ลักษณะทางกายภาพ องค์ประกอบทางเคมี และองค์ประกอบของกรดไขมันของหอยแมลงภู่ (Perna viridis Linnaeus., 1758) ในฤดูกาลต่าง ๆ

Published สิงหาคม 18, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=011868&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุวัฒน์ เนตรเจริญ; ปัทมา ระตะนะอาพร; วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์; สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ; อลงกต อินทรชาติ
ชื่อเรื่อง: ลักษณะทางกายภาพ องค์ประกอบทางเคมี และองค์ประกอบของกรดไขมันของหอยแมลงภู่ (Perna viridis Linnaeus., 1758) ในฤดูกาลต่าง ๆ
Article title: Seasonal changes in physical characteristics, chemical composition and fatty acid profiles of green mussel (Perna viridis Linnaeus., 1758)
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาประมง
Source title : Proceedings of 47th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 17-20 มี.ค. 2552
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2552
หน้า: หน้า 618-625
จำนวนหน้า: 641 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: L50-Animal physiology and biochemistry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MUSSELS; PERNA VIRIDIS; CHEMICOPHYSICAL PROPERTIES; CHEMICAL COMPOSITION; SEASONS; FATTY ACIDS; WEIGHT
อรรถาภิธาน-ไทย: หอย; PERNA VIRIDIS; คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ; องค์ประกอบทางเคมี; ฤดูกาล; กรดไขมัน; น้ำหนัก
ดรรชนี-อังกฤษ: MUSSEL; PERNA VIRIDIS; PHYSICAL CHARACTERISTICS; CHEMICAL COMPOSITIONS; SEASON; FATTY ACID PROFILES; EPA; DHA
ดรรชนี-ไทย: หอยแมลงภู่; ลักษณะทางกายภาพ; องค์ประกอบทางเคมี; กรดไขมัน; ฤดูกาล; น้ำหนัก
หมายเลข: 011868 KC4704069
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: