อดีตครูผู้ประสบความสำเร็จ…ทำเกษตรผสมผสานอินทรีย์ – หลากเรื่องราว

Published มิถุนายน 8, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วันพุธ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 00:00 น.

นายหนูทัศน์ คำแพง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญ ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด เดิมรับราชการครู ขณะรับราชการได้ทำการเกษรควบคู่ไปในพื้นที่ที่ได้รับมรดก 22 ไร่ และเก็บเงินซื้อที่ดินอีก 8 ไร่ รวมเป็น 30 ไร่ เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มๆดอนๆเป็นป่าละเมาะ สภาพพื้นดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ลักษณะเป็นดินร่วนถึงดินทรายจัด ฤดูแล้งก็แห้งแล้งมาก ชาวบ้านเรียกพื้นที่แห่งนี้ว่า หนองขาด่าง ทำให้ต้องทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว คือ ปลูกข้าวเป็นหลัก อาศัยน้ำฝนอย่างเดียว ผลผลิตข้าวที่ได้ ค่อนข้างต่ำ และปล่อยพื้นที่นาให้ว่างเปล่าหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว

ในกาลต่อมาได้น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตในครอบครัว มีการบริหารจัดการระบบการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ประมง ได้อย่างเหมาะสม ชัดเจน ตามสภาพของพื้นที่ จัดสร้างศูนย์เรียนรู้การเกษตรรูปแบบไร่นาสวนผสมที่สามารถเป็นแบบอย่างในชุมชน มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการกระบวนการผลิต แปรรูปการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มจากปี 2521 ได้ปรับสภาพพื้นที่ลุ่ม ที่ดอน ให้เหมาะสมกับการทำการเกษตร เน้นการปรับปรุงบำรุงดิน แต่ไม่ได้วางแผนผังฟาร์ม-แผนการผลิต ทำให้มีปัญหาเรื่องการตลาดและทำให้ขาดทุน

ปี 2536 เริ่มทำการเกษตรแบบผสมผสาน เพิ่มกิจกรรมให้มากขึ้น ขุดสระเก็บน้ำฝน ขณะเดียวกันก็ปรับปรุงบำรุงดินอย่างต่อเนื่อง

ปี 2546 ได้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด เพื่อมาประกอบอาชีพเกษตร ระหว่างนั้นมีผู้สนใจมาเยี่ยมชมที่แปลงตลอดเวลา

ปี 2551 มีแนวคิดจัดทำแปลงไร้นาสวนผสมใหม่ โดยปรับตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการวางแผนผังฟาร์ม จัดกิจกรรมการเกษตรตามสภาพความลาดชันสูงต่ำของพื้นที่ พร้อมจัดสุขลักษณะในฟาร์มให้สะดวกในกาบริหารจัดการและทำความสะอาด วางแผนการผลิต เน้นใช้ทรัพยากรที่ดิน แหล่งน้ำ ให้ทุกกิจกรรมมีการเกื้อกูลกันและกัน และทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์

สำหรับกิจกรรมใน 30 ไร่ประกอบด้วย

1. พื้นที่ 12 ไร่ทำนาปีละ 1 ครั้ง ทั้งนาดำและนาหว่าน ใช้ปุ๋ยน้ำหมักอินทรีย์ น้ำหมักพืชสมุนไพร ปุ๋ยหมัก การเลี้ยงปลาในนา การปลูกพืชหลังนาโดยไถกลบตอซังข้าวและปลูกพืชหมุนเวียน ถั่วลิสง มันสำปะหลัง ปอเทือ คันนารอบนอกปลูกไม้ใช้สอย ยูคาลิปตัส สะเดา

2.พื้นที่ 5 ไร่ ขุดสระ 3 สระ สำหรับใช้น้ำและเลี้ยงปลา ขอบสระปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์

พื้นที่ 12 ไร่ ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ที่อยู่อาศัย ศาลาเรียนรูเบะฝึกอบรม และอื่นๆได้แก่ปลูกพืชไร่ พืชสวน พืชผัก ต่างๆนานาสารพัน

พื้นที่ 1 ไร่ กิจกรรม 1 ไร่แก้จน เป็นการทำเกษตรผสมผสานแบบประณีตหรือมีพื้นที่จำกัด ประกอบด้วยคอกเป็ด คอกหมูหลุม บ่อกบ บ่อปลาดุก เรือนเพาะชำ ปลูกมะนาว พร้อมกับปลูกพืชแซมระหว่างแถวและปลูกกล้วยน้ำว้าขอบคันแปลง

สำหรับการผลิตและการตลาด มีการวางแผนการผลิตตามความต้องการของตลาด ผลผลิตที่ได้นำไปบริโภคในครัวเรือน จำหน่ายโดยตรงที่ฟาร์ม ที่ตลาดนัด หรือทางโทรศัพท์ มีการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยกาแปรรูปมะนาวดอง ไข่เค็ม สำหรับรายได้หลักคือ ขายมะนาวและกิ่งพันธุ์มะนาว มีการทำบัญชีครัวเรือน บัญชีฟาร์มอย่างต่อเนื่อง

นายหนูทัศน์ คำแพง ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 209 หมู่ที่ 4 บ้านสำราญ ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ลาออกมาทำการเกษตรโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งมั่นจนพลิกฟื้นผืนดินปลูกข้าวหอมมะลิส่งเข้าประกวดคว้ารางวัลมามากมาย จนได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ในพืนที่ไร่นาสวนผสมของนายหนูทัศน์ เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลของอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ในแต่ละวัน/ สัปดาห์จะมีหน่วยงาน หรือสถานศึกษา นำนักเรียนมาศึกษาดูงานในไร่…ผู้สนใจสามารถไปเยี่ยมชมได้ นับเป็นตัวอย่างที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่งของเกษตรกร.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: