เวทีสาธารณะ

Published ธันวาคม 18, 2013 by SoClaimon

http://www.thaipost.net/node/53461

4 March 2555 – 00:00

อ่าวทองคำนครศรีธรรมราช
คือ แหล่งอาหารของโลก
ประสิทธิ์ชัย หนูนวล
เครือข่ายปกป้องพื้นที่ผลิตอาหาร นครศรีธรรมราช
อ่าวท่าศาลา สิชล คือ ชายฝั่งทะเลที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำนานาชนิด ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล หล่อเลี้ยงผู้คนจำนวนมาก จนก่อเกิดเป็นวิถีวัฒนธรรมที่สำคัญของคนแถบนี้ จากการศึกษาเส้นทางอาหารพบว่า พื้นที่แถบนี้ส่งอาหารไปเลี้ยงคนทั่วโลก การคุ้มครองพื้นที่นี้ไว้สำหรับการผลิตอาหารจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง สอดคล้องกับภาวะของโลกในปัจจุบัน ซึ่งกำลังเกิดภาวะวิกฤติอาหารโลก และกลายเป็นภัยคุกคามที่สำคัญของมนุษยชาติในศตวรรษใหม่ และกลายเป็นปัญหาที่องค์การสหประชาชาติตระหนักและให้ความสำคัญ
ในขณะที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับภัยคุกคามดังกล่าว องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ระบุว่า ปัจจุบัน ๓๗ ประเทศทั่วโลกเริ่มเกิดภาวะวิกฤติอาหารแล้ว และมีแนวโน้มว่าทั่วโลกจะเผชิญปัญหาข้าวยากหมากแพง ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะสูงกว่าปัจจุบันถึง ๕๐ เท่า นายบัน กีมูน เลขาธิการยูเอ็น ออกมาชี้ว่า ราคาอาหารที่ถีบตัวสูงขึ้นทั่วโลกในขณะนี้เข้าสู่ขีดฉุกเฉินแล้ว
แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศซึ่งยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง ทั้งนี้ด้วยสภาพภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการเป็นพื้นที่ผลิตอาหาร ทำให้ประเทศไทยยังคงความอุดมสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม หากสำรวจก็จะพบว่าราคาอาหารได้เพิ่มสูงขึ้นตลอดมา และในอนาคตประเทศไทยก็อาจจะเผชิญวิกฤติดังกล่าวได้เช่นกัน นักวิเคราะห์หลายท่านให้ความเห็นว่า ประเทศไทยอาจเผชิญวิกฤติอาหารในอนาคตด้วยสาเหตุที่สำคัญคือ การไม่มียุทธศาสตร์ในการจัดการเรื่องอาหารของประเทศ
เพราะในภาวะปัจจุบันพื้นที่ผลิตอาหารถูกทำลายลงด้วยการเปลี่ยนสภาพไปสู่การใช้พื้นที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรม ประกอบกับภาวะวิกฤติด้านภูมิอากาศที่แปรปรวนตลอดเวลา จะส่งผลให้ประเทศไทยก้าวไปสู่วิกฤตินี้ได้ทุกขณะ ประเด็นที่ควรขบคิดก็คือ ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก จะมียุทธศาสตร์อย่างไรต่อการเผชิญต่อภาวะวิกฤติอาหาร รวมทั้งการปกป้องพื้นที่อาหารเพื่อกลายเป็นแหล่งอาหารให้กับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก
พื้นที่คุ้มครองเพื่อการผลิตอาหารระดับชุมชนเพื่อสนองยุทธศาสตร์อาหารของชาติ
ความก้าวหน้าของประเทศไทยในระดับปฏิบัติการต่อการปกป้องพื้นที่ผลิตอาหารเพื่อหลีกเลี่ยงกับวิกฤติอันเลวร้ายในอนาคต ได้มีความพยายามของชุมชนชาวบ้านพื้นที่ อำเภอท่าศาลา และ อำเภอสิชล โดยเฉพาะชายฝั่งทะเลซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์จนได้ชื่อว่า “อ่าวทองคำ”  ได้ร่วมกันสร้างปฏิบัติการเพื่อหยุดภัยคุกคามที่มีต่อพื้นที่ผลิตอาหาร รวมทั้งกระบวนการอนุรักษ์ เพื่อทำให้พื้นที่ดังกล่าวดำรงอยู่กลายเป็นแหล่งอาหารของคนทั้งโลก และกลายเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของคนในท้องถิ่น ซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวนี้ดำเนินการมานับปีแล้ว
ในวาระที่องค์การสหประชาชาติให้ความสำคัญกับภาวะวิกฤติอาหารโลก ซึ่งสอดคล้องกับปฏิบัติการของชุมชนที่ดำเนินการมาแล้วก่อนหน้านี้ คณะทำงานจึงมีความเห็นร่วมกันว่า การผลักดันให้เกิดการคุ้มครองพื้นที่ผลิตอาหารเป็นประเด็นสำคัญระดับโลก ควรที่ประเทศไทยซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญจะตระหนักและมีปฏิบัติการที่สอดรับกับความกังวลดังกล่าว
ก้าวไปสู่ธรรมนูญชุมชนและกฎหมายเพื่อการคุ้มครองพื้นที่ผลิตอาหาร
รูปธรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนชาวบ้านควรที่จะได้รับการขยายไปสู่ระดับสากล เพื่อทำให้พื้นที่อื่นๆ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติตระหนักถึงภาวะวิกฤติอาหารโลกที่กำลังเกิดขึ้น รวมทั้งการผลักดันให้เกิดการคุ้มครองพื้นที่โดยกฎหมายเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับประเทศ ภาคชุมชนชาวบ้านได้ร่วมกันจัดทำข้อมูลศักยภาพระดับพื้นที่ต่อการเป็นแหล่งอาหาร เพื่อแสดงให้สาธารณะเห็นว่าควรค่าแก่การรักษาไว้ รวมทั้งมีความพยายามในการจัดทำเขตคุ้มครองพิเศษเพื่อการผลิตอาหารตามกฎหมาย พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งกระบวนการขับเคลื่อนดังกล่าวเป็นความมุ่งมั่นของชุมชนเครือข่ายปกป้องพื้นที่เพื่อการผลิตอาหาร นครศรีธรรมราช
ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมกำลังสร้างกระบวนการเพื่อเบียดขับพื้นที่อาหาร และวางแผนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งวัตถุดิบสำหรับภาคอุต
สาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมปิโตรเลียม บริษัทเชฟรอน โรงไฟฟ้าถ่านหิน และนิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เรากำลังทำร้ายตัวเอง ทำลายสิ่งที่เรามี ซึ่งทั่วโลกอิจฉา จากงานศึกษาการประเมินผลกระทบสุขภาพระดับชุมชน (CHIA) พบว่า พื้นที่เหล่านี้จ้างงานจำนวนมหาศาล แค่ ๑๑ หมู่บ้านมีการจ้างงานที่เกี่ยวกับประมงพื้นบ้านถึง ๕,๐๐๐ คน พบว่า พื้นที่อ่าวสิชล ท่าศาลา สร้างมูลค่าหลายพันล้านต่อปี จากมูลค่าที่เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรมไม่สามารถเปรียบเทียบได้ เพราะภาคอุตสาหกรรมมีแต่ทำลายทรัพยากร จ้างงานเพียงน้อยนิด และที่สำคัญมีเพียงไม่กี่คนที่รับประโยชน์ และส่วนใหญ่คือต่างชาติ เพราะฉะนั้น การลุกขึ้นมาปกป้องอ่าวท่าศาลา จึงมิใช่เพียงกระบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้องเพื่อชาวประมงพื้นบ้าน แต่เรากำลังทำเรื่องซึ่งตอบโจทย์ใหญ่ของโลก และกำลังสร้างทิศทางการพัฒนาที่ทุกคนร่วมรับประโยชน์ และเราเชื่อว่านี่คือทิศทางของเรา.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: