เกษตรฯเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือภัยพิบัติ คาดแล้วเสร็จ 8ส.ค.นี้

Published กรกฎาคม 29, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/113652

วันอังคาร ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557, 13.13 น.

113903

22 ก.ค.57 นายชวลิต  ชูขจร  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 อนุมัติเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในกรอบวงเงินรวม 5,498.986 ล้านบาท ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยด้านการเกษตร ปี 2555-2557 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 จำนวน 68 จังหวัด รวม 10 ภัย ได้แก่ อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ภัยแล้ง วาตภัย ภัยฝนทิ้งช่วง ศัตรูพืชระบาด อัคคีภัย ภัยหนาว ภัยพายุและคลื่นลมแรง เกษตรกรรวม 584,005 ราย
แบ่งเป็น ด้านพืช  เกษตรกร  530,989  ราย วงเงิน  5,099.546  ล้านบาท พื้นที่ได้รับความเสียหาย 4,448,048 ไร่ รวม 60 จังหวัด โดยให้การช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริง ไม่เกินรายละ 30 ไร่ ในอัตรา ดังนี้ ข้าว ไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ ไร่ละ 1,148 บาท พืชสวนและอื่นๆ ไร่ละ 1,690 บาท  ด้านประมง เกษตรกร 43,590 ราย วงเงิน 368.760  ล้านบาท พื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย แบ่งเป็น เรือประมงจำนวน 33 ลำ เกษตรกร 33 รายในพื้นที่ 11 จังหวัด และพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเสียหาย เกษตรกรจำนวน 43,557ราย ด้านปศุสัตว์  เกษตรกร 9,426 ราย วงเงิน  30.681  ล้านบาท พื้นที่ได้รับความgเสียหาย 24 จังหวัด แบ่งเป็น สัตว์ตาย/สูญหาย 516,835 ตัว แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ได้รับความเสียหาย 467.3 ไร่
ทั้งนี้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 กค. 2557 ที่ผ่านมา สำนักงบประมาณอนุมัติเงินประจำงวดให้แก่ธกส. สำนักงานใหญ่เรียบร้อยแล้ว โดยธ.ก.ส. ส่วนกลางได้โอนเงินตามจำนวนที่เกษตรได้รับความช่วยเหลือโดยแยกเป็นรายจังหวัด ให้ธ.ก.ส.จังหวัด เพื่อให้ธ.ก.ส. จังหวัดโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค.ที่ผ่านมา  ซึ่งตามแผนการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2555 – 2557 แบ่งเป็น3 ระยะ คือ 1. สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนกรกฎาคม 2557 เกษตรกรจำนวน200,000 ราย วงเงิน 1,800 ล้านบาท2. สัปดาห์ที่ 1 ของเดือนสิงหาคม2557  ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรจำนวน 200,000 ราย วงเงิน1,800 ล้านบาท 3. สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนสิงหาคม 2557 เข้าบัญชีเกษตรกรจำนวน 184,005 ราย วงเงิน 1.898.987 ล้านบาท ดังนั้น คาดว่าธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรผู้ประสบภัยได้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2557  รวมเกษตรกร 584,005 ราย วงเงิน 5,498.987ล้านบาท  สำหรับคุณสมบัติเกษตรกรที่จะได้รับการช่วยเหลือ  เป็นเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก. 01) กับหน่วยงานที่กำกับดูแลแต่ละด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง ได้ประสานงานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตรวจสอบรายชื่อการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรที่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เพื่อไม่ให้การเบิกจ่ายซ้ำซ้อนและโปร่งใสเป็นไปหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติของทางราชการ
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: