
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2557
หน้า: หน้า 334-342
จำนวนหน้า: 487 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
หมวดรอง: F62-Plant physiology – Growth and development
หมวดรอง: F60-Plant physiology and biochemistry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: BOTRYOCOCCUS BRAUNII; ALGAE; SEAWEED CULTURE; CELL CULTURE; CULTURE TECHNIQUES; CULTURE MEDIA; IRON; GROWTH; BIOMASS; LIPID CONTENT; FATTY ACIDS; LABORATORY EXPERIMENTATION
อรรถาภิธาน-ไทย: BOTRYOCOCCUS BRAUNII; สาหร่าย; การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล; การเพาะเลี้ยงเซลล์; เทคนิคการเพาะเลี้ยง; อาหารเพาะเลี้ยง; เหล็ก; การเติบโต; มวลชีวภาพ; ปริมาณไขมัน; กรดไขมัน; การทดลองในห้องปฏิบัติการ
ดรรชนี-อังกฤษ: GREEN MICROALGA; BOTRYOCOCCUS BRAUNII; CULTURE TECHNIQUE; CHLORELLA MEDIUM; IRON CONCENTRATIONS; GROWTH; LIPID CONTEN; FATTY ACIDS COMPOSITION
ดรรชนี-ไทย: สาหร่ายสีเขียวขนาดเล็ก; การเพาะเลี้ยงสาหร่าย; อาหารเพาะเลี้ยง; เหล็ก; การเจริญเติบโต; มวลชีวภาพ; ปริมาณไขมัน; กรดไขมัน; การทดสอบในห้องปฏิบัติการ
บทคัดย่อ: การศึกษาผลของเหล็กต่อการเจริญเติบโต ปริมาณไขมันและชนิดกรดไขมันในสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็ก Botryococcus braunii ที่เลี้ยงในอาหาร chlorella medium ที่ระดับความเข้มข้นเหล็กแตกต่างกัน 5 ระดับคือ 0.025, 0.05 (ชุดควบคุม), 0.075, 0.1 และ 0.125 กรัมต่อลิตร ทำการเลี้ยงเป็นเวลา 30 วันในระดับห้องปฏิบัติการ พบว่าอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ มวลชีวภาพ ไขมัน และผลผลิตไขมันมีปริมาณสูงสุดคือ 0.050 ต่อวัน, 4.49 กรัมน้ำหนักแห้งต่อลิตร, 0.79 กรัมต่อลิตร และ 8.90 มิลลิกรัมต่อลิตรต่อวัน ซึ่งพบในสาหร่ายที่เลี้ยงในอาหารที่มีเหล็ก 0.125 กรัมต่อลิตร โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับชุดควบคุม ในขณะปริมาณไขมันมีปริมาณสูงสุดคือ 19.71 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งพบในอาหารที่มีเหล็ก 0.025 กรัมต่อลิตร ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับชุดการทดลองที่มีเหล็ก 0.05-0.125 กรัมต่อลิตร องค์ประกอบกรดไขมันที่มีมากใน B. braunii ได้แก่ palmitic acid (C16:0) โดยมีปริมาณสูงสุดคือ 64.07 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งพบในอาหารที่มีเหล็ก 0.125 กรัมต่อลิตร
หมายเลข: 013706 KC5204040
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: