รายงานพิเศษ : “ศูนย์ข้าวชุมชน”กับการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดีสู่ชาวนาไทย

Published กรกฎาคม 18, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/111298

วันจันทร์ ที่ 07 กรกฎาคม พ.ศ. 2557, 06.00 น.

113407การเลือกใช้พันธุ์ข้าวที่ดีเป็นวิธีที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตของชาวนา โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและเหมาะสมกับสภาพชาวนาไทย ซึ่งส่วนใหญ่ยังมีข้อจำกัดในการลงทุน อีกทั้งพันธุ์ข้าวที่ดียังส่งผลให้คุณภาพของผลผลิตดีขึ้น ทำให้ชาวนาจำหน่ายได้ราคาสูงขึ้นตามไปด้วย

ทั้งนี้ กรมการข้าวได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน การใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้อง การบริหารจัดการร่วมกันของชาวนา เพื่อให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอาชีพ รวมถึงคุณภาพชีวิตของชาวนาในอนาคต จึงสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนที่จัดตั้งขึ้นโดยกรมส่งเสริมการเกษตรไว้แล้ว เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ปลูกข้าว โดยชื่อว่า “ศูนย์ข้าวชุมชน”

113407

ชาญพิทยา ฉิมพาลี

นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ศูนย์ข้าวชุมชน เป็นศูนย์กลางชาวนาในด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีไปสู่ชาวนาในชุมชน รวมทั้งเป็นจุดสาธิตเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ดำเนินการโดยชุมชนเพื่อชุมชน และได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ทุกระดับทั้งตำบล อำเภอ จังหวัด ตลอดจนจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยข้าว โดยมีเป้าหมายในการขยายผลที่ชัดเจน ชาวนาในพื้นที่ของศูนย์ฯ จะได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการผลิตข้าว รวมถึงด้านการจัดการองค์กร ต้องมีการดำเนินงานที่ต่อเนื่องและยั่งยืนถาวร โดยชาวนาที่รวมตัวกันเป็นองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการและเป็นผู้รับผลประโยชน์ ดังนั้น ศูนย์ข้าวชุมชน จึงเป็นรากฐานที่กรมการข้าวมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางในงานพัฒนาการผลิตข้าวของประเทศในอนาคต ทั้งนี้บทบาทของศูนย์ฯ จึงเป็นมากกว่าแปลงสาธิตหรือแปลงส่งเสริมข้าวธรรมดา

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวอีกว่า กรมการข้าวร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2557 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีสู่ชาวนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เป็นศูนย์กลางการพัฒนาข้าวของชุมชน และพัฒนาชาวนาและองค์กรชาวนาให้มีความเข้มแข็ง โดยดำเนินการในพื้นที่ 60 จังหวัด จำนวน ศูนย์ข้าวชุมชน รวม 281 ศูนย์ ประกอบด้วยศูนย์ข้าวชุมชนที่ดำเนินงานต่อเนื่องปี 2555 – 2556 จำนวน 161 ศูนย์ และศูนย์ใหม่ปี 2557 จำนวน 120 ศูนย์

113407

113407

ทั้งนี้การคัดเลือกพื้นที่ และคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนสำคัญมากต่อความอยู่รอดของแต่ละศูนย์ฯ ในลำดับแรกต้องทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ กำหนดแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน เช่น ตามหลักเกณฑ์ศูนย์ข้าวชุมชนมีพื้นที่รวม 8,000 ไร่ สมาชิก 200 – 300 ราย ใครจะเป็นชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน 200 ไร่ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เพียงพอใช้ในกลุ่มของสมาชิกอีก 7,800 ไร่

“กรมการข้าวและกรมส่งเสริมการเกษตร จะเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน นอกจากนี้จะทำงานวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ หรือหาวิทยาการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าว เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น ส่งเสริมให้ชาวนาดูแลแปลงอย่างดี ทั้งนี้เพื่อเน้นให้ศูนย์ข้าวชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีใช้เองให้เพียงพอในชุมชน บรรเทาปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี และเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ชาวนาในท้องถิ่นให้แต่ละศูนย์เข้มแข็ง” นายชาญพิทยา กล่าวทิ้งท้าย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: