เกษตรฯปรับโครงสร้างคณะทำงาน วางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง

Published กรกฎาคม 29, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/114002

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557, 16.19 น.

11400224 ก.ค.57 นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการประชุมคณะอนุกรรมการวางแผน และติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการการปรับปรุงโครงสร้างคณะทำงานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง เนื่องจากการวางแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในช่วงที่ผ่านมา  คณะทำงานวางแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้งจะพิจารณากำหนดแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในแต่ละปี โดยเป็นการกำหนดนโยบายและวางแผนจากส่วนกลาง จึงเห็นควรปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการ โดยส่วนกลางมีหน้าที่กำหนดนโยบาย และแนวทางในการวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ขณะที่การจัดทำแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งจะบูรณาการแผนในพื้นที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และลักษณะของแต่ละพื้นที่ลุ่มน้ำ ซึ่งจะทำให้การวางแผนและการขับเคลื่อนแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งเกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถบริหารจัดการน้ำและกำกับดูแลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยพิจารณาจากปริมาณน้ำต้นทุน ความต้องการใช้น้ำในเขตและนอกเขตชลประทาน สถานการณ์ตลาดของพืชฤดูแล้ง และสอดคล้องกับความเหมาะสมของพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนด้วย

ทั้งนี้ คณะทำงานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ประกอบด้วย 1.คณะทำงานด้านอำนวยการวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง มีรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต เป็นประธาน มีหน้าที่ให้คำปรึกษา วิเคราะห์แนวโน้ม สถานการณ์ กำหนดนโยบาย แนวทางการวางแผนการเพาะปลุกพืชฤดูแล้ง และจัดทำแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งของประเทศ 2.คณะทำงานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่  มีอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน มีหน้าที่จัดทำแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับสถานการณ์และลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ และรายงานผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้คณะทำงานอำนวยการฯ ทราบ จนกว่าจะสิ้นสุดการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง 3. คณะทำงานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งนอกลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ มีอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธาน มีหน้าที่จัดทำแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับสถานการณ์และลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่นอกเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์และรายงานผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้คณะทำงานอำนวยการฯ ทราบ จนกว่าจะสิ้นสุดการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง

สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรนั้น กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยจำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1.ได้รับการอนุมัติ ตามมติ คสช.เมื่อวันที่17 มิถุนายน 2557 กระทรวงเกษตรฯได้เสนอขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติปี 2555-2557 และได้รับการอนุมัติ 10 รายการ เกษตรกร 584,005 ราย วงเงิน 5,498.986 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ สำนักงบประมาณได้อนุมัติเงินงวดให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เบิกจ่ายงบประมาณให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติแล้ว จำแนกเป็น ด้านพืช จำนวน 5,099.125 บาท  ด้านประมง จำนวน 368.759 ล้านบาท ด้านปศุสัตว์ จำนวน 30.681 ล้านบาท ทั้งนี้ คาดว่า ธ.ก.ส. จะโอนเข้าบัญชีเกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ส่วนกลุ่มที่ 2 อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงเกษตรฯ จำนวน 4 รายการ เกษตรกร 1,650 ราย วงเงินขอรับความช่วยเหลือ 12.011 ล้านบาท

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: