ผลการเสริมบัวบก (Centella asiatica) และไพล (Zingiber montanum) ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและสุขภาพโดยรวมของกบนา (Rana rugulosa)

Published สิงหาคม 19, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=012368&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ทัศนีย์ คชสีห์; ปภาศิริ บาร์เนต; อรพินท์ จินตสถาพร; วรมิตร ศิลปชัย; สุรเชษฐ์ จันทร์ประเสริฐ
ชื่อเรื่อง: ผลการเสริมบัวบก (Centella asiatica) และไพล (Zingiber montanum) ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและสุขภาพโดยรวมของกบนา (Rana rugulosa)
Article title: Effect of indian penny wort (Centella asiatica) and Phlai (Zingiber montanum) supplementation in feed on growth performance and health of common lowland frog (Rana rugulosa)
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาประมง
Source title : Proceedings of 48th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 3-5 ก.พ. 2553
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2553
หน้า: หน้า 336-344
จำนวนหน้า: 481 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
หมวดหลัก: Q55-Feed additives
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
หมวดรอง: L70-Veterinary science and hygiene – General aspects
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: RANA SPP; ZINGIBER; FROGS; SUPPLEMENTS; MEDICATED FEEDS; ANIMAL PERFORMANCE; ANIMAL HEALTH; SURVIVAL; HAEMATOCRIT
อรรถาภิธาน-ไทย: RANA SPP; ZINGIBER; กบ; สารเสริม; อาหารสัตว์สมุนไพร; สมรรถภาพของสัตว์; สุขภาพสัตว์; การอยู่รอด; ปริมาตรเม็ดเลือดแดงในเลือด
ดรรชนี-อังกฤษ: RANA RUGULOSA; COMMON LOWLAND FROG; CENTELLA ASIATICA; INDIAN PENNY WORT; PHLAI
ดรรชนี-ไทย: กบนา; บัวบก; ไพล; สารเสริมในอาหารสัตว์; สมรรถภาพการผลิต; สุขภาพสัตว์; อัตราการรอดตาย; ค่าฮีมาโตคริต
บทคัดย่อ: การเสริมบัวบกและไพลในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและสุขภาพโดยรวมของกบนา ทำการศึกษา โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด ซึ่งแบ่งเป็น 7 กลุ่มทดลอง กลุ่มทดลองละ 3 ซ้ำ ได้แก่ อาหารที่ไม่เสริมบัวบกและไพล และอาหารเสริมบัวบกที่ระดับ 0.5, 1.5 และ 2.5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก อาหารเสริมไพลที่ระดับ 0.5, 1.5 และ 2.5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก พบว่า กบทดลองมีน้ำหนักเพิ่มเฉลี่ย อัตราการรอดตาย ค่าฮีมาโตคริต และจำนวนเม็ดเลือดขาวเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาทดลอง 3 เดือน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p มากกว่า 0.05) แต่ในเดือนที่ 2 ของการทดลองการเสริมบัวบกในอาหารกบนาที่ระดับ 2.5 เปอร์เซ็นต์ และเสริมไพลที่ระดับ 1.5 และ 2.5 เปอร์เซ็นต์ มีผลทำให้ฮีโมโกลบินมีค่าต่ำ (p น้อยกว่า 0.05) สำหรับผลการเสริมบัวบกและไพลต่อจำนวนกบที่ตรวจพบเชื้อแบคทีเรียที่เก็บจากเลือดที่หัวใจและเก็บจากใต้ผิวหนัง ซึ่งตรวจพบเชื้อ Flovobacterium multivorum, Kluyvera cryocrescens และ Streptococus mutans พบว่า การเสริมบัวบกในอาหารที่ระดับ 2.5 เปอร์เซ็นต์ และการเสริมไพลในอาหารที่ระดับ 1.5 และ 2.5 เปอร์เซ็นต์ จำนวนกบนาที่ตรวจพบเชื้อแบคทีเรีย F. multivorum บริเวณใต้ผิวหนังน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p น้อยกว่า 0.05) ดังนั้นการเสริมบัวบกในอาหารกบนาที่ระดับ 0.5 และ 1.5 เปอร์เซ็นต์ และการเสริมไพลในอาหารกบนาที่ระดับ 0.5 เปอร์เซ็นต์ เป็นระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อการเติบโตและสุขภาพของกบนา และการเสริมบัวบกในอาหารกบนาที่ระดับ 2.5 เปอร์เซ็นต์ และการเสริมไพลในอาหารกบนาที่ระดับ 1.5 และ 2.5 เปอร์เซ็นต์ สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย F. multivorum ที่ผิวหนังได้
หมายเลข: 012368 KC4804041
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: