ผลของเบต้ากลูแคนต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย และระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)

Published สิงหาคม 18, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=011878&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ชยพร ทิพย์ศรีมงคล; วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล; นิติ ชูเชิด; ชลอ ลิ้มสุวรรณ
ชื่อเรื่อง: ผลของเบต้ากลูแคนต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย และระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)
Article title: Effects of beta glucan on the growth, survival and immune characteristics of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาประมง
Source title : Proceedings of 47th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 17-20 มี.ค. 2552
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2552
หน้า: หน้า 73-80
จำนวนหน้า: 641 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
หมวดรอง: L70-Veterinary science and hygiene – General aspects
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PRAWNS AND SHRIMPS; IMMUNOSTIMULANTS; GROWTH; SURVIVAL; IMMUNITY; FEEDS; INGREDIENTS
อรรถาภิธาน-ไทย: กุ้ง; ยาประเภทกระตุ้นภูมิคุ้มกัน; การเติบโต; การอยู่รอด; ภูมิคุ้มกัน; อาหารสัตว์; ส่วนผสม
ดรรชนี-อังกฤษ: PACIFIC WHITE SHRIMP; LITOPENAEUS VANNAMEI; IMMUNOSTIMULANT; BETA-GLUCAN; DIET ADMINISTRATION; GROWTH; SURVIVAL; IMMUNITY; FEEDS; INGREDIENTS
ดรรชนี-ไทย: กุ้งขาวแวนนาไม; เบต้ากลูแคน; การเจริญเติบโต; การรอดตาย; ระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะ; อาหารสัตว์; ส่วนผสมอาหาร
บทคัดย่อ: การศึกษาผลของสารเบต้ากลูแคน (DV Aqua) ต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ในห้องปฏิบัติการ โดยให้สารเบต้ากลูแคนผสมในอาหาร แบ่งการทดลองออกเป็น 3 ชุดการทดลอง ได้แก่ ชุดการทดลองที่ได้รับสารเบต้ากลูแคน ความเข้มข้น 0 เปอร์เซ็นต์, 0.125 เปอร์เซ็นต์ และ 0.25 เปอร์เซ็นต์ จำนวนชุดละ 6 ซ้ำ แต่ละซ้ำใช้กุ้งขาวแวนนาไม 25 ตัว ขนาดประมาณ 8-11 กรัม เลี้ยงกุ้งในถังขนาด 500 ลิตร ให้อาหารปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักตัวต่อวันเป็นระยะเวลา 50 วัน พบว่า กุ้งชุดการทดลองที่ได้รับสารเบต้ากลูแคนที่ระดับความเข้มข้น 0.25 เปอร์เซ็นต์ มีค่าเฉลี่ยของน้ำหนักตัว 16.11+-2.14 กรัม สูงกว่ากุ้งชุดควบคุม ซึ่งมีน้ำหนักเฉลี่ย 14.98+-2.20 กรัม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P น้อยกว่า 0.05) แต่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P มากกว่า 0.05) กับชุดการทดลองที่ได้รับสารเบต้ากลูแคนที่ระดับความเข้มข้น 0.125 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีค่า 15.56+-2.64 กรัม เมื่อพิจารณาถึงอัตราการรอดตายของกุ้งที่ได้รับสารเบต้ากลูแคนทั้ง 2 ความเข้มข้น พบว่า มีอัตราการรอดตายอยู่ระหว่าง 88.67-95.33 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P น้อยกว่า 0.05) กับกุ้งในชุดควบคุมซึ่งมีค่า 75.33 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ผลการศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในกุ้งขาวแวนนาไม ซึ่งทดสอบจำนวน 3 ซ้ำ ต่อชุดการทดลอง แสดงให้เห็นว่ากุ้งขาวแวนนาไมที่ได้รับ สารเบต้ากลูแคนที่ระดับความเข้มข้น 0.25 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณเม็ดเลือดรวม, กิจกรรมของกระบวนการกลืนกินสิ่งแปลกปลอมของเม็ดเลือดกุ้ง และการผลิต superoxide anion สูงกว่ากุ้งในชุดการทดลองที่ได้รับสารเบต้ากลูแคนที่ระดับความเข้มข้น 0.125 เปอร์เซ็นต์ และชุดควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ (P น้อยกว่า 0.05) ส่วนกิจกรรมการทำลายแบคทีเรียของน้ำเลือดกุ้งขาวแวนนาไมชุดการทดลองที่ได้รับสาร สาร เบต้ากลูแคนระดับความเข้มข้น 0.125 เปอร์เซ็นต์ และ 0.25 เปอร์เซ็นต์ มีค่า 1:16 ในขณะที่กุ้งชุดควบคุมมีค่าเท่ากับ 1:8 ผล การศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าการใช้ สารสารเบต้ากลูแคนระดับความเข้มข้น 0.25 เปอร์เซ็นต์ เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมเป็น ระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน สามารถช่วยเพิ่มการเจริญเติบโต อัตราการรอด และระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งแวนนาไมได้
หมายเลข: 011878 KC4704009
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: