การผลิตกุ้งขาวแวนนาไมขนาดใหญ่: เลี้ยงเดี่ยว, ผสมกับกุ้งกุลาดำ

Published สิงหาคม 16, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=011176&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ชลอ ลิ้มสุวรรณ; นิติ ชูเชิด; สุธี วงศ์มณีประทีป; ปัทมา วิริยพัฒนทรัพย์; เอกพจน์ ยอดพินิจ; พิชญพันธ์ สุวรรณรัตน์
ชื่อเรื่อง: การผลิตกุ้งขาวแวนนาไมขนาดใหญ่: เลี้ยงเดี่ยว, ผสมกับกุ้งกุลาดำ
Article title: Production of large-size pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei): Monoculture, mixed culture with black tiger shrimp (Penaeus monodon)
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาประมง
Source title : Proceedings of 46th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 29 ม.ค. – 1 ก.พ. 2551
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2551
หน้า: หน้า 377-385
จำนวนหน้า: 565 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON; PENAEUS VANNAMEI; POLYCULTURE (AQUACULTURE); STOCKING DENSITY; FEEDING; GROWTH; YIELDS; SURVIVAL; WATER QUALITY
อรรถาภิธาน-ไทย: PENAEUS MONODON; PENAEUS VANNAMEI; การเพาะเลี้ยงหลากชนิด (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ); ความหนาแน่นของสัตว์ต่อพื้นที่; การให้อาหาร; การเติบโต; ผลผลิต; การอยู่รอด; คุณภาพน้ำ
ดรรชนี-อังกฤษ: LITOPENAEUS VANNAMEI
ดรรชนี-ไทย: กุ้งขาวแวนนาไม; กุ้งกุลาดำ; การเพาะเลี้ยงเดี่ยว; การเพาะเลี้ยงผสม; อัตราความหนาแน่น; การให้อาหาร; การเจริญเติบโต; ผลผลิต; การรอดตาย; คุณภาพน้ำ
บทคัดย่อ: การศึกษาการเปรียบเทียบผลผลิตจากการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 3 รูปแบบ โดยปล่อยกุ้งในบ่อขนาด 4 ไร่ จำนวนกลุ่มการทดลองละ 3 บ่อ โดยแบ่งเป็นกลุ่มการทดลองที่ 1 เลี้ยงกุ้งขาวเพียงชนิดเดียวในอัตราความหนาแน่น 100,000 ตัวต่อไร่ กลุ่มการทดลองที่ 2 เลี้ยงกุ้งขาวในอัตราความหนาแน่น 90,000 ตัวต่อไร่ ร่วมกับกุ้งกุลาดำ 10,000 ตัวต่อไร่ และกลุ่มการทดลองที่ 3 เลี้ยงกุ้งขาวในอัตราความหนาแน่น 100,000 ตัวต่อไร่ ร่วมกับกุ้งกุลาดำ 10,000 ตัวต่อไร่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูป หลังจากเลี้ยงนาน 140 วัน จึงจับกุ้งในกลุ่มทดลองที่ 1 พบว่า กุ้งขาวมีน้ำหนักเฉลี่ย 25.69+-1.32 กรัม และผลผลิตเฉลี่ย 1,650.4+-116.7 กิโลกรัมต่อไร่ ในกลุ่มการทดลองที่ 2 หลังจากเลี้ยงนาน 140 วัน จึงจับกุ้ง พบว่า กุ้งขาวมีน้ำหนักเฉลี่ย 26.12+-1.03 กรัม และผลผลิตเฉลี่ย 1,479.08+-152.16 กิโลกรัมต่อไร่ และกุ้งกุลาดำมีน้ำหนักเฉลี่ย 57.54+-8.59 กรัม และผลผลิตเฉลี่ย 300.92+- 9.17 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนในกลุ่มการทดลองที่ 3 มีการจับกุ้งออกบางส่วน จำนวน 2 ครั้ง โดยการจับครั้งสุดท้ายกุ้งขาวมีน้ำหนักเฉลี่ย 26.30+-0.0 กรัม และกุ้งกุลาดำมีน้ำหนักเฉลี่ย 40.56+-0.96 กรัม ได้ผลผลิตเฉลี่ยกุ้งขาวและกุ้งกุลาดำ คือ 1,984.08+-190.77 และ 276.33+-31.63 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้ เวลาเลี้ยงนาน 158 วัน จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าการผลิตกุ้งให้ได้ขนาดใหญ่ควรปล่อยกุ้งในอัตราความหนาแน่นไม่เกิน 100,000 ตัวต่อไร่ และมีการรักษาคุณสมบัติของน้ำให้เหมาะสมตลอดระยะเวลาการเลี้ยง
หมายเลข: 011176 KC4604041
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: