กระทรวงเกษตรฯชู ‘บัญชี’ ขานรับนโยบายปรองดอง ‘คสช.’ – บอกกล่าวเล่าขาน

Published กรกฎาคม 9, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วันจันทร์ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.

ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) มีนโยบายให้แต่ละหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรและเร่งพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากให้เดินหน้าไปได้    รวมทั้งให้การส่งเสริมกิจกรรมการสร้างความปรองดองของคนในชาตินั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นับเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ได้เร่งขานรับนโยบายดังกล่าว โดยเร่งปรับแผนงานด้านการแก้ไขปัญหาปากท้องของเกษตรกร และส่งเสริมแนวทางสู่การปรองดองสมานฉันท์ในทุกมิติ เพื่อนำไปสู่การอยู่ดีกินดีของเกษตรกรและเสริมสร้างความมั่นคงในเศรษฐกิจฐานราก

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนองนโยบายของ คสช. ได้มอบหมายให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  เร่งนำกลไกด้านบัญชีมาช่วยยกระดับชีวิตของคนในชุมชนเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะเชื่อมั่นว่าบัญชีช่วยชาติได้ ซึ่งขณะนี้ทราบว่ากรมตรวจฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี  (ครูบัญชีอาสา) ในแต่ละจังหวัด เร่งส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้และติดตามผลการจัดทำบัญชีของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ กลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริและประชาชนทั่วไปให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เพื่อให้คนเหล่านั้นสามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการวางแผนประกอบอาชีพ และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เครือข่ายในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากให้เดินไปอย่างมั่นคง รวมทั้งมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้ครูบัญชีอาสาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

“หลายคนอาจสงสัยว่าบัญชีจะทำให้คนในชาติมีความรักสามัคคี การปรองดองกันอย่างไร การปรองดองจะเกิดขึ้นได้ หากทุกครัวเรือนไม่มีปัญหาปากท้อง ไม่มีหนี้มีสิน คนในครอบครัวมีวินัยทางการเงิน เกษตรกรรู้ต้นทุนการผลิตของตัวเอง เมื่อปัญหาเหล่านี้หมดไปก็จะทำให้คนในชุมชนอยู่กันอย่างมีความสุข เอื้ออาทรต่อกัน เกิดความรักกันในครอบครัวและชุมชนตามมา ซึ่งทั้งหมดบัญชีช่วยได้ และนำมาสู่การสร้างความเข้มแข็งในชุมชนในที่สุด” นายชวลิต  กล่าว

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า      ที่ผ่านมากรมฯ ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมการทำบัญชี เพื่อน้อมนำในการดำรงชีวิตแก่เกษตรกร สหกรณ์และนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน อยู่ดี มีสุข มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม สามารถนำบัญชีเป็นกระจกส่องนำทางชีวิตและครอบครัว โดยเฉพาะการทำบัญชีเพื่อนำไปลงทุนการวางแผนในการผลิตและเพาะปลูก เพื่อให้รู้ต้นทุนการผลิตที่แท้จริง รวมทั้งจะได้วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งนำมาสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของฐานรากให้มีความมั่นคงในที่สุด

ทั้งนี้  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มั่นใจว่า การทำบัญชีนอกจากจะช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปแล้ว บัญชียังเป็นฟันเฟืองสำคัญในการช่วยสร้างความปรองดองของคนในชาติ ผ่านอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีหรือครูบัญชีอาสา ซึ่งมีกว่า 10,000 คนทั่วประเทศ โดยจะมอบหมายให้ครูบัญชีเหล่านี้เข้าไปส่งเสริมการใช้บัญชีให้แก่เกษตรกรและคนในครอบครัว ได้รู้จักการทำบัญชี รู้รายรับ รายจ่าย นำมาสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เมื่อครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดี ร่มเย็นเป็นสุข ไม่มีปัญหาปากท้อง คนในชุมชนก็จะเกิดความปรองดองตามมา ทุกอย่างจึงเริ่มต้นจากสร้างครอบครัวที่มีความอบอุ่น มีน้ำใจซึ่งกันและกัน

เพราะความปรองดองจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากขาดความปรองดองของคนในครอบครัวและชุมชน

การทำบัญชีนั้น  จะทำให้เกษตรกรรู้ต้นทุนอาชีพ รู้จักควบคุมภาระค่าใช้จ่ายเงินในครัวเรือน  ทำให้เกษตรกรมีวินัยทางการเงิน รู้จักออม และกำหนดอนาคตตัวเองได้ ตลอดจนเสริมสร้างภูมิปัญญาแก่เกษตรกรไทยได้ดีที่สุด.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: