การรักษาโรค epitheliocystis ในลูกปลานิล

Published สิงหาคม 18, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=011802&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เบญจพร สัมฤทธิเวช; ปวีณา ทวีกิจการ; ชลดา มีอนันต์; เต็มดวง สมศิริ
ชื่อเรื่อง: การรักษาโรค epitheliocystis ในลูกปลานิล
Article title: Treatment of epitheliocystis in juvenile tilapia
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาประมง
Source title : Proceedings of 47th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 17-20 มี.ค. 2552
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2552
หน้า: หน้า 1-8
จำนวนหน้า: 641 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: L73-Animal diseases
หมวดรอง: L70-Veterinary science and hygiene – General aspects
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: TILAPIA; JUVENILES; ANIMAL DISEASES; CHEMICALS; FORMALDEHYDE; SALTS; ANIMAL TISSUES
อรรถาภิธาน-ไทย: ปลานิล; ระยะเยาว์วัย; โรคของสัตว์; สารเคมี; ฟอร์มัลดีไฮด์; เกลือ; เนื้อเยื่อสัตว์
ดรรชนี-อังกฤษ: TILAPIA; JUVENILES; EPITHELIOCYSTISวANIMAL DISEASES; CHEMICALS; FORMALDEHYDE; SALTS; ANIMAL TISSUES
ดรรชนี-ไทย: ปลานิล; ลูกปลา; การรักษาโรค; โรคที่เกิดจากแบคทีเรีย; เนื้อเยื่อวิทยา; ซีสต์; ฟอร์มาลิน; เกลือ; เบนซัลโคเนียมคลอไรด์; ด่างทับทิม; การเปลี่ยนถ่ายน้ำ
บทคัดย่อ: การทดลองรักษาลูกปลานิลที่ป่วยเป็นโรค epitheliocystis ดำเนินการโดยแช่ปลาป่วยด้วยสารเคมี 4 ชนิด คือ ฟอร์มาลินความเข้มข้น 30 พีพีเอ็ม เกลือความเข้มข้น 2 พีพีที เบนซัลโคเนียมคลอไรด์ความเข้มข้น 2 พีพี เอ็ม ด่างทับทิมความเข้มข้น 4 พีพีเอ็ม และการเปลี่ยนถ่ายน้ำเป็นเวลา 2 สัปดาห์เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่าลูก ปลานิลที่ทดลองรักษาด้วยเบนซัลโคเนียมคลอไรด์มีอัตราการตาย 20 เปอร์เซ็นต์ ลูกปลานิลที่ทดลองรักษาด้วย ด่างทับทิม เกลือและฟอร์มาลินมีอัตราการตาย 3.3 เปอร์เซ็นต์และกลุ่มการเปลี่ยนถ่ายน้ำไม่พบว่ามีการตายของ ลูกปลา การตรวจนับจำนวนซีสต์ของโรค epitheliocystis บริเวณซี่เหงือก พบว่าการเปลี่ยนถ่ายน้ำ ฟอร์มาลิน เกลือ และเบนซัลโคเนียมคลอไรด์ มีผลทำให้จำนวนซีสต์ ลดลงจากก่อนการทดลอง 93.9 เปอร์เซ็นต์, 92.6 เปอร์เซ็นต์, 92.5 เปอร์เซ็นต์และ 89.2 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับและแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญ การแช่ด้วยด่างทับทิมให้ผลในการรักษาต่ำสุดคือตรวจพบว่า ซีสต์มีจำนวนลดลง 68.1 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจึงสรุปได้ว่าการเปลี่ยนถ่ายน้ำเป็นวิธีที่เหมาะสมและมี ประสิทธิภาพที่สุดในการรักษาหรือลดความรุนแรงของโรค epitheliocystis
หมายเลข: 011802 KC4704001
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

04 p42

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: