รายงานพิเศษ : “วิทยา นาระต๊ะ”ต้นแบบความสำเร็จงานพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Published กรกฎาคม 6, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/110502

วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2557, 06.00 น.

110502           จากภารกิจหลักของกรมพัฒนาที่ดิน ที่สำรวจดิน วิเคราะห์และวิจัยดิน และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับดิน เพื่อให้คำแนะนำ แก่เกษตรกร สนับสนุนงานวิชาการส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเอกชน ที่มีความประสงค์ ขอความร่วมมือ จำแนกประเภทที่ดิน จัดทำสำมะโนที่ดินและเศรษฐกิจที่ดิน เพื่อวางแผน การใช้ที่ดินและกำหนดเขตที่ดิน เพื่อให้ข้อเสนอแนะการใช้ที่ดิน อย่างเหมาะสมและยั่งยืนแก่เกษตรกร ทำการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ดิน ทั้งในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การแก้ไขดินที่มีปัญหาในการทำการเกษตร เพื่อถ่ายทอดข้อมูลและความรู้ให้กับเกษตรกร เพื่อให้การพัฒนาการเกษตรเป็นไปอย่างยั่งยืน ให้บริการวิเคราะห์ดินและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับดิน บริการวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน พันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการปรับปรุงบำรุงดิน รวมทั้งปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน และการอนุรักษ์น้ำให้แก่เกษตรกร เพื่อให้การพัฒนาการเกษตรเป็นไปอย่างยั่งยืน

110502

นายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า ที่ผ่านมา กรมพัฒนาที่ดิน ได้ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการพัฒนา ปรับปรุงบำรุงดิน จนประสบความสำเร็จมาเป็นจำนวนมาก นายวิทยา นาระต๊ะ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี 2557 หมอดินอาสาดีเด่นกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2557 อยู่บ้านเลขที่ 103/5 หมู่ 5 บ้านบ่อแก้ว ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งต้นแบบแห่งความสำเร็จที่กรมพัฒนาที่ดินภาพคภูมิใจ

นายวิทยา เล่าว่า มีพื้นที่ทั้งหมด 56 ไร่ สภาพเป็นภูเขามีความลาดชัน มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินสูง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ไม่สามารถเก็บกักความชื้นได้ เมื่อปี 2542 จึงสมัครเป็นหมอดินอาสาได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวงทำการปรับพื้นที่เป็นขั้นบันไดดินจำนวน 15 ไร่ ต่อมาในปี 2547 เห็นว่าความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินสามารถทำให้พื้นที่ใช้ในการทำการเกษตรได้ดี จึงได้ใช้ทุนส่วนตัวว่าจ้างทำขั้นบันไดดินเพิ่มเติมอีกประมาณ 20 ไร่ จากนั้นได้ปรับปรุงพื้นที่ทุกปี โดยการปลูกพืชปุ๋ยสดรวมถึงการปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวขวางความลาดชัน เล็งเห็นถึงความสำคัญของการวิเคราะห์ดินทำการวิเคราะห์ดินเพื่อทราบศักยภาพและคุณสมบัติที่แท้จริงของดิน แล้วใส่ปุ๋ยเพิ่มเติมตามความต้องการของชนิดพืชที่ปลูก

และจากความมานะของวิทยา จึงได้ทำการศึกษาหาความรู้ในการปลูกสตรอเบอรี่และนำความรู้มาทดลองจนประสบความสำเร็จ เป็นผู้นำและผู้ถ่ายทอดแนวความคิดการปลูกสตรอเบอรี่แบบปลอดสารพิษ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้นำด้านการนำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน และการนำผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพด้านการพัฒนาที่ดิน เช่น สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 มาใช้ในพื้นที่ของตนเอง พร้อมทั้งเผยแพร่ให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูงอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ยังได้น้อมนำ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้ในการดำเนินชีวิตใช้จ่ายอย่างประหยัด ใช้ชีวิตตามวิถีพอเพียง

110502

นายวิทยา กล่าวอีกว่า ตนทำการเกษตรแบบรักษาระบบนิเวศวิทยา รักษาสิ่งแวดล้อมระหว่างดิน น้ำ ป่า คน พืช สัตว์ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล โดยมีการปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จากการที่พื้นที่แห่งนี้ งดการใช้สารเคมีทางการเกษตรมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปี เป็นผลให้ผลผลิตสตรอเบอรี่ในสวนดอยแก้วสามารถเก็บจากต้นและรับประทานได้ทันที และได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยว โดยมีรางวัลที่รับรองว่าเป็นสตรอเบอรี่ที่ผลิตด้วยระบบปลอดสารพิษจากหลายสถาบัน ทั้งยังมีข้อสังเกตสำหรับผู้เยี่ยมชมที่สามารถสัมผัสได้ คือ มีการทำการเกษตรบนพื้นที่สูงโดยเน้นการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการปรับปรุงบำรุงดินอย่างต่อเนื่อง สามารถทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืนตลอดไป ทำให้ในบริเวณพื้นที่มีนกอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก มีแมงชัน หรือแมงชันโรง ซึ่งเป็นแมลงชนิดหนึ่ง ปกติแล้วจะมีอยู่ในป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ ยังมีผึ้งและต่อ เป็นจำนวนมาก ซึ่งแมลงต่างๆ เหล่านี้ ช่วยในการผสมเกสรของดอกสตรอเบอรี่ และพืชอื่นๆ ให้เกิดการปฏิสนธิได้อย่างสมบูรณ์ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่สิ่งมีชีวิตสามารถพึ่งพาอาศัยและอยู่ร่วมกันได้ พืชสามารถเก็บสะสมอาหารเต็มที่ เป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุ ปรับปรุงโครงสร้างของดิน เพิ่มจุลินทรีย์แก่ดินทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น ส่งผลให้ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ ร้อยละ 50

110502

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา นายวิทยาเป็นผู้ผลิตสตรอเบอรี่ปลอดสารพิษ ที่ได้รับการยอมรับจากสังคม และได้ร่วมเป็นอาสาสมัคร วิทยากร ให้กับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ นอกจากนั้น สวนดอยแก้วของนายวิทยา ยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับเกษตรกรทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด เป็นสถานที่ให้ความรู้และคำแนะนำ ทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนบ่อแก้วมีความรู้เป็นมัคคุเทศก์นำนักท่องเที่ยวชมสวน เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เด็กนักเรียนอีกด้วย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: