ผลของการแช่กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ในถังที่มีสีแตกต่างกันต่อคุณภาพสีของกุ้งต้ม

Published สิงหาคม 18, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=011872&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ชลอ ลิ้มสุวรรณ; นิติ ชูเชิด; นันทิภา พันธุสวัสดิ์; สาธิต ประเสริฐศรี; สุธี วงศ์มณีประทีป; เกศินี หลายสุทธิสาร; ปัทมา วิริยพัฒนทรัพย์; จริยาวดี สุริยพันธุ์; แก้วตา ลิ้มเฮง
ชื่อเรื่อง: ผลของการแช่กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ในถังที่มีสีแตกต่างกันต่อคุณภาพสีของกุ้งต้ม
Article title: Effects of placing Litopenaeus vannamei in different color tanks on color of cooked shrimp
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาประมง
Source title : Proceedings of 47th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 17-20 มี.ค. 2552
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2552
หน้า: หน้า 588-597
จำนวนหน้า: 641 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
หมวดรอง: Q04-Food composition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PRAWNS AND SHRIMPS; COLOUR; QUALITY; QUALITATIVE ANALYSIS; SOAKING; PROCESSING; TANKS
อรรถาภิธาน-ไทย: กุ้ง; สี; คุณภาพ; การวิเคราะห์คุณภาพ; การแช่; กระบวนการผลิต; แทงค์
ดรรชนี-อังกฤษ: PACIFIC WHITE SHRIMP; LITOPENAEUS VANNAMEI; COOKED SHRIMP; COLOR QUALITY; QUALITATIVE ANALYSIS; TANKS; PLACING
ดรรชนี-ไทย: กุ้งขาวแวนนาไม; กุ้งต้ม; การวิเคราะห์; การแช่; ถังไฟเบอร์กลาส; คุณภาพ; ค่าสี
บทคัดย่อ: การศึกษาผลของการแช่กุ้งในถังที่มีสีแตกต่างกันต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสีของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) จากบ่อเลี้ยงกุ้ง 2 บ่อ น้ำความเค็ม 25 พีพีที โดยบ่อ A น้ำมีสีน้ำตาลอมเขียวจากแพลงก์ตอนพืชและบ่อ B สีน้ำขุ่นจากตะกอนดิน นำกุ้งมาต้มให้สุก (กลุ่มควบคุม) หลังจากนั้นแต่ละบ่อเตรียมถังไฟเบอร์กลาสที่มีสีแตกต่างกัน 3 สี คือ ถังสีดำ ถังสีฟ้าทึบแสงและถังสีน้ำตาลโปร่งแสงที่ใส่น้ำความเค็ม 25 พีพีที นำกุ้งที่เหลือจากการสุ่มของแต่ละบ่อใส่ลงในถังแต่ละสีและแช่กุ้งนาน 30, 45 และ 60 นาที นำกุ้งในแต่ละถังและแต่ละช่วงเวลามาต้มให้สุก แล้วจึงนำกุ้งต้มไปวิเคราะห์คุณภาพสีด้วยการวัดสีกุ้งทั้งเปลือก ผลการศึกษาพบว่า สีเปลือกกุ้งที่มีชีวิตที่เลี้ยงในน้ำสีน้ำตาลอมเขียวและน้ำขุ่นเมื่อนำมาแช่ในถังสีดำที่เวลา 30 นาทีขึ้นไปมีสีเข้มกว่ากุ้งในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองอื่นๆ อย่างชัดเจน และเมื่อนำกุ้งไปต้มและวิเคราะห์คุณภาพสี พบว่าคุณภาพสีของกุ้งที่แช่ในถังสีดำที่เวลา 30 นาทีขึ้นไปทั้งกุ้งที่เลี้ยงในน้ำสีน้ำตาลอมเขียวและน้ำขุ่น มีค่าความสว่าง (L*) ค่าความเป็นสีแดง (a*) และค่าความเป็นสีเหลือง (b*) แตกต่างจากกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P น้อยกว่า 0.05) ดังนั้นการแช่กุ้งขาวแวนนาไมที่มีชีวิตในถังสีดำที่ระยะเวลา 30 นาทีก่อนนำไปต้มสุก ทำให้กุ้งขาวแวนนาไมมีสีแดงเข้มมากขึ้นได้
หมายเลข: 011872 KC4704066
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: