การคาดการณ์การเคลื่อนที่ของคราบน้ำมันจากกระแสน้ำเนื่องจากลมด้วย POM กรณีศึกษาเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง, 27 กรกฎาคม 2556

Published สิงหาคม 23, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=013701&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: มณฑล อนงค์พรยศกุล; จรวย สุขแสงจันทร์; ธัญญานุช อินแตง
ชื่อเรื่อง: การคาดการณ์การเคลื่อนที่ของคราบน้ำมันจากกระแสน้ำเนื่องจากลมด้วย POM กรณีศึกษาเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง, 27 กรกฎาคม 2556
Article title: Predicted movement of oil spill by wind driven current from POM in case study Samet island, Rayong province on 27 July, 2013
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52: สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
Source title : Proceedings of 52nd Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Agricultural Extension and Home Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 4-7 ก.พ. 2557
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2557
หน้า: หน้า 295-299
จำนวนหน้า: 487 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
หมวดหลัก: P10-Water resources and management
หมวดรอง: P40-Meteorology and climatology
หมวดรอง: U10-Mathematical and statistical methods
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PETROLEUM; POLLUTION; MOVEMENT; WINDS; VELOCITY; TIDES; WATER CIRCULATION; FORECASTING; MODELS; ISLANDS; THAILAND
อรรถาภิธาน-ไทย: ปิโตรเลียม; มลพิษ; การเคลื่อนที่; ลม; ความเร็ว; น้ำขึ้นน้ำลง; การหมุนเวียนของกระแสน้ำ; การพยากรณ์; แบบจำลอง; หมู่เกาะ; ประเทศไทย
ดรรชนี-อังกฤษ: OIL SPILL; WIND STRESS; WIND DRIVEN CURRENT; MOVEMENT; PREDICTION; PRINCETON OCEAN MODEL; SAMET ISLAND; RAYONG PROVINCE
ดรรชนี-ไทย: คราบน้ำมัน; การเคลื่อนที่; กระแสน้ำทะเล; อัตราเร็วกระแสน้ำ; ลม; ทิศทางลม; การคาดการณ์; แบบจำลอง POM; เกาะเสม็ด; จ.ระยอง
บทคัดย่อ: การเคลื่อนที่ของคราบน้ำมันที่เกิดจากลมบริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง วันที่ 27 กรกฎาคม 2556 เป็นการศึกษารูปแบบกระแสน้ำโดยพิจารณาปัจจัยหลักคือลม แบบจำลองประยุกต์จาก Princeton Ocean Model (POM) 2 มิติ เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนที่ของคราบน้ำมันจากกระแสน้ำ การศึกษาประกอบด้วยปัจจัยที่มีผลกระทบที่สำคัญต่อการเคลื่อนที่ของคราบน้ำมัน ได้แก่ ลักษณะลมพัดตามฤดูกาล ที่พัดเข้าหาฝั่งอยู่ในช่วง 5-8 เมตรต่อวินาที ทิศทางลมที่ใช้ในการศึกษาในแบบจำลองเป็นลมมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผลของแบบจำลองพบว่าอัตราเร็วกระแสน้ำเฉพาะที่เกิดจากลม ณ บริเวณที่น้ำมันรั่วไหลมีค่าประมาณ 10-20 เซนติเมตรต่อวินาที น้ำเคลื่อนที่ไปทิศตะวันออกได้ไกลวันละประมาณ 8-16 กิโลเมตรซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม RADARSAT 2 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ที่รายงานว่าคราบน้ำมันมีการเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ 12-20 กิโลเมตรต่อวัน
หมายเลข: 013701 KC5204035
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: