การใช้สาหร่ายขาว Schizochytrium limacinum ในการอนุบาลลูกกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei, Boone) และผลที่มีต่อความทนทานต่อความเครียดและความต้านทานโรค

Published สิงหาคม 16, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=011246&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ทรงทรัพย์ อรุณกมล; นนทวิทย์ อารีย์ชน; วิเชียร ยงมานิตชัย; สาวิตรี ลิ่มทอง; เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล
ชื่อเรื่อง: การใช้สาหร่ายขาว Schizochytrium limacinum ในการอนุบาลลูกกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei, Boone) และผลที่มีต่อความทนทานต่อความเครียดและความต้านทานโรค
Article title: Application of microalgae Schizochytrium limacinum for the nursing of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei, Boone) larva and its effects on stress tolerance and disease resistance
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาประมง
Source title : Proceedings of 46th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 29 ม.ค. – 1 ก.พ. 2551
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2551
หน้า: หน้า 138-146
จำนวนหน้า: 565 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: Q55-Feed additives
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
หมวดรอง: L73-Animal diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS VANNAMEI; ALGAE; FEEDS; SUPPLEMENTS; AQUACULTURE; STRESS; TOLERANCE; DISEASE RESISTANCE; GROWTH; SURVIVAL
อรรถาภิธาน-ไทย: PENAEUS VANNAMEI; สาหร่าย; อาหารสัตว์; สารเสริม; การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ; ความเครียด; ความทนทาน; ความต้านทานโรค; การเติบโต; การอยู่รอด
ดรรชนี-อังกฤษ: LITOPENAEUS VANNAMEI; SCHIZOCHYTRIUM LIMACINUM; CHAETOCEROS
ดรรชนี-ไทย: กุ้งขาวแวนนาไม; สาหร่ายขาว; คีโตเซอรอส; อาหารสัตว์; การทดแทน; การเสริม; การอนุบาล; การเพาะเลี้ยง; ความทนทานต่อความเครียด; ความต้านทานโรค; การเจริญเติบโต; การรอดตาย
บทคัดย่อ: พบว่าที่ระยะไมซิส 1 ชุดการทดลองที่อนุบาลด้วยคีโตเซอรอส 100 เปอร์เซ็นต์ เสริมด้วยสาหร่ายขาว 25 เปอร์เซ็นต์ มีอัตรารอดสูงสุดที่ 89.81+-0.69 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P น้อยกว่า 0.05) และที่ระยะโพสต์ลาวา 1 ชุดการทดลองที่ให้คีโตเซอรอส 50 เปอร์เซ็นต์ และสาหร่ายขาว 50 เปอร์เซ็นต์ มีอัตรารอดสูงสุดคือ 67.31+-1.10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P น้อยกว่า 0.05) แต่ที่ระยะโพสต์ลาวา 15 ไม่พบความแตกต่างทางสถิติของอัตรารอด (P มากกว่า 0.05) การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตพบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่างทุกชุดทดลองและชุดควบคุมในด้านความยาวของลูกกุ้งในระยะโพสต์ลาวา 1, 7, และ 15 และน้ำหนักของลูกกุ้งระยะโพสต์ลาวา 15 (P มากกว่า 0.05) การทดสอบความทนทานต่อความเครียดโดยการแช่ฟอร์มาลิน 200 ppm นาน 24 ชั่วโมง พบว่าชุดการทดลองที่ได้รับคีโตเซอรอส 100 เปอร์เซ็นต์ เสริมสาหร่ายขาว 25 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการตายสะสมต่ำที่สุดคือ 63.22+-15.16 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P น้อยกว่า 0.05) การลดความเค็มจาก 30 พีพีที เหลือ 5 พีพีที พบว่าชุดการทดลองที่ให้คีโตเซอรอส 75 เปอร์เซ็นต์ และสาหร่ายขาว 25 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการตายสะสมต่ำที่สุดคือ 24.33+-5.86 เปอร์เซ็นต์ และต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P น้อยกว่า 0.05) ความต้านทานต่อเชื้อ Vibrio harveyi ไม่พบความแตกต่างของอัตราการตายสะสมตลอดช่วงการทดลอง (P มากกว่า 0.05) การทดลองนี้แสดงถึงศักยภาพของการใช้สาหร่ายขาว Schizochytrium limacinum ในการอนุบาลลูกกุ้งทะเลในลักษณะการทดแทนหรือการเสริมคีโตเซอรอสบางส่วน
หมายเลข: 011246 KC4604015
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: