โรคไมโครสปอริเดียในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม

Published สิงหาคม 16, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=011187&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ชลอ ลิ้มสุวรรณ; นิติ ชูเชิด; สาธิต ประเสริฐศรี; สุธี วงศ์มณีประทีป; ปิยนุช พรมภมร; เกศินี หลายสุทธิสาร; ปัทมา วิริยพัฒนทรัพย์
ชื่อเรื่อง: โรคไมโครสปอริเดียในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม
Article title: Microsporidiosis in cultured pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาประมง
Source title : Proceedings of 46th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 29 ม.ค. – 1 ก.พ. 2551
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2551
หน้า: หน้า 430-440
จำนวนหน้า: 565 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: L73-Animal diseases
หมวดรอง: L72-Pests of animals
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS VANNAMEI; PROTOZOAL INFECTIONS; THELOHANIA; INFECTION; SYMPTOMS; ENVIRONMENT; PATHOGENICITY; HISTOPATHOLOGY; AQUACULTURE; WATER QUALITY
อรรถาภิธาน-ไทย: PENAEUS VANNAMEI; โรคพยาธิโปรโตซัว; THELOHANIA; การติดเชื้อ; อาการ; สภาพแวดล้อม; ความสามารถในการทำให้เกิดโรค; จุลพยาธิวิทยา; การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ; คุณภาพน้ำ
ดรรชนี-อังกฤษ: LITOPENAEUS VANNAMEI
ดรรชนี-ไทย: กุ้งขาวแวนนาไม; โรคไมโครสปอริเดีย; การติดเชื้อ; การเกิดโรค; อาการของโรค; สภาพแวดล้อม; ความรุนแรงของโรค; พยาธิสภาพของเนื้อเยื่อ; การเลี้ยง; คุณภาพน้ำ
บทคัดย่อ: การศึกษาโรคที่เกิดจากปรสิตไมโครสปอริเดียในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ที่เลี้ยงในน้ำความเค็มระหว่าง 25-30 ส่วนในพันส่วน จำนวน 10 บ่อ โดยปล่อยลูกกุ้งระยะโพสลาร์วา 10 (พี 10) อัตราความหนาแน่น 80-100 ตัวต่อตารางเมตร ไม่มีการถ่ายน้ำในระยะ 40 วันแรก แต่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมากขึ้นในช่วงท้ายของการเลี้ยงผลการศึกษากุ้งในบ่อพบว่า เริ่มมีการติดเชื้อไมโครสปอริเดีย เมื่ออายุ 15 วัน โดยมีลักษณะสีขาวขุ่นคล้ายน้ำนมใต้เปลือก โดยเฉพาะบริเวณด้านหลังของลำตัวจากหัวจนถึงกึ่งกลางของลำตัว ปริมาณของกุ้งที่ติดเชื้อในแต่ละบ่อจะแตกต่างกันไปตั้งแต่ 5-25 เปอร์เซ็นต์ และจะพบมากที่สุดเมื่อกุ้งมีอายุประมาณ 40-50 วัน เมื่อกุ้งมีอายุประมาณ 100 วัน ปริมาณของกุ้งที่ติดเชื้อจะลดลง มีบางส่วนทยอยตายหรือถูกกุ้งที่แข็งแรงในบ่อกิน ลักษณะของไมโครสปอริเดียจากตัวอย่างสดและกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด พบว่าภายใน sporophorous vesicle จะมี 8 สปอร์ ซึ่งอยู่ในสกุล Thelohania หรือ Agmasoma พยาธิสภาพของเนื้อเยื่อกุ้งขาวที่ติดเชื้อรุนแรงในส่วนของกล้ามเนื้อและตับและตับอ่อนจะถูกสปอร์แทนที่ เป็นบริเวณกว้าง
หมายเลข: 011187 KC4604047
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: