อีพิไฟติกไดอะตอมบนใบหญ้าทะเล Cymodocea rotundata และ Thalassia hemprichii บริเวณบ้านป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต

Published สิงหาคม 18, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=011865&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ฐิติมา นิยมศิลป์ชัย; จิตติมา อายุตตะกะ; สุนันท์ ภัทรจินดา
ชื่อเรื่อง: อีพิไฟติกไดอะตอมบนใบหญ้าทะเล Cymodocea rotundata และ Thalassia hemprichii บริเวณบ้านป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต
Article title: Epiphytic diatoms on the seagrass blades, Cymodocea rotundata and Thalassia hemprichii at Ban Pa Khlok, Phuket province
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาประมง
Source title : Proceedings of 47th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 17-20 มี.ค. 2552
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2552
หน้า: หน้า 579-587
จำนวนหน้า: 641 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: L60-Animal taxonomy and geography
หมวดรอง: F70-Plant taxonomy and geography
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: BENEFICIAL ORGANISMS; GRASSES; BIODIVERSITY; ECOLOGY; THAILAND
อรรถาภิธาน-ไทย: สิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์; หญ้า; ความหลากหลายทางชีวภาพ; นิเวศวิทยา; ประเทศไทย
ดรรชนี-อังกฤษ: EPIPHYTIC DIATOM; SEAGRASS; SPECIES DIVERSITY; ECOLOGY; MANAGMENT; PHUKET; THAILAND
ดรรชนี-ไทย: อิพิไฟติกไดอะตอม; หญ้าทะเล; ความหลากหลายของสายพันธุ์; ระบบนิเวศ; การจัดการ
บทคัดย่อ: ความหลากชนิดของอีพิไฟติกไดอะตอมบนใบหญ้าทะเล Cymodocea rotundata และThalassia hemprichii บริเวณบ้านป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต ในเดือนตุลาคม 2549 และเดือนมีนาคม 2550 พบทั้งสิ้น 61 ชนิด 32 สกุล ใน 18 วงศ์ โดยหญ้าทะเล C. rotundata และ T. hemprichii มีความหลากชนิดของอีพิไฟติกไดอะตอม 59 และ 57 ชนิด ตามลำดับ อีพิไฟติกไดอะตอมชนิดที่พบบ่อยมากบนใบหญ้าทะเลทั้งสองชนิดมี 18 ชนิด 10 สกุล ได้แก่ Cyclotella stylorum, Actinoptychus senarius, Mastogloia crucicula, M. rhombica, Lyrella lyra, Amphora ovalis, Amphora sp.1, Diploneis crabro, D. ovalis, D. suborbicularis, Navicula sp.1, Pleurosigma sp.1, Pleurosigma sp.2, Nitzschia amphibian, Nitzschia sp.1, Nitzschia sp.2, Nitzschia sp.3 และ Surirella fastuosa
หมายเลข: 011865 KC4704065
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: