ประชุมภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ครั้งที่ 2

Published กรกฎาคม 19, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/112904

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557, 06.00 น.

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานทรงรับการถวายพวงมาลัยจาก อัจฉรา  สงวนพงศ์  นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ    เสด็จไปศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย  เพื่อทรงเป็นประธานการประชุมภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัด  ซึ่งเป็นการประชุมเป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่ทรงรับตำแหน่งองค์ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์    โดยมี วิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย , อัจฉรา สงวนพงศ์ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ฯ และกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทย  เข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนเริ่มการประชุม องค์ประธานมูลนิธิฯ  ได้ประทานเข็ม “ พุ่มเพชร ” สัญลักษณ์มูลนิธิฯ แก่ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้สนับสนุนงานมูลนิธิฯ และประทานแก่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดเป็นครั้งแรกในปีนี้ จำนวน 25 คน การจัดประชุมประธานคณะกรรมการอุปการเยาวชนประจำจังหวัดทุกจังหวัด ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในแต่ละจังหวัดได้มีโอกาสเข้าเฝ้าองค์ประธานมูลนิธิฯ เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในจังหวัดต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณธรรมของประเทศชาติสืบไปในอนาคต  พร้อมทั้งเพื่อมีโอกาสพบและ แลก

เปลี่ยนความคิดเห็นของแต่ละจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการออกไปเยี่ยมเยียนติดตามดูแลทุกข์สุขของเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิฯ อย่างใกล้ชิดในจังหวัดต่างๆ ซึ่งเป็นเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลน อันจะส่งผลให้เยาวชนมีความรู้สึกอบอุ่น ไม่โดดเดี่ยว เป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และเป็นการสกัดกั้นต้นเหตุแห่งปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนผู้ด้อยประสบการณ์ชีวิตได้อย่างดีที่สุด ทั้งนี้เพื่อผนึกกำลังใจร่วมกันพัฒนาเยาวชนที่มีความประพฤติดีและยากไร้ในแต่ละจังหวัดให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งคุณธรรมล้ำค่าดังกล่าวคู่ควรแก่การปลูกฝังไว้ในสายเลือดของเยาวชนนไทยทุกคนสืบไป เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์

การนี้องค์ประธาน ได้ประทานพระวินิจฉัย และคำแนะนำที่มีค่ายิ่งแก่ที่ประชุมหลายประการ อาทิ ทรงมีความห่วงใยเยาวชนที่ยังไม่ได้รับทุนการศึกษา เนื่องจากเปิดภาคเรียนแล้ว แต่มูลนิธิฯ ยังไม่สามารถส่งทุนการศึกษาได้ เนื่องจากสถานศึกษายังไม่ส่งรายงานผลการเรียนปีที่แล้วมาให้ จึงขอให้ประธานอุปการะเยาวชนทุกจังหวัดช่วยเร่งรัดติดตามเรื่องนี้ให้เป็นการด่วน , ทรงขอให้ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดที่ย้ายติดตามผู้ว่าฯ ไปยังจังหวัดอื่น หรือเกษียณอายุราชการ โปรดจัดให้มีการมอบงานแก่ประธานอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดคนใหม่ด้วย  ทั้งนี้เพื่อให้การร่วมมือช่วยเหลือพัฒนาเยาวชนผู้ยากไร้ในจังหวัดสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง,ทรงขอให้ประธานอุปการะเยาวชนทุกจังหวัดอธิบายให้เยาวชนผู้รับทุนเข้าใจด้วยว่าทุนการศึกษานี้องค์ประธานและมูลนิธิฯได้ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง มูลนิธิฯไม่ทอดทิ้ง ไม่ต้องห่วงเรื่องทุนการศึกษา มูลนิธิฯ จะดูแลเยาวชนทุกคนจนจบการศึกษา  เพราะโดยส่วนพระองค์ก็ประทานทุนการศึกษาให้เยาวชนจนจบการศึกษามาแล้วหลายคน และหากทรงว่าง จะทรงพระกรุณาเสด็จไปเยี่ยมเยาวชนในจังหวัดต่างๆ สุดท้ายก่อนทรงเลิกประชุม ทรงมีรับสั่งว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้เยาวชนเจริญรุ่งเรืองในชีวิต ช่วยเหลือพ่อแม่และตนเองได้  ได้รับทุนแล้วขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนให้มีผลคะแนนที่ดีขึ้น ถ้าไม่ตั้งใจเรียน มูลนิธิฯ จะงดทุน เพราะยังมีเยาวชนอีกเป็นจำนวนมากที่ต้องการทุนการศึกษา

 

ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ความเมตตาดูแลเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิฯ ทุกคนในจังหวัดทั้งการไปเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ ให้เงินทุนการศึกษาเพิ่มเติม ให้ถุงยังชีพ อุปกรณ์การเรียน ให้คำแนะนำ ฯลฯ รวมทั้งได้ดูแลครอบครัวของเยาวชน ด้วย อาทิ เยาวชนมีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนมาก เนื่องจากส่วนมากมักจะมาจากครอบครัวที่บิดามารดาหย่าร้างกัน ตั้งแต่เด็ก  บิดา มารดา ไปทำงานต่างถิ่น   และมักไม่ส่งเสีย ไม่มาหา  เยาวชนอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย  ตามลำพัง  หลายๆ คนต้องเลี้ยงดูผู้เฒ่าเหล่านี้ทั้งในชีวิตประจำวัน  และการดูแลรักษาพยาบาลด้วย ทำให้เรียนหนังสือได้ไม่เต็มที่ , เยาวชน หรือครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพ ทำให้ได้รับการดูแล ได้รับค่าเดินทางไปโรงพยาบาล ได้เข้าถึงการรักษาพยาบาล สวัสดิการของรัฐได้ง่าย  และต่อเนื่อง  เช่น เข้าโครงการ พอ.สว.  หรือมารดา เป็นมะเร็งเต้านม ได้เข้าโครงการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  หรือได้รับเบี้ยผู้สูงอายุและเงินคนพิการ ฯลฯ ,เยาวชนที่ต้องเดินไปโรงเรียน ที่มีระยะทางไกลก็ได้รับมอบจักรยานเพื่อสะดวกในการเดินทาง , ซื้อบานประตูให้ เมื่อไปเยี่ยมเยียนและพบว่าบ้านเยาวชนไม่มีบานประตู  ทำให้ไม่ปลอดภัย  เป็นต้น

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: