การศึกษาพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อที่มีลักษณะกล้ามเนื้อขุ่นขาวชนิดต่าง ๆ ในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม

Published สิงหาคม 19, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=012356&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ชลอ ลิ้มสุวรรณ; นิติ ชูเชิด; สาธิต ประเสริฐศรี; สุธี วงศ์มณีประทีป; แก้วตา ลิ้มเฮง; ปัทมา วิริยพัฒนทรัพย์; ทิพวรรณ ไกรวิลาศ; เกศินี หลายสุทธิสาร
ชื่อเรื่อง: การศึกษาพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อที่มีลักษณะกล้ามเนื้อขุ่นขาวชนิดต่าง ๆ ในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม
Article title: Histopathopathological studies of farm-reared Litopenaeus vannamei characterized various whitish opaque skeletal muscles
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาประมง
Source title : Proceedings of 48th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 3-5 ก.พ. 2553
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2553
หน้า: หน้า 354-362
จำนวนหน้า: 481 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
หมวดหลัก: L73-Animal diseases
หมวดรอง: L70-Veterinary science and hygiene – General aspects
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PRAWNS AND SHRIMPS; CRUSTACEAN CULTURE; ANIMAL DISEASES; SYMPTOMS; PATHOLOGY; PCR; DIAGNOSIS
อรรถาภิธาน-ไทย: กุ้ง; การเพาะเลี้ยงสัตว์กลุ่มครัสตาเซียน; โรคของสัตว์; อาการ; พยาธิวิทยา; พีซีอาร์; การวินิจฉัยโรค
ดรรชนี-อังกฤษ: LITOPENAEUS VANNAMEI; WHITISH OPAQUE MUSCLE; HISTOPATHOPATHOLOGY
ดรรชนี-ไทย: กุ้งขาวแวนนาไม; การเพาะเลี้ยงกุ้ง; อาการกล้ามเนื้อขุ่นขาว; พยาธิสภาพของเนื้อเยื่อ; วิธี RT-PCR; การวินิจฉัยโรคสัตว์
หมายเลข: 012356 KC4804043
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: