ประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำ เขตพื้นที่ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Published สิงหาคม 16, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=011178&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: กาญจนา พัฒธนานุรักษ์
ชื่อเรื่อง: ประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำ เขตพื้นที่ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
Article title: Input efficiencies of aquaculture in Lamsai sub-district, Lum lukka district, Patumtanee province
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาประมง
Source title : Proceedings of 46th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 29 ม.ค. – 1 ก.พ. 2551
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2551
หน้า: หน้า 386-393
จำนวนหน้า: 565 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: E16-Production economics
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CLARIAS MACROCEPHALUS; PENAEUS VANNAMEI; PENAEUS MONODON; PRODUCTION FACTORS; FARMERS; COST BENEFIT ANALYSIS; PRODUCTION FUNCTIONS; THAILAND
อรรถาภิธาน-ไทย: CLARIAS MACROCEPHALUS; PENAEUS VANNAMEI; PENAEUS MONODON; ปัจจัยการผลิต; เกษตรกร; การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์; ฟังก์ชั่นการผลิต; ประเทศไทย
ดรรชนี-อังกฤษ: LITOPENAEUS VANNAMEI
ดรรชนี-ไทย: ปลาดุกอุย; กุ้งขาวแวนนาไม; กุ้งกุลาดำ; ปัจจัยการผลิต; เกษตรกร; ต้นทุนการผลิต; ผลตอบแทน; ฟังก์ชันการผลิต; จ.ปทุมธานี อ.ลำลูกกา ต.ลำไทร
บทคัดย่อ: การประเมินประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกอุย กุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งกุลาดำ เขตพื้นที่ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยการสัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างแบบมีโครงสร้าง จำนวน 72 รายในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2549 ผลการศึกษาพบว่า การเลี้ยงปลาดุกอุย กุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งกุลาดำ ในรอบการผลิต มีต้นทุนรวมเฉลี่ยไร่ละ 153,231 70,082 และ 77,578 บาท มีกำไรสุทธิไร่ละ 9,622 16,786 และ 13,378 บาทตามลำดับ จากการวิเคราะห์ฟังก์ชั่นการผลิตแบบคอปป์-ดักลาส พบว่าผลผลิตสัตว์น้ำทั้ง 3 ชนิด สามารถอธิบายได้ด้วยปัจจัย ลูกพันธุ์สัตว์น้ำ อาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ดอกเบี้ยจ่าย ยาและสารเคมี) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และจากค่าสัมประสิทธิ์ปัจจัยการผลิตพบว่าเมื่อเพิ่มปัจจัยการผลิตทุกชนิดอีกร้อยละ1 จะให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นในอัตราน้อยกว่าร้อยละ1 จัดอยู่ในระยะการผลิตผลได้ต่อขนาดลดลง และผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตพบว่า การใช้ปัจจัยการผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำทั้ง 3 ชนิด ขาดประสิทธิภาพโดยมีอัตราส่วนของมูลค่าผลผลิตส่วนเพิ่มกับต้นทุนส่วนเพิ่ม ต่ำกว่า 1 ทุกปัจจัยการผลิต จึงควรลดปริมาณลูกพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อลดต้นทุนของอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ลง
หมายเลข: 011178 KC4604042
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: