ชั่งหัวมัน โครงการตามพระราชดำริ สิ่งมหัศจรรย์จากความร่วมมือ

Published เมษายน 27, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05129010157&srcday=2014-01-01&search=no

วันที่ 01 มกราคม พ.ศ. 2557 ปีที่ 26 ฉบับที่ 566


เรื่องเล่าจากสองข้างทาง

อภิวัฒน์ คำสิงห์

ชั่งหัวมัน โครงการตามพระราชดำริ สิ่งมหัศจรรย์จากความร่วมมือ

?คนที่ไปดูก็เห็นได้ว่า เริ่มต้นด้วยไม่มีอะไรเลย แต่ว่าต่อมาภายในวันเดียว ทุกคนที่อยู่ในท้องที่นั้นก็เข้าใจว่าต้องช่วยกัน และยิ่งในสมัยนี้ ในระยะนี้ เราต้องร่วมมือกันทำ เพราะว่าถ้าไม่มีการร่วมมือกัน ก็ไม่ก้าวหน้า ไม่มีความก้าวหน้า ฉะนั้นการที่ท่านได้ทำแล้วมีความก้าวหน้านี้เป็นสิ่งที่ดีมาก หลักการก็อยู่ที่ทุกคนต้องช่วยกันเสียสละ เพื่อให้กิจการในท้องที่ก้าวหน้าไปด้วยดี ก้าวหน้าได้อย่างไร ก็ด้วยการช่วยเหลือกัน แต่ก่อนนั้นเคยเห็นว่ากิจการที่ทำมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งทำ แล้วก็ทำให้ก้าวหน้า แต่อันนี้มันไม่ใช่กลุ่มหนึ่ง มันทั้งหมดร่วมกันทำ และก็มีความก้าวหน้าแน่นอน อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์และเป็นสิ่งที่ทำให้มีความหวัง มีความหวังว่าประเทศชาติจะก้าวหน้า ประเทศชาติจะมีความสำเร็จ…

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สิงหาคม 2552

เมื่อทราบชื่อโครงการตามพระราชดำริว่า “โครงการชั่งหัวมัน” หลายท่านก็คงจะสงสัยโครงการตามพระราชดำรินี้ เป็นโครงการเกี่ยวกับอะไร และมีที่มาที่ไปอย่างไร ต่างตีความกันไปต่างๆ นานา จึงน่าจะมาทำความเข้าใจโครงการนี้ ว่ามีที่มาอย่างไร ให้เข้าใจแจ่มชัดด้วย ที่พระองค์ท่านได้ทรงกระทำให้แก่ชาติบ้านเมืองของเราอีกโครงการหนึ่ง จากจำนวนทั้งหมด 4,000 กว่าโครงการ 

โครงการชั่งหัวมัน ตามแนวพระราชดำริ เกิดขึ้นจากความเอาพระราชหฤทัยใส่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อเกษตรกรในการที่จะพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้ประสบความสำเร็จ สามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

ปลายปี 2552 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินจากราษฎร ณ บ้านหนองคอไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 250 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์รวบรวมพืชเศรษฐกิจนานาชนิด เพื่อเป็นแนวทางให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ เริ่มต้นโครงการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2552 ซึ่งแต่เดิมพื้นที่มีความแห้งแล้ง เพราะอ่างเก็บน้ำหนองเสือที่มีอยู่ไม่ได้รับการดูแลมาหลายปี แต่ด้วยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องการให้โครงการพระราชดำริแห่งนี้ เป็นที่รวบรวมพืชเศรษฐกิจของอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง ชาวบ้านจึงร่วมแรงร่วมใจพลิกฟื้นผืนดินให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง โดยมีเป้าหมายในการสนองพระราชประสงค์

โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ เป้าหมายต้องการให้เป็นศูนย์รวมพืชเศรษฐกิจของอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยเลือกพันธุ์พืชท้องถิ่นที่ดีที่สุดเข้ามาปลูก โดยให้ภาครัฐกับชาวบ้านร่วมดูแลด้วยกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความคิดเห็นตามวิถีการดำรงชีวิต โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด ขณะเดียวกันก็พยายามเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส เป็นอีกแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนโดยทั่วไปได้เข้าชม เช่น กรมที่ดิน ได้ให้หมอดินที่มีความชำนาญมาสำรวจพื้นที่ เพื่อปรับปรุงดิน ขณะที่ชาวบ้านซึ่งมีความรู้ในการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ก็เข้ามาร่วมคิดกับทางเกษตรจังหวัดฯ

ขณะเดียวกันยังใช้วิกฤติให้เป็นโอกาสด้วยการติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขายให้กับการไฟฟ้าฯ เพราะพื้นที่บริเวณนี้เป็นช่องเขา มีลมพัดผ่าน ซึ่งนอกจากเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่โครงการแล้ว ยังช่วยให้ราษฎรในหมู่บ้านต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียงมีกระแสไฟฟ้าใช้ได้อย่างพอเพียงและทั่วถึงกันอีกด้วย

ปัจจุบัน โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ได้ก้าวสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรอีกแห่งหนึ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาดูงานและเปิดให้เข้าชมได้ โดยจากจุดเริ่มต้นที่มาจากพื้นที่ที่แห้งแล้งและเสื่อมโทรม กลับกลายมาเป็นพื้นที่สีเขียวที่สามารถเพาะปลูกพืชผักสวนครัวและพันธุ์พืชต่างๆ รวมทั้งการปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงโคนม การเลี้ยงไก่ไข่ และสัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจอื่นๆ

“การร่วมมือกัน การช่วยเหลือเกื้อกูลและความเสียสละของทุกคน ทุกฝ่าย นำมาซึ่งความสำเร็จ” คือหลักปรัชญาการดำเนินงานของโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: