ฤทธิ์ของสารสกัดจากกระเทียมต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Aeromonas hydrophila ที่แยกได้จากปลาดุกลูกผสม

Published สิงหาคม 19, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=012367&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ร่วมฤดี พานจันทร์; พงษ์กฤษณ์ ศิริสรณ์; สมวิทย์ ผาพรม
ชื่อเรื่อง: ฤทธิ์ของสารสกัดจากกระเทียมต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Aeromonas hydrophila ที่แยกได้จากปลาดุกลูกผสม
Article title: In vitro antibacterial activities of crude extract from garlic against Aeromonas hydrophila isolated from hybrid catfish
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาประมง
Source title : Proceedings of 48th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 3-5 ก.พ. 2553
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2553
หน้า: หน้า 329-335
จำนวนหน้า: 481 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
หมวดหลัก: L73-Animal diseases
หมวดรอง: F60-Plant physiology and biochemistry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: AEROMONAS HYDROPHILA; HYBRIDS; GARLIC; PLANT EXTRACTS; ANTAGONISM; RESISTANCE TO CHEMICALS; EFFICIENCY; CLARIAS
อรรถาภิธาน-ไทย: AEROMONAS HYDROPHILA; ลูกผสม; กระเทียม; สารสกัดจากพืช; ภาวะปฏิปักษ์; ความต้านทานต่อสารเคมี; ประสิทธิภาพ; CLARIAS
ดรรชนี-อังกฤษ: AEROMONAS HYDROPHILA; HYBRID CATFISH; CRUDE EXTRACT; ANTIBACTERIAL
ดรรชนี-ไทย: ปลาดุก; พันธุ์ลูกผสม; สารสกัด; กระเทียม; การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย; ความไวของเชื้อ; ประสิทธิภาพ
บทคัดย่อ: ศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากกระเทียมต่อการยับยั้งเชื้อแบคที่เรีย A. hydrophila ในปลาดุกลูกผสม แบ่งการทดลองออกเป็น 3 การทดลอง: การทดลองที่ 1. ทดสอบความไวของเชื้อ A. hydrophila ต่อ สารสกัดจากกระเทียมไทย และกระเทียมจีนจากตัวทำละลาย 2 ชนิด (เอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ และ อะซีโตน) โดยวิธี disk-diffusion method พบว่าสารสกัดจากกระเทียมไทยที่ใช้เอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ เป็นตัวทำละลายมีผลต่อการยับยั้งการเจริญของแบคที่เรียดีกว่าสารสกัดอื่น การทดลองที่ 2 ความเข้มข้นต่ำสุดของสารสกัดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ A. hydrophila (Minimum inhibitory concentration: MIC) พบที่ระดับความเข้มข้น 8,192 ppm เป็นค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ A. hydrophila ได้ การทดลองที่ 3 ความเข้มข้นต่ำสุดของสารสกัดที่ สามารถฆ่าเชื้อ A. hydrophila (Minimum Bactericidal Concentration: MBC) พบว่าไม่มีระดับความเข้มข้นใดที่สามารถฆ่าเชื้อ A. hydrophila ได้เลย
หมายเลข: 012367 KC4804040
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: