ผลของการติดเชื้อ Monodon Baculovirus ในลูกกุ้ง ต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอดตายและเปอร์เซ็นต์กุ้งที่มีขนาดเล็กในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)

Published สิงหาคม 16, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=011186&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อุมาภรณ์ จรดลย์; ชลอ ลิ้มสุวรรณ; พรเลิศ จันทร์รัชชกูล; นิติ ชูเชิด; วรินธา วศินะเมฆินทร์; เกศินี หลายสุทธิสาร
ชื่อเรื่อง: ผลของการติดเชื้อ Monodon Baculovirus ในลูกกุ้ง ต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอดตายและเปอร์เซ็นต์กุ้งที่มีขนาดเล็กในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)
Article title: Effects of monodon baculovirus infection in postlarvae on growth, survival rate and percentage of small-sized shrimp of rearing black tiger shrimp (Penaeus monodon)
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาประมง
Source title : Proceedings of 46th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 29 ม.ค. – 1 ก.พ. 2551
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2551
หน้า: หน้า 423-429
จำนวนหน้า: 565 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: L73-Animal diseases
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON; BACULOVIRIDAE; INFECTION; POSTLARVAL STAGES; GROWTH; SURVIVAL; AQUACULTURE; YIELDS
อรรถาภิธาน-ไทย: PENAEUS MONODON; BACULOVIRIDAE; การติดเชื้อ; ระยะหลังการเป็นตัวอ่อน; การเติบโต; การอยู่รอด; การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ; ผลผลิต
ดรรชนี-อังกฤษ: MONODON BACULOVIRUS
ดรรชนี-ไทย: กุ้งกุลาดำ; ลูกกุ้ง; ไวรัส; การติดเชื้อ; การเจริญเติบโต; อัตราการรอดตาย; การเกิดกุ้งแคระเกร็น; การเพาะเลี้ยง; ผลผลิต
บทคัดย่อ: การศึกษาผลของการติดเชื้อ Monodon baculovirus (MBV) ในลูกกุ้งกุลาดำ (Peneaus monodon) ระยะโพสลาร์วา (PL 15) ต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และปริมาณการพบกุ้งขนาดเล็กโดยใช้ลูกกุ้งกุลาดำซึ่งติดเชื้อ MBV 15 เปอร์เซ็นต์ จากการตรวจด้วยวิธีการย้อมสีของตับและตับอ่อน hepatopancreas) ด้วยมาลาไคท์กรีน และสังเกต occlusion bodies ด้วยกล้องจุลทรรศน์ เลี้ยงกุ้งในบ่อทดลอง 2 บ่อ ความหนาแน่น 100,000 ตัว/ไร่ หรือ 62.5 ตัว/ตารางเมตร เปรียบเทียบกับลูกกุ้งที่ตรวจไม่พบเชื้อ MBV ซึ่งผ่านการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธีเดียวกันและเลี้ยงด้วยความหนาแน่นเท่ากัน จำนวน 2 บ่อ หลังจากเลี้ยงกุ้งในน้ำความเค็มต่ำระหว่าง 3-5 ส่วนในพันส่วน (พีพีที) เป็นเวลา 120 วัน พบว่าบ่อที่เลี้ยงกุ้งที่ตรวจพบเชื้อ MBV 15 เปอร์เซ็นต์ มีผลผลิตเฉลี่ย 963.37 กก./ไร่ อัตราการรอดตายเฉลี่ย 68 เปอร์เซ็นต์ และมีกุ้งขนาดเล็กหรือแคระแกร็นเฉลี่ย 3.79 เปอร์เซ็นต์ ส่วนบ่อที่เลี้ยงกุ้งที่ตรวจไม่พบเชื้อ MBV มีผลผลิตเฉลี่ย 1,204.82 กก./ไร่ อัตราการรอดตายเฉลี่ย 82.95 เปอร์เซ็นต์ และมีกุ้งขนาดเล็กหรือแคระแกร็นเฉลี่ย 1.33 เปอร์เซ็นต์ แต่ทั้ง 2 กลุ่มการทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p มากกว่า 0.05)
หมายเลข: 011186 KC4604046
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: