วิกฤติน้ำเสียชุมชนคลองภาษีเจริญ ‘กระทุ่มแบน’ – ชีวิตกับธรรมชาติ

Published กรกฎาคม 2, 2013 by SoClaimon

http://www.dailynews.co.th/article/728/215469

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2556 เวลา 00:00 น.

ขณะนี้คุณภาพน้ำในคลองภาษีเจริญ ช่วง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร กำลังวิกฤติหนักถึงขนาดว่ามีเด็กตกน้ำแล้วเสียชีวิตเพราะติดเชื้ออะมีบาที่อยู่ในน้ำ สภาองค์กรชุมชนกระทุ่มแบน รวมทั้งอีก 9 ชุมชน ได้เล็งเห็นถึงปัญหาน้ำเน่าเสียซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน จึงได้รวมกลุ่มเพื่อหาทางแก้ปัญหา ทางกลุ่มได้ไปดูงาน สังเกตการณ์ ระดมความคิด ร่วมรับฟังปัญหาจากประชาชนที่มาจากสาเหตุของน้ำเสีย และได้พบว่ามวลน้ำสีดำในคลองภาษีเจริญระยะทาง 2.5 กม. ลึก 5 เมตร โดยประมาณ กำลังถูกระบายลงแม่น้ำท่าจีนพื้นที่ชุมชนประตูน้ำอ่างทอง

สภาองค์กรชุมชนกระทุ่มแบน รวมทั้ง 9 ชุมชน ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ได้ร่วมมือหาทางแก้ไขเริ่มต้นจากการสร้างจิตสำนึกในครัวเรือน ล่าสุดได้ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อการต่างประเทศ (National Democratic Institute for International Affairs:NDI) สำนักพัฒนาการเมืองสถาบันพระปกเกล้า (สพม.) จัดงานเวทีผู้แทนพบประชาชนครั้งที่ 2 เสวนาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ อ.กระทุ่มแบน ณ สำนักงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (ประตูน้ำอ่างทอง) โดยในเวทีได้สะท้อนปัญหาออกมาว่า สาเหตุของน้ำเสียมาจากปัญหา 2 ด้านคือ ประชาชนทิ้งขยะ ซากสัตว์และทุกอย่างลงในลำคลอง รวมทั้งโรงงานปล่อยน้ำเสียลงคลองด้วย โดยมีปัญหาตั้งแต่ชุมชนตำบลสวนหลวง ลงมาถึงชุมชนตำบลตลาดกระทุ่มแบน

ผู้เข้าร่วมเสวนาได้เสนอหาทางออกในปัญหาโดยมาตรการต่าง ๆ ได้แก่การสร้างจิตสำนึกแก่ชุมชนและลูกหลานในการรักษ์น้ำ ไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งใดลงในลำคลอง การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจชุมชนและโรงงาน โดยที่สำหรับภาคอุตสาหกรรมควรให้มีหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้าไปตรวจโรงงานไม่ว่าจะเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.ส. ส.จ. และสื่อมวลชน และหากมีการดำเนินคดีโรงงานที่ปล่อยน้ำเสียลงคลองซึ่งปัจจุบันก็มีการดำเนินการดีอยู่แล้ว ก็ควรเพิ่มความเข้มข้นมากกว่าที่เป็นอยู่ ต้องแข็งแรงกว่านี้ เช่นการปิดโรงงาน นอกจากนี้ควรมีมาตรการอื่น ๆ อีก เช่น การติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพน้ำให้มีผลออกมาให้ประชาชนเห็น การขุดลอกคลอง เป็นต้น

สำหรับภาคการเมืองและภาครัฐก็ให้ความร่วมมือโดยเห็นว่าปัญหานี้จะโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ได้ แต่ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน และร่วมมือกัน ไม่ใช่คิดว่าต้องรอภาครัฐเพราะเป็นหน้าที่ของภาครัฐ หากมีปัญหาสามารถร้องเรียนมาได้ตลอดเวลา ถ้าร้องเรียนมาแล้วมีมูลก็จะเข้าไปแก้ไขทุกเรื่อง ในด้านอุตสาหกรรมถ้ามีการทำผิดก็จะดำเนินคดีหมด ทั้งจำทั้งปรับ

ด้านนายไพศาล สำราญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า “ถ้าชุมชนเข้มแข็งก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด เมื่อกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกฝ่าย ก็จะถูกขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้อง ทุกเรื่องจะประสบความสำเร็จไม่ใช่เฉพาะเรื่องน้ำเสีย โครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการนำร่อง

ข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมในเวทีเสวนาได้มีการลงนามทำปฏิญญาพิทักษ์สายน้ำตลาดกระทุ่มแบน ของชุมชนพื้นที่ตลาดกระทุ่มแบน 9 ชุมชน ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลตลาดกระทุ่มแบน สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดสมุทรสาคร และคณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาน้ำเสียในชุมชนตำบลตลาดกระทุ่มแบนและพื้นที่ใกล้เคียง จะได้ร่วมกันดำเนินการทุกวิถีทางที่จะแก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย ด้วยความสมานฉันท์

จากอดีตคลองภาษีเจริญ อำเภอกระทุ่มแบน ที่เคยเป็นแหล่งของทรัพยากรทางน้ำ มีสัตว์น้ำหลายชนิดอาศัยอยู่ คนในชุมชนได้ใช้น้ำในการอุปโภค การขนส่งสินค้าและใช้ในการสัญจรไปมาหาสู่กัน มีการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากัน ต่อมาเมืองได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น มีโรงงานเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ความสำคัญของคลองภาษีเจริญลดลง เหลือเพียงคลองที่ใช้สำหรับระบายน้ำทิ้งจากโรงงานและแหล่งชุมชนที่อยู่บริเวณริมคลองเท่านั้น จากอดีตน้ำที่เคยใสสะอาดกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและสารเคมีต่าง ๆ ทุกวันนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดใดอยู่อาศัยได้ เคยมีคำกล่าวที่ว่าคลองภาษีเจริญเปรียบเสมือนสายเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนในชุมชน ก็คงจะไม่ผิดนักเพราะทุกวันนี้จากสภาพน้ำที่เน่าเสียส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน คนในพื้นที่เริ่มหายไป การค้าที่เคยมีอยู่ก็หายไปทั้งหมด คนในชุมชนบางส่วนก็ย้ายไปตั้งถิ่นฐานที่อื่น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: