ผลของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจากพืชพื้นบ้านบางชนิดต่อการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียที่สร้างฮีสทามีน

Published สิงหาคม 18, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=011867&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นงพงา แสงเจริญ; นงนุช รักสกุลไทย; วรรณา มาลาพันธุ์; พงษ์เทพ วิไลพันธ์
ชื่อเรื่อง: ผลของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจากพืชพื้นบ้านบางชนิดต่อการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียที่สร้างฮีสทามีน
Article title: Effect of some essential oils and indigenous plant extracts on the growth inhibition of histamine-forming bacteria
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาประมง
Source title : Proceedings of 47th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 17-20 มี.ค. 2552
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2552
หน้า: หน้า 608-617
จำนวนหน้า: 641 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: F60-Plant physiology and biochemistry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PLANTS; EXTRACTS; ESSENTIAL OILS; BACTERIA; INHIBITION; ANTIMICROBIALS; HISTAMINE
อรรถาภิธาน-ไทย: พืช; สารสกัด; น้ำมันหอมระเหย; แบคทีเรีย; การยับยั้ง; ยาต้านจุลชีพ; ฮิสตามีน
ดรรชนี-อังกฤษ: PLANT EXTRACT; ANTIMICROBIAL ACTIVITY; ESSENTIAL OIL; HISTAMINE-FORMING BACTERIA; INHIBITION; ANTIMICROBIALS; BACTERIA
ดรรชนี-ไทย: พืชพื้นบ้าน; ปลากลุ่มสคอมบรอยด์; สารสกัดจากพืช; น้ำมันหอมระเหย; แบคทีเรีย; การยับยั้งการเจริญ; ฮีสทามีน
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดแยกแบคทีเรียที่สามารถสร้างฮีสทามีนจากตัวอย่างปลาในกลุ่มสคอม- บรอยด์ รวมถึงคัดเลือกชนิดของน้ำมันหอมระเหย และสารสกัดด้วยเอทานอลของพืชพื้นบ้าน ที่สามารถยับยั้ง การเจริญของแบคทีเรียดังกล่าว ซึ่งพบว่าน้ำมันหอมระเหยจากกะเพรา และสารสกัดจากกระเจี๊ยบแดงสามารถ ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียที่สร้างฮีสทามีนทั้ง 6 สายพันธุ์ที่นำมาทดสอบ ในขณะที่น้ำมันหอมระเหยของ ตะไคร้ สารสกัดจากกระถิน และลูกใต้ใบสามารถยับยั้งได้เพียง 5 สายพันธุ์ เมื่อศึกษาค่าความเข้มข้นต่ำสุดใน การยับยั้งเชื้อ (MIC) และค่าความเข้มข้นต่ำสุดในการฆ่าเชื้อ (MBC) ของสารดังกล่าวต่อแบคทีเรียทดสอบ พบว่าน้ำมันหอมระเหยของตะไคร้มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการยับยั้งการเจริญของ Morganella morganii ATCC 25830 (สายพันธุ์อ้างอิงที่สามารถสร้างฮีสทามีน) โดยมีค่า MIC และ MBC เท่ากับ 0.78 และ 0.78 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และมีค่า MIC และ MBC ต่อแบคทีเรียสายพันธุ์ RK64 ซึ่งคัดแยกได้ในการทดลองนี้ เท่ากับ 0.14 และ 0.17 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลำดับ
หมายเลข: 011867 KC4704068
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: