ค่าโลหิตวิทยาและปริมาณแร่ธาตุบางชนิดในเลือดปลาแรด

Published สิงหาคม 19, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=012354&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ศิลป์ชัย มณีขัติย์
ชื่อเรื่อง: ค่าโลหิตวิทยาและปริมาณแร่ธาตุบางชนิดในเลือดปลาแรด
Article title: Hematological values and some blood minerals of giant gourami (Osphronemus goramy Lacepede,1801)
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาประมง
Source title : Proceedings of 48th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 3-5 ก.พ. 2553
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2553
หน้า: หน้า 257-264
จำนวนหน้า: 481 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
หมวดหลัก: L50-Animal physiology and biochemistry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: OSPHRONEMUS GORAMY; FISHES; BLOOD; HAEMOGLOBIN; BLOOD COMPOSITION; MINERAL CONTENT; SODIUM; POTASSIUM; CALCIUM; BLOOD CELLS
อรรถาภิธาน-ไทย: OSPHRONEMUS GORAMY; ปลา; เลือด; ฮีโมโกลบิน; องค์ประกอบของเลือด; ปริมาณเกลือแร่; โซเดียม; โพแทสเซียม; แคลเซียม; เซลล์เม็ดเลือด
ดรรชนี-อังกฤษ: OSPHRONEMUS GORAMY; BLOOD MINERALS; HEMATOLOGICAL; MINERALS; GIANT GOURAMI
ดรรชนี-ไทย: ปลาแรด; เลือดปลา; ค่าโลหิตวิทยา; ค่าฮีโมโกลบิน; ปริมาณแร่ธาตุในเลือด; จำนวนเม็ดเลือดแดง
บทคัดย่อ: ในการศึกษาค่าโลหิตวิทยาและปริมาณแร่ธาตุบางชนิดในเลือดปลาแรด (Osphronemus goramy Lacepede, 1801) ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 3 ขนาด คือ ขนาดเล็กความยาว 27.90 +- 0.82 ซม., ขนาดกลางความยาว 31.50 +- 1.05 ซม. และ ขนาดใหญ่ความยาว 35.70 +- 2.31 ซม. ตามลำดับ ผลการศึกษาค่าโลหิตวิทยา พบว่า จำนวนเซลเม็ดเลือดแดง (RBC) และ ค่าฮีโมโกลบิน (HGB) แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P น้อยกว่า 0.05) โดยปลาแรดขนาดใหญ่มีจำนวนเม็ดเลือดแดง และค่าฮีโมโกลบินมากกว่าปลาแรดขนาดกลางและปลาแรดขนาดเล็ก ตามลำดับ และ ปริมาณแร่ธาตุในเลือดทังN 3 ชนิด คือ โซเดียม โปตัสเซียม และแคลเซียมแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (P มากกว่า 0.05)
หมายเลข: 012354 KC4804031
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: