สธ.ยันกระจายอำนาจ ‘เขตบริการสุขภาพ’ ให้บริหารเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง

Published มีนาคม 30, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/edu/412954

  • 28 มีนาคม 2557, 13:08 น.

eywwb5wu57mynkovyi3r412rlcwsezmstu75ceeirj8fzi7ml7kl2q

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าแผนปฏิรูปการจัดบริการในรูปแบบของเขตบริการสุขภาพ 12 เขต หลังเปรียบเทียบกับต่างประเทศพบว่าได้ผลดี เบื้องต้นแบ่งการบริหารออกเป็น 3 ชุด กระจายให้ทุกเขตบริหารเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง คาดเป็นรูปธรรมภายใน 3 ปี…

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 57 นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวหลังประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศก์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เพื่อสรุปผลการศึกษาการดำเนินงานของเขตบริการสุขภาพ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556-2560 หลังจากพัฒนามาได้ 1 ปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ การดำเนินงานตามรูปแบบที่เหมาะสม และขับเคลื่อนจัดบริการดูแลประชาชนทั่วประเทศต่อไป

นายแพทย์ณรงค์ กล่าวว่า จากการศึกษาประสบการณ์การจัดบริการประชาชนตามรูปแบบเขตบริการสุขภาพของประเทศต่างๆ พบว่า หลายแห่งมีการดำเนินการมาแล้วกว่า 50 ปี เช่น ที่อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ และในเอเชียดำเนินการที่เกาหลีใต้และอินเดีย เชื่อมโยงบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงระดับเชี่ยวชาญ ตามสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่และขยายบริการลงสู่ชุมชน พบว่าได้ผลดี ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการดีขึ้น ไม่มีปัญหาการแย่งชิงทรัพยากร เช่นที่กรณีของอินเดีย พบว่ามีการใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีที่มีอยู่ร่วมกัน เช่น เครื่องเอกซเรย์สนามแม่เหล็กหรือเอ็มอาร์ไอ ใช้การรักษาทางไกลเชื่อมโยงบริการระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายกับลูกข่าย สามารถควบคุมค่าใช้จ่าย แต่ไม่ลดประสิทธิภาพคุณภาพบริการรักษาพยาบาล ค่ารักษาบางโรคต่ำกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาถึงร้อยละ 95 จึงมั่นใจว่าเขตบริการสุขภาพที่กระทรวงสาธารณสุขได้เริ่มดำเนินการมาแล้ว 1 ปี จำนวน 12 เขต แต่ละเขตดูแลกลุ่มจังหวัดประชากรประมาณ 5 ล้านคน เป็นทิศทางที่จะเอื้อให้กระทรวงสาธารณสุขสามารถจัดบริการรักษาพยาบาลประชาชนที่เจ็บป่วยตั้งแต่เล็กๆ น้อยๆ จนถึงขั้นรุนแรงได้เบ็ดเสร็จภายในแต่ละเขตบริการสุขภาพ และเชื่อมโยงการป้องกันโรคลงสู่ชุมชน เพื่อลดจำนวนผู้ป่วย

ทั้งนี้ จากการระดมความคิดเห็นจากประชุมระดับอธิบดี และผู้บริหารทุกคนเห็นด้วยกับหลักการ เนื่องจากจะทำให้ประชาชนได้รับบริการมีคุณภาพทั่วถึงและเท่าเทียมกัน แผนในช่วงแรกนี้กำหนด 5 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2556-2560 ขณะนี้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 2 ซึ่งเริ่มเห็นผลดีในบางพื้นที่ โดยเฉพาะการจัดบริการร่วมแบบไร้รอยต่อ สามารถลดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร ทั้งบุคลากร เทคโนโลยีชั้นสูงได้เป็นอย่างดี ผู้ป่วยได้รับบริการเร็วขึ้น ลดการเสียชีวิต เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคไตวาย เป็นต้น แต่บางพื้นที่ยังมีปัญหาในทางปฏิบัติอยู่บ้าง ดังนั้น มติที่ประชุมจะดำเนินการใน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ให้บริการ (Provider) กลุ่มควบคุมคุณภาพมาตรฐาน (Regulator) และเชื่อมโยงกับกลุ่มการเงินการคลัง (Purchaser) ซึ่งมีอยู่หลายกลุ่มที่รับผิดชอบ

นายแพทย์ณรงค์ กล่าวต่อไปว่า ในการจัดทำแผนการเปลี่ยนแปลงการทำงานให้สอดรับกับเขตบริการสุขภาพ จะใช้รูปแบบของการกระจายอำนาจให้เขตบริการสุขภาพเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น พ.ศ.2542 หรือ พ.ร.บ.องค์การมหาชน พ.ศ.2542 สามารถบริหารจัดการเบ็ดเสร็จ ทั้งเรื่องทรัพยากรบุคคล การเงินการคลัง และอาคารสถานที่ เครื่องมือแพทย์ต่างๆ ในภาคบริการทั้งหมดที่อยู่ในสถานพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมวิชาการ จัดบริการแบบไร้รอยต่อทุกระดับตั้งแต่ขั้นปฐมภูมิจนถึงเชี่ยวชาญ ทั้งภายในจังหวัดและระหว่างจังหวัดภายในเขตบริการเดียวกัน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยให้ทุกเขตจัดทำแผนการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมภายใน 3 ปี คือ พ.ศ. 2560 หลังจากนั้นก็จะดำเนินการอย่างสมบูรณ์แบบ

 

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ไทยรัฐออนไลน์
  • 28 มีนาคม 2557, 13:08 น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: