การคัดเลือกสารสกัดจากพืชทะเลที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการลงเกาะ

Published สิงหาคม 19, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=012160&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์; ชัชรี แก้วสุรลิขิต; อรรถวุฒิ กันทะวงศ์; สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
ชื่อเรื่อง: การคัดเลือกสารสกัดจากพืชทะเลที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการลงเกาะ
Article title: Screening of extracts from marine plants for antifouling activity
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาประมง
Source title : Proceedings of 48th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 3-5 ก.พ. 2553
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2553
หน้า: หน้า 447-457
จำนวนหน้า: 481 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
หมวดหลัก: F60-Plant physiology and biochemistry
หมวดรอง: M40-Aquatic ecology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SEAWEEDS; GRASSES; MARINE ECOLOGY; PLANT EXTRACTS; INHIBITION; EFFICIENCY
อรรถาภิธาน-ไทย: สาหร่ายทะเล; หญ้า; นิเวศวิทยาทางทะเล; สารสกัดจากพืช; การยับยั้ง; ประสิทธิภาพ
ดรรชนี-อังกฤษ: MACROALGAE; SEAGRASS; ANTIFOULING
ดรรชนี-ไทย: สาหร่ายทะเล; หญ้าทะเล; สารสกัดจากพืชทะเล; การยับยั้งการลงเกาะ; ประสิทธิภาพ
บทคัดย่อ: นำสาหร่ายทะเลและหญ้าทะเลจำนวน 36 ตัวอย่าง ไปสกัดด้วยไดคลอโรมีเทน เอทธานอล และเมทธา นอล ได้สารสกัด 108 สาร แล้วนำไปทดสอบการยับยั้ง การลงเกาะสปอร์ของสาหร่าย Ulva intestinalis และการ ยับยั้งการสร้าง byssus ของหอยแมลงภู่ สามารถคัดเลือกสารสกัดจากพืชทะเลที่มีประสิทธิภาพในการ ยับยั้งการ ลงเกาะสปอร์ของสาหร่ายได้ดี 8 สาร คือ สารสกัดด้วยเมทธานอลจาก Halophila pinifolia, Halophila ovalis Ulva reticulata, Brachytrichia quoyi, Dictyota cervicornis, Amphiroa fragillisima forsquare m และสารสกัดด้วย เอทธานอลจาก Amphiroa fragillisima form1, Acanthophora spicifera โดยมีค่าร้อยละอัตราส่วน สัมพัทธ์ของ จำนวนสปอร์เทียบกับชุดควบคุมคือ 5.82+-4.26, 10.04+-6.25, 9.04+ -7.67, 9.54+-5.82, 10.34+-0.43, 13.65+-1.14, 9.54+-2.98 และ 11.55+-4.12 ตามลำดับ ในขณะที่สารสกัดจากพืชทะเลที่มีประสิทธิภาพในการ ยับยั้งการสร้าง byssus ของหอยแมลงภู่มี 4 สาร ได้แก่ สารสกัดด้วยเมทธานอลจาก Cymodocea rotundata, Brachytrichia quoyi สารสกัดด้วยเอทธานอลจาก Lobophora variegata และสารสกัดด้วยไดคลอโรมีเทนจาก Sargassum polycystum form1 โดยมีค่าร้อย ละอัตราส่วนสัมพัทธ์ของจำนวน byssus เทียบกับชุดควบคุมคือ 16.52+-7.28, 18.35+-9.67, 19.27+-8.26 และ 19.27+-12.00 ตามลำดับ นอกจากนั้นยังพบว่า ความแตกต่างของ สารละลายที่ใช้ในการสกัดและพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ เก็บตัวอย่าง มีผลต่อการยับยั้งการลงเกาะที่แตกต่างกัน สารสกัดที่มีศักยภาพใน การยับยั้งการลงเกาะสิ่งมีชีวิตที่ได้จากการศึกษานี้ ส่วนใหญ่ไม่แสดง ความเป็น พิษต่ออาร์ที่เมียที่ความเข้มข้น 300 มก./ล. มีเพียงสารสกัดจาก Brachytrichia quoyi ด้วย ไดคลอโรมีเทนและเมทธานอลเท่านั้นที่แสดงความเป็นพิษอย่างรุนแรง โดยทำให้อาร์ที่เมียมีอัตราการตายร้อยละ 100.00+-0.00 และ 83.33+-11.55 ตาม ลำดับ ดังนั้นการศึกษานี้จึงสามารถคัดเลือกสารสกัดจากพืชทะเลที่มี ประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งการลงเกาะของสปอร์ของสาหร่ายและการสร้าง byssus ของหอยแมลงภู่ที่ไม่เป็นพิษต่ออาร์ที่เมียที่จะนำไปพัฒนาเป็นสารยับยั้ง การลงเกาะในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป
หมายเลข: 012160 KC4804053
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: