วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ พร้อมคณะศิษย์ มอบรถพยาบาลฉุกเฉิน ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

Published สิงหาคม 4, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/114839

วันพฤหัสบดี ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557, 06.00 น.

ร่วมในพิธีมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน พระครูวิจิตรสีลาภรณ์, สุมนา อภินรเศรษฐ์, พันเอกหญิงอุษาภรณ์ จันทรวงศ์, พ.ต.อ.สุกิจ หังสนาวิน, พ.ต.ท.ธงไชย วัฒนะกีวงศ์ ณ เจดีย์ศรีพุทธคยาวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วยคณะศิษย์ศรัทธา โดยการสนับสนุนของครอบครัว “มนต์เสรีนุสรณ์” จัดพิธีทอดผ้าป่ารถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน มูลค่า 2.2 ล้านบาท มอบให้โรงพยาบาลเชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน หนึ่งในโครงการสาธารณกุศลสงเคราะห์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2557 ณ ห้องพระพุทธเมตตา เจดีย์ศรีพุทธคยา วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
ในพิธีทอดผ้าป่ารถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินครั้งนี้ มี พระธรรมปาโมกข์ เจ้าคณะเขตดุสิต (ธรรมยุต) และรักษาการเจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระครูวิจิตรสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ, สุมนา อภินรเศรษฐ์ รองประธานวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วย เกียรติกุล–มธุรส มนต์เสรีนุสรณ์, วิสิทธิ์ ศรีบรรเทา นายอำเภอท่าตะโก และคณะศิษย์จิตศรัทธา ร่วมพิธี
สุมนา อภินรเศรษฐ์ รองประธานวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ กล่าวว่า พิธีทอดผ้าป่าและมอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินในวันนี้ เกิดขึ้นจากคณะศิษย์จิตศรัทธา นำโดย ครอบครัวมนต์เสรีนุสรณ์ ที่มีจิตเมตตาและปรารถนาที่จะช่วยให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์ ได้จัดพิธีทอดผ้าป่ารถพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน ผ่านโครงการสาธารณกุศลสงเคราะห์ ในครั้งนี้ เพื่อให้เพื่อนร่วมชาติในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่สะดวกรวดเร็ว และเพื่อน้อมนำถวายเป็นพระราชกุศลและสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์ประธานวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพสกนิกรชาวไทยให้ได้รับการบริการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียม ในนามคณะกรรมการวัดและคณะศิษย์ศรัทธาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รถพยาบาลพร้อมด้วยอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินคันนี้ จะยังประโยชน์อันยิ่งใหญ่สมดังเจตนารมณ์ต่อไป
เกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ กล่าวว่า งานวันนี้เกิดขึ้นได้เพราะจิตอันเป็นกุศลของคณะศิษย์ศรัทธาทุกท่านที่มีต่อวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ ที่ทำให้เราได้มาร่วมทำบุญอันยิ่งใหญ่ ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญครบคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในที่นี้คือ การทอดผ้าป่ารถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินครั้งนี้ เกิดขึ้นจากจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่ต้องการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์คนไทยด้วยกันอันหมายถึงสถาบันชาติ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์ประธานวัดป่า อันหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งไม่ว่าการทอดผ้าป่าครั้งนี้ใครจะร่วมทำบุญด้วยปัจจัยมากน้อยเท่าใด แต่ด้วยจิตศรัทธาด้วยความรักเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จะส่งผลให้เราทุกคนได้รับบุญอันยิ่งใหญ่เท่ากัน และขออนุโมทนาบุญต่อคณะศิษย์ศรัทธาที่ทำให้เกิดงานวันนี้ขึ้นได้อย่างสวยงาม
ด้าน นพ.กฤษ ใจวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน กล่าวว่า ประชาชนที่มารับบริการส่วนใหญ่มีฐานะยากจน งบประมาณที่ได้รับก็ไม่เพียงพอต่อการจัดบริการ ที่สำคัญคือโรงพยาบาลยังขาดอุปกรณ์ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการรักษาพยาบาลอีกหลายรายการ รถพยาบาลพร้อมเครื่องช่วยชีวิตฉุกเฉิน ที่โรงพยาบาลได้รับมอบจากวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ ในวันนี้ นับเป็นความโชคดีของชาวเชียงกลางอย่างยิ่ง เพราะรถพยาบาลฉุกเฉินมูลค่า 2.2 ล้านบาทคันนี้ มีความทันสมัยและเพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินที่สำคัญ ที่จะมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของโรงพยาบาลได้อย่างมาก ในการช่วยชีวิตและต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีก่อนจะถึงมือแพทย์ ในนามบุคลากรโรงพยาบาลและชาวเชียงกลางขอขอบพระคุณและอนุโมทนาในความเมตตาของคณะศิษย์ศรัทธา วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ ที่ได้มองเห็นความตั้งใจจริงของเราในการทำหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวเชียงกลาง ในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอให้สัญญาว่าจะนำรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินคันนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมตามเจตนารมณ์ของท่านทั้งหลายทุกประการ
หลังพิธีทอดผ้าป่าและมอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินแล้ว คณะสงฆ์ คณะกรรมการวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ และคณะศิษย์ศรัทธา และผู้ร่วมงานได้ร่วมกันปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ เป็นที่ระลึกร่วมกัน บริเวณด้านหลังเจดีย์ศรีพุทธคยา เป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรม โครงการสาธารณกุศลสงเคราะห์ ประจำปี 2557 ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 • พระธรรมปาโมกข์ ประธานฝ่ายสงฆ์, พระครูวิจิตรสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ในพระองค์ฯ ณ ห้องพระพุทธเมตตา เจดีย์ศรีพุทธคยา
 • ร่วมในพิธีมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน พระครูวิจิตรสีลาภรณ์, สุมนา อภินรเศรษฐ์, พันเอกหญิงอุษาภรณ์ จันทรวงศ์, พ.ต.อ.สุกิจ หังสนาวิน, พ.ต.ท.ธงไชย วัฒนะกีวงศ์ ณ เจดีย์ศรีพุทธคยา
 • สุมนา อภินรเศรษฐ์ จุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์
 • คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
 • พระครูวิจิตรสีลาภรณ์ พิจารณาผ้าป่า
 • พระธรรมปาโมกข์หลั่งน้ำสิโนทกมอบรถพยาบาลฉุกเฉินให้แก่ นพ.กฤษ ใจวงศ์
 • พระธรรมปาโมกข์พรมน้ำพระพุทธมนต์รถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อความเป็นสิริมงคล
 • สุมนา อภินรเศรษฐ์ และ มธุรส-เกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ มอบรถพยาบาลฉุกเฉินให้แก่ นพ.กฤษ ใจวงศ์ โดยมี วิสิทธิ์ ศรีบรรเทา ร่วมเป็นสักขีพยาน
 • นพ.กฤษ ใจวงศ์ มอบของที่ระลึกเป็นการขอบคุณให้แก่ เกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์
 • วีณา อุปัทยา, พัชรา มาดล, พ.อ.อุษากรณ์ จันทรวงศ์, กุลจิรา ชำนิบรรณการ, สุมนา อภินรเศรษฐ์, นพ.กฤษ ใจวงศ์ และคณะพยาบาล เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเชียงกลาง ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับรถพยาบาลฉุกเฉิน
 • นพ.กฤษ ใจวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง นำทีมรับมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน
 • รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต มูลค่า 2.2 ล้านบาท
 • รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต มูลค่า 2.2 ล้านบาท
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: