ผลของความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตการเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชัง

Published สิงหาคม 16, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=011180&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: หทัยรัตน์ เสาวกูล; สำเนาว์ เสาวกูล
ชื่อเรื่อง: ผลของความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตการเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชัง
Article title: Effects of stocking density on growth and yield of green catfish (Hermibagrus filament (Fang and Chaux, 1949)) culture in floating cages
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาประมง
Source title : Proceedings of 46th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 29 ม.ค. – 1 ก.พ. 2551
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2551
หน้า: หน้า 394-402
จำนวนหน้า: 565 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FRESHWATER FISHES; FISH CULTURE; CAGE CULTURE; STOCKING DENSITY; GROWTH; YIELDS; SURVIVAL; COST BENEFIT ANALYSIS; WATER QUALITY
อรรถาภิธาน-ไทย: ปลาน้ำจืด; การเพาะเลี้ยงปลา; การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง; ความหนาแน่นของสัตว์ต่อพื้นที่; การเติบโต; ผลผลิต; การอยู่รอด; การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์; คุณภาพน้ำ
ดรรชนี-อังกฤษ: HERMIBAGRUS FILAMENT
ดรรชนี-ไทย: ปลากดเหลือง; การเลี้ยงในกระชัง; ความหนาแน่น; การเจริญเติบโต; ผลผลิต; การรอดตาย; การลงทุน; ผลตอบแทน; คุณภาพน้ำ
บทคัดย่อ: การศึกษาผลของความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตการเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชัง ขนาด 1*2*0.9 ลูกบาศก์เมตร ในคลองสาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2549 ถึง เดือนมกราคม 2550 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD) มี 3 ชุดทดลองๆ ละ 3 ซ้ำ ด้วยอัตราความหนาแน่น 3 ระดับ คือ 60, 80 และ 100 ตัวต่อตารางเมตร โดยให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ำ มีองค์ประกอบโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์ ปล่อยปลาขนาดความยาวเฉลี่ย 16.35+-0.47 เซนติเมตร และน้ำหนักเฉลี่ย 48.75+-4.38 กรัม ตามลำดับ เป็นระยะเวลา 6 เดือน เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าปลากดเหลืองมีความยาวเฉลี่ย 31.54+-1.14, 30.01+-1.07 และ 29.80+-1.30 เซนติเมตร และน้ำหนักเฉลี่ย 240.60+-21.63, 237.90+-22.04 และ 237.93+-7.85 กรัมตามลำดับ ซึ่งการเจริญเติบโตของปลากดเหลือง ด้านความยาวและน้ำหนักไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P มากกว่า 0.05) ในขณะที่อัตราการรอดตาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 97.22+-2.09, 96.67+-3.21 และ 96.50+-1.80 เปอร์เซ็นต์ และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อมีค่าเฉลี่ย 1.62+-0.09, 1.54+-0.05 และ 1.61+-0.04 เปอร์เซ็นต์ ที่ระดับความหนาแน่น 60, 80 และ 100 ตัวต่อตารางเมตร ตามลำดับ จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P มากกว่า 0.05) และเมื่อพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุนเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชังที่ระดับความหนาแน่น 100 ตัวต่อตารางเมตร ได้ผลตอบแทนมากกว่าชุดการทดลอง 60 และ 80 ตัวต่อตารางเมตร
หมายเลข: 011180 KC4604043
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: