‘แพทย์ฉุกเฉิน’ ลุยครอบคลุมงานบก-น้ำ-อากาศ

Published มีนาคม 26, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/edu/412306

  • 25 มีนาคม 2557, 16:55 น.

สถาบันแพทย์ฉุกเฉิน จัดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ เน้น “รวมพลังลดช่องว่างการแพทย์ฉุกเฉินไทย” เตรียมพัฒนามาตรฐานงานครอบคลุมบก ทางน้ำ และทางอากาศ…

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 57 นายแพทย์ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ ประธานคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) กล่าวว่า สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้จัดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “รวมพลังลดช่องว่างการแพทย์ฉุกเฉินไทย” (Together to fill Thai EMS Gaps) ระหว่างวันที่ 24-26 มี.ค. ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะมีการจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประสบการณ์การทำงาน ความรู้ทางวิชาการการแสดงนวัตกรรมใหม่ๆ และการเปิดเวทีให้ทุกคนมีโอกาสร่วมแสดงข้อคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งถือเป็นกรอบแนวคิดของกระบวนที่จะใช้ขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทยให้สมบูรณ์ ด้วยการรวมพลังจากทุกภาคภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ หากมองย้อนกลับไปนับตั้งแต่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 เมื่อเดือนมีนาคม 2551 เป็นต้นมา นับเป็นเวลาที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ดำเนินงานตามนโยบายด้วยความมุ่งมั่น พัฒนางานการแพทย์ฉุกเฉินไทยให้มีความทั่วถึงเท่าเทียมและได้มาตรฐานครอบคลุมเพิ่มขึ้น ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศยาน โดยระบบปฏิบัติการดังกล่าวมีผลการออกปฏิบัติการ เพื่อให้การช่วยเหลือแก่ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน เฉลี่ยไม่น้อยกว่าปีละ 1,200,000 ครั้ง

อย่างไรก็ตาม การที่เราจะทำการลดช่องว่างในระบบการแพทย์ฉุกเฉินนั้น บทบาทและหน้าที่ของแต่ละองค์กรที่อยู่ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จะต้องมีความชัดเจน ซึ่งการดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินนั้น จะต้องสอดคล้องกับดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นทั้งหน่วยงานที่ออกกฎระเบียบ และเป็นหน่วยงานที่จะต้องสนับสนุนทุกภาคส่วนในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งในส่วนของผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินนั้น จะต้องมีการกระจายลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการดำเนินงานในแต่ละท้องถิ่นนั้น ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมที่จะบริหารจัดการกันเอง แต่ทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานของคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยกระทรวงสาธารณสุข จะคอยช่วยเหลือและเป็นพี่เลี้ยง และมีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่จะคอยสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณ หวังว่าเมื่อมีการกำหนดบทบาทหน้าที่การทำงานกันอย่างชัดเจนแล้ว จะทำให้ได้เห็นการดำเนินงานในวันต่อไปข้างหน้าได้อย่างชัดเจนขึ้น

นอกจากนี้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทย ยังต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างพลังการขับเคลื่อน และลดช่องว่างการแพทย์ฉุกเฉินไทย ให้ก้าวไกลสู่ความเป็นสากลโดยมุ่งเน้นนโยบายดังนี้

1. มีระบบปฏิบัติการฉุกเฉินครอบคลุมทุกพื้นที่
2. มีระบบการรับแจ้งเหตุและสื่อสารสั่งการออกปฏิบัติงานที่คล่องแคล่วทันท่วงที
3. มีเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินพร้อมรับสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
4. มีการพัฒนาระบบสู่ความเป็นมาตรฐาน มีคุณภาพ ให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจ
5. ผู้ปฏิบัติงานได้รับความคุ้มครองและมีความปลอดภัย

ด้านนายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวว่า ในช่วง 5 ปีของการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทย มีข้อมูลทั้งจากการปฏิบัติการที่ผ่านมา การศึกษาวิจัยและรายงานต่างๆ ได้สะท้อนให้เห็นว่า สถานการณ์ของการแพทย์ฉุกเฉินไทย ในปัจจุบันยังมีช่องว่างที่จำเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนา ทั้งในเรื่องการยกระดับคุณภาพของระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน ความไม่เพียงพอของบุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การเข้าถึงการบริการ การบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ยังไม่คล่องตัว และกลไกการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน องค์กร และภาคส่วนต่างๆ ยังขาดความชัดเจน ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้ประชาชนยังมีน้อย จึงได้จัดการประชุมวิชาการที่มุ่งเน้นการรวมพลัง เพื่อลดช่องว่างการแพทย์ฉุกเฉินไทยขึ้น เพื่อสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน ในการพัฒนาความรู้ทางการแพทย์ฉุกเฉิน และสนับสนุนการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย และยังเป็นเวทีสำหรับเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติการและหน่วยปฏิบัติการที่มีผลงานดีเด่นอันจะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป.

 

 

 

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ไทยรัฐออนไลน์
  • 25 มีนาคม 2557, 16:55 น.
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: