การจำแนกชนิดปลา 14 ชนิดในบึงบอระเพ็ดโดยใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ด

Published สิงหาคม 23, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=013703&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์; สาธิต พุทธวงค์
ชื่อเรื่อง: การจำแนกชนิดปลา 14 ชนิดในบึงบอระเพ็ดโดยใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ด
Article title: Identification of 14 fish species in Bueng Boraphet using DNA barcodes
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52: สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
Source title : Proceedings of 52nd Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Agricultural Extension and Home Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 4-7 ก.พ. 2557
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2557
หน้า: หน้า 310-317
จำนวนหน้า: 487 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
หมวดหลัก: L60-Animal taxonomy and geography
หมวดรอง: L10-Animal genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FISHES; SPECIES; IDENTIFICATION; DNA; CYTOCHROME C OXIDASE; NUCLEOTIDE SEQUENCE; THAILAND
อรรถาภิธาน-ไทย: ปลา; ชนิด; การจัดจำแนก; ดีเอ็นเอ; ไซโตโครม ซี ออกซิเดส; การเรียงตัวของนิวคลีโอไทด์; ประเทศไทย
ดรรชนี-อังกฤษ: FISH; SPECIES; IDENTIFICATION; DNA BARCODES; CYTOCHROME C OXIDASE I
ดรรชนี-ไทย: ปลา; การจำแนกชนิด; ดีเอ็นเอบาร์โค้ด; ยีน COI; ลำดับนิวคลีโอไทด์; บึงบอระเพ็ด; จ.นครสวรรค์
บทคัดย่อ: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดในการจำแนกชนิดปลาในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวบรวมตัวอย่างปลา ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2554 ได้จำนวน 14 ชนิด 52 ตัวอย่าง ซึ่งเมื่อนำไปเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอส่วนของยีน COI พบว่าสามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอได้ในปลาทุกตัวอย่าง โดยมีขนาดประมาณ 650 คู่เบส เมื่อเปรียบเทียบความคล้ายคลึงของลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน COI กับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในฐานข้อมูล พบว่า มีปลาจำนวน 4 และ 2 ชนิด ที่ยังไม่มีรายงานในฐานข้อมูล GenBank และ BOLD ตามลำดับ และเมื่อนำลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน COI จากปลาแต่ละชนิดมาศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ โดยการสร้าง Phylogenetic tree พบว่า ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน COI สามารถจำแนกปลาออกเป็น 5 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ปลาในอันดับ Perciformes Cypriniformes Siluriformes Osteoglossiformes และ Synbranchiformes สอดคล้องกับระบบอนุกรมวิธานของปลา ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ถูกรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โค้ดของปลาในประเทศไทยต่อไป
หมายเลข: 013703 KC5204037
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: