ผลของระยะเวลาการแช่แข็งต่อคุณภาพของปลาหมึกกล้วยอบแห้งโดยใช้เครื่องไมโครเวฟสุญญากาศแบบถังหมุน

Published สิงหาคม 18, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=011869&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุนันทินี ตื้อยศ; จินดา รัตนถาวรกิติ; จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์; ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์; วรพจน์ สุนทรสุข
ชื่อเรื่อง: ผลของระยะเวลาการแช่แข็งต่อคุณภาพของปลาหมึกกล้วยอบแห้งโดยใช้เครื่องไมโครเวฟสุญญากาศแบบถังหมุน
Article title: Effect of freezing times on the quality of dried squid by microwave vacuum oven with rotating basket
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาประมง
Source title : Proceedings of 47th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 17-20 มี.ค. 2552
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2552
หน้า: หน้า 626-633
จำนวนหน้า: 641 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: Q02-Food processing and preservation
หมวดรอง: Q04-Food composition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SQUIDS; DRYING; REFRIGERANTS; KEEPING QUALITY; PROCESSING QUALITY; ANIMAL TISSUES; MICROWAVE OVENS
อรรถาภิธาน-ไทย: ปลาหมึกกล้วย; การทำแห้ง; สารให้ความเย็น; คุณภาพการเก็บ; คุณภาพการผลิต; เนื้อเยื่อสัตว์; เตาไมโครเวฟ
ดรรชนี-อังกฤษ: DRIED SQUID QUALITY; FREEZING; MUSCLE FIBER; MICROWAVE VACUUM OVEN; KEEPING QUALITY; PROCESSING QUALITY; ANIMAL TISSUES
ดรรชนี-ไทย: ปลาหมึกกล้วย; การอบแห้ง; คุณภาพ; การแช่แข็ง; ระยะเวลา; เครื่องไมโครเวฟสุญญากาศแบบถังหมุน; เนื้อเยื่อ
บทคัดย่อ: จากการศึกษาระยะเวลาในการแช่แข็งแบบช้า (slow freezing) ต่อลักษณะของเนื้อเยื่อของปลาหมึกแช่ แข็งเปรียบเทียบกับปลาหมึกสด โดยแช่แข็งที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 6, 12, 24, 48 และ 72 ชั่วโมง พบว่าเกิดผลึกน้ำแข็งระหว่างเนื้อเยื่อของปลาหมึกกล้วยที่แช่แข็งเป็นเวลา 72 ชั่วโมง ทำให้เนื้อเยื่อเกิดการฉีกขาด ช่องว่างระหว่างเนื้อเยื่อ เพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปลาหมึกกล้วยสด เมื่อนำปลาหมึกแช่แข็งไปอบแห้ง โดยใช้เครื่องไมโครเวฟสุญญากาศแบบถังหมุนที่ความถี่ 2450 เมกกะเฮิรทซ์ กำลังไฟ 1290 วัตต์ สุญญากาศที่ 570 มิลลิเมตรปรอท พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (P มากกว่า 0.05) ในด้านการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนัก ความยาวและปริมาตรของปลาหมึกแห้งที่ทำจากปลาหมึกกล้วยสดและปลาหมึกกล้วยแช่แข็ง ส่วนค่าสี ( L*, a*,b*)พบว่าปลาหมึกแห้งที่ทำจากปลาหมึกแช่แข็งไม่มีความแตกต่างจากปลาหมึกกล้วยสด แต่ให้ความแตกต่างกับปลาหมึกแห้งที่ขายทั่วไป และปลาหมึกแห้งที่ทำจากปลาหมึกแช่แข็งเป็นเวลา 24 ชั่วโมงจะมีค่า Aw ต่ำที่สุดคือ 0.212
หมายเลข: 011869 KC4704070
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: