เดินหน้าตั้งธนาคารพันธุกรรมไหม วิเคราะห์ลายพิมพ์“ดีเอ็นเอ”คัดกรองพันธุ์เพื่ออนุรักษ์

Published มิถุนายน 18, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/108578

วันพุธ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557, 06.00 น.
นายสฤษดิพร ชูประยูร รองอธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า การอนุรักษ์พันธุ์ไหม เป็นการอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไหม โดยการเก็บรักษาดูแลเชื้อพันธุ์เพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้ยาวนานและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที โดยที่ยังคงคุณลักษณะและประสิทธิภาพเดิมของแต่ละพันธุ์ไว้ได้ สามารถนำความหลากหลายของเชื้อพันธุ์ไหมแต่ละชนิดให้ได้มากพอสำหรับการใช้ประโยชน์ในอนาคต และสามารถนำความหลากหลายทางพันธุกรรมดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ โดยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีคุณลักษณะที่ต้องการจากฐานข้อมูลพันธุกรรมที่ได้สร้างขึ้นมา

นายสฤษดิพร กล่าวอีกว่า กรมหม่อนไหมได้เริ่มรวบรวมพันธุ์ไหมมาจัดระบบเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ ตั้งแต่ปี 2552 โดยได้ดำเนินการอนุรักษ์พันธุ์ไหมเฉพาะไหมหม่อนชนิด Bivoltine และไหมชนิด Polyvoltine โดย ปัจจุบันได้อนุรักษ์พันธุ์ไหมหม่อนชนิด Bivoltine ไว้ประมาณ 150 สายพันธุ์ ไหมชนิด Polyvoltine จำนวน 90 สายพันธุ์ และไหมป่าอีรี่ จำนวน 4 สายพันธุ์ โดยได้ดำเนินการอนุรักษ์พันธุ์ไหมไว้ ณ ศูนย์หม่อนไหมฯ ในโครงการจัดตั้งธนาคารเชื้อพันธุกรรมไหม 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์หม่อนไหมฯน่าน สระบุรี  ศรีสะเกษ นครราชสีมา และชุมพร รวมทั้งในโครงการศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ไหม 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์หม่อนไหมฯอุบลราชธานี  อุดรธานี  สกลนคร หนองคาย มุกดาหาร และร้อยเอ็ด โดยได้ทำการคัดกรองพันธุ์ด้วยการวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอพันธุ์ไหม ควบคู่กับการวิเคราะห์แนวโน้มความคงตัวของสายพันธุ์โดยวิเคราะห์โปรตีนจากน้ำเลือดของหนอนไหม

ทั้งนี้ในการการดำเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมไหม ผู้ปฏิบัติงานควรมีความเข้าใจในสาขาการปรับปรุงพันธุ์ พันธุ์ศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนต้องมีความรู้ความเข้าใจในเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพต่อการสนับสนุนงานอนุรักษ์พันธุกรรมไหม ดังนั้น กรมหม่อนไหม โดยสำนักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหม จึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคทางชีวโมเลกุลในการวิเคราะห์โปรตีนและลายพิมพ์ดีเอ็นเอไหม” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรกรมหม่อนไหมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์โปรตีนและลายพิมพ์ดีเอ็นเอไหม และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับงานด้านอนุรักษ์พันธุกรรมไหมและการปรับปรุงพันธุ์ไหม เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาด้านไหมของประเทศไทยต่อไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: