การประยุกต์ใช้การสำรวจจากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการติดตามวัชพืชลอยน้ำในบริเวณหนองหาร จังหวัดสกลนคร

Published สิงหาคม 23, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=013702&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ราชิต เพ็งสีแสง; เมธี แก้วเนิน
ชื่อเรื่อง: การประยุกต์ใช้การสำรวจจากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการติดตามวัชพืชลอยน้ำในบริเวณหนองหาร จังหวัดสกลนคร
Article title: Application of remote sensing and geographic information system on monitoring of floating weed in Nonghan, Sakon Nakhon province
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52: สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
Source title : Proceedings of 52nd Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Agricultural Extension and Home Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 4-7 ก.พ. 2557
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2557
หน้า: หน้า 300-309
จำนวนหน้า: 487 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
หมวดหลัก: H60-Weeds and weed control
หมวดรอง: U40-Surveying methods
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: AQUATIC WEEDS; REMOTE SENSING; GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS; MONITORING; SPATIAL DISTRIBUTION; INFORMATION MANAGEMENT; THAILAND
อรรถาภิธาน-ไทย: วัชพืชน้ำ; การสำรวจข้อมูลระยะไกล; ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์; การติดตามผล; การกระจายทางด้านพื้นที่; การจัดการข่าวสาร; ประเทศไทย
ดรรชนี-อังกฤษ: FLOATING WEED; REMOTE SENSING; GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM; MONITORING; NONGHAN; SAKON NAKHON PROVINCE
ดรรชนี-ไทย: วัชพืชลอยน้ำ; สนุ่น; การสำรวจระยะไกล; ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์; แหล่งที่พบ; การติดตามข้อมูลเชิงพื้นที่; ข้อมูลเชิงลักษณะ; การจัดการข้อมูล; หนองหาร; จ.สกลนคร
บทคัดย่อ: ในการศึกษาวัชพืชลอยน้ำหรือสนุ่นในบริเวณหนองหาร จังหวัดสกลนคร โดยนำเทคโนโลยีการสำรวจจากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ ซึ่งดำเนินการเก็บข้อมูลในระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ทั้งหมด 4 ครั้ง โดยเก็บทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) และข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute data) ครั้งละ 12 สถานี และนำเข้าข้อมูลที่ได้จากการสำรวจภาคสนามโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สร้างและบันทึกข้อมูลคุณลักษณะของสนุ่น ผลการศึกษาพบว่าเทคโนโลยีการสำรวจจากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษาวัชพืชลอยน้ำในบริเวณหนองหาร ได้เป็นอย่างดี ผลการศึกษาพบสนุ่นบริเวณตำบลธาตุเชิงชุมในช่วงเดือน พฤศจิกายน-พฤษภาคม (ฤดูหนาว-ฤดูร้อน) และพบสนุ่นบริเวณตำบลท่าแร่ และตำบลเชียงเครือในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม (ฤดูฝน) ซึ่งในแต่ละเดือนปริมาณพื้นที่ผิวสนุ่นจะไม่คงที่แต่จะมีปริมาณมากในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556 รวมทั้งหมด 525,422 ตารางเมตร และทิศทางการเคลื่อนที่ของสนุ่นสอดคล้องกับทิศทางการพัดของลมมรสุม และจากการศึกษาพบว่าในหนึ่งรอบปีสนุ่นสามารถเคลื่อนที่ได้ไกลถึง 7 กิโลเมตร
หมายเลข: 013702 KC5204036
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: