โครงสร้างสังคมของปลาฉลามหลังหนาม (Squalus mitsukurii Jordan and Snyder, 1903): กรณีศึกษาจากผลจับโดยเบ็ดราวหน้าดินแนวตั้งบริเวณไหล่ทวีปอันดามัน

Published สิงหาคม 16, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=011161&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ธนิษฐา ทรรพนันทน์ ใจดี; เริงชัย สุจิตโตสกุล; ไพโรจน์ หน่ายมี; พิทักษ์ ใจดี
ชื่อเรื่อง: โครงสร้างสังคมของปลาฉลามหลังหนาม (Squalus mitsukurii Jordan and Snyder, 1903): กรณีศึกษาจากผลจับโดยเบ็ดราวหน้าดินแนวตั้งบริเวณไหล่ทวีปอันดามัน
Article title: Social structure of shortspine spurdog (Squalus mitsukurii Jordan and Snyder, 1903): Case study from catch of bottom vertical longline operation along continental shelf of the Andaman Sea
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาประมง
Source title : Proceedings of 46th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 29 ม.ค. – 1 ก.พ. 2551
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2551
หน้า: หน้า 308-318
จำนวนหน้า: 565 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: M11-Fisheries production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SQUALUS MITSUKURII; FISHING METHODS; FISHING GEAR; POPULATION STRUCTURE; SEX RATIO; ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS
อรรถาภิธาน-ไทย: SQUALUS MITSUKURII; วิธีทำการประมง; เครื่องมือทำการประมง; โครงสร้างประชากร; อัตราส่วนทางเพศ; อันดามันและหมู่เกาะนิโคบาร์
ดรรชนี-อังกฤษ: SQUALUS MITSUKURII
ดรรชนี-ไทย: ปลาฉลามหลังหนาม; การจับปลา; เบ็ดราวหน้าดิน; โครงสร้างสังคม; อัตราส่วนเพศ; ทะเลอันดามัน
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้ ใช้เรือสำรวจ MV. SEAFDEC 2 ในการสำรวจเที่ยวเรือที่ 24-2/2007 ระหว่างวันที่ 15-31 มีนาคม 2550 ในบริเวณไหล่ทวีปเขตเศรษฐกิจจำเพาะของทะเลฝั่งทะเลอันดามัน โดยใช้เครื่องมือเบ็ดราวหน้าดินแนวตั้งรูปตัว เจ และรูปวงกลม วางสลับกันแบบสุ่ม มีจุดสำรวจทั้งสิ้น 20 สถานี ผลการศึกษาพบว่า ผลจับรวมของปลาฉลามหลังหนาม (Squalus mitsukurii Jordan and Snyder, 1903) คิดเป็น ร้อยละ 33.09 โดย น้ำหนักขององค์ประกอบผลจับสัตว์น้ำทั้งหมด และมีผลจับต่ออัตราการลงแรงของปลาฉลามหลังหนามเท่ากับ 2.35 กิโลกรัม ต่อ 100 เบ็ด ความผันแปรของผลจับไม่มีสหสัมพันธ์กับระดับความลึกน้ำ (100-200 เมตร) และอุณหภูมิพื้นทะเล อย่างไรก็ตามไม่สามารถจับปลาฉลามหลังหนามได้ในสถานีที่ระดับความลึกต่ำกว่า 90 เมตร โครงสร้างสังคมของปลาฉลามหลังหนามประกอบด้วยปลาฉลามเพศเมีย มากกว่าปลาฉลามเพศผู้อย่างมีนัยสำคัญ
หมายเลข: 011161 KC4604034
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

One comment on “โครงสร้างสังคมของปลาฉลามหลังหนาม (Squalus mitsukurii Jordan and Snyder, 1903): กรณีศึกษาจากผลจับโดยเบ็ดราวหน้าดินแนวตั้งบริเวณไหล่ทวีปอันดามัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: