ผลของอุณหภูมิระหว่างการอนุบาลลูกกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ระยะโพสลาร์วา ต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตาย

Published สิงหาคม 19, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=012366&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เกศินี หลายสุทธิสาร; ชลอ ลิ้มสุวรรณ; สุธี วงศ์มณีประทีป; สาธิต ประเสริฐศรี; แก้วตา ลิ้มเฮง; ปัทมา วิริยพัฒนทรัพย์; สิทธิโชค สิทธิมณฑล
ชื่อเรื่อง: ผลของอุณหภูมิระหว่างการอนุบาลลูกกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ระยะโพสลาร์วา ต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตาย
Article title: Effect of temparature during postlarval rearing of Litopenaeus vannamei on growth and survival rate
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาประมง
Source title : Proceedings of 48th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 3-5 ก.พ. 2553
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2553
หน้า: หน้า 322-328
จำนวนหน้า: 481 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PRAWNS AND SHRIMPS; YOUNG ANIMALS; POSTLARVAL STAGES; CRUSTACEAN CULTURE; WATER TEMPERATURE; ENVIRONMENTAL TEMPERATURE; GROWTH; SURVIVAL
อรรถาภิธาน-ไทย: กุ้ง; สัตว์อายุน้อย; ระยะหลังการเป็นตัวอ่อน; การเพาะเลี้ยงสัตว์กลุ่มครัสตาเซียน; อุณหภูมิน้ำ; อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม; การเติบโต; การอยู่รอด
ดรรชนี-อังกฤษ: LITOPENAEUS VANNAMEI
ดรรชนี-ไทย: กุ้งขาวแวนนาไม; ระยะโพสลาร์วา; การเพาะเลี้ยงกุ้ง; การอนุบาลลูกกุ้ง; อุณหภูมิ; การเจริญเติบโต; อัตราการรอดตาย
บทคัดย่อ: การเปรียบเทียบการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ที่อนุบาลลูกกุ้งตั้งแต่ระยะโพสลาร์วา 3 จนถึงระยะโพสลาร์วา 10 เป็นเวลานาน 7 วัน ที่อุณหภูมิ 29 +- 1 องศาเซลเซียส กับกลุ่มที่อนุบาลลูกกุ้งโพสลาร์วา 3 จนถึงระยะโพสลาร์วา 10 ที่อุณหภูมิ 32 +- 1 องศาเซลเซียส ในห้องปฏิบัติการ โดยเลี้ยงในถังไฟเบอร์กลาสขนาด 500 ล. ที่บรรจุน้ำความเค็ม 25 พีพีที่กลุ่มละ 4 ถัง ควบคุมอุณหภูมิที่ 29 +- 1 องศาเซลเซียส ในอัตราความหนาแน่น 70 ตัว/ถัง (70 ตัว/ตร.ม.) สุ่มน้ำหนักทุก ๆ 10 วัน ตลอดระยะเวลาในการเลี้ยง 64 วัน กุ้งในกลุ่มที่อนุบาลที่อุณหภูมิ 29 +- 1 องศาเซลเซียส มีน้ำหนักเฉลี่ยและอัตราการรอดตายเท่ากับ 6.85 ก. และ 87.00 เปอร์เซ็นต์ และกุ้งในกลุ่มที่อนุบาลที่อุณหภูมิ 32 +- 1 องศาเซลเซียส มีน้ำหนักเฉลี่ยและอัตราการรอดตายเท่ากับ 6.40 ก. และ 91.50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งน้ำหนักเฉลี่ยและอัตราการรอดตายของกุ้งที่ 2 กลุ่มไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p มากกว่า 0.05) ตลอดช่วงระยะเวลาในการเลี้ยง ผลจากการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ควรจะอนุบาลลูกกุ้งขาวแวนนาไมตั้งแต่ระยะโพสลาร์วา 3 จนถึงระยะโพสลาร์วา 10 ที่อุณหภูมิ 32 +- 1 องศาเซลเซียส นาน 7 วัน เพราะเมื่อนำลูกกุ้งไปเลี้ยงที่อุณหภูมิปกติ28-30 องศาเซลเซียส กุ้งสามารถเจริญเติบโตไม่แตกต่างกับการอนุบาลที่อุณหภูมิปกติ 29 +- 1 องศาเซลเซียส และสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสดวงขาว (white spot syndrome virus) ได้
หมายเลข: 012366 KC4804039
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: