443…สหกรณ์โรงเรียน

Published ธันวาคม 30, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/column/edu/back2sky/305266

12 พฤศจิกายน 2555, 05:00 น.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี…ทรงมี พระราชดำรัสแก่ คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน…ความตอนหนึ่งว่า

“…ที่เพิ่มเรื่องของการสหกรณ์สำหรับนักเรียน เป็นการฝึกหัดให้ใช้ระบบทำงานด้วยการร่วมมือ เพื่อที่จะได้ไม่เสียเปรียบผู้อื่น ได้ฝึกความละเอียด ความถี่ถ้วน การเขียนบันทึก การทำบัญชี เมื่อเติบโตขึ้นจะคุ้นเคยกับระบบ แล้วเป็นสมาชิกสหกรณ์ของหมู่บ้าน ของอำเภอ ของจังหวัดต่อไป…”

…กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนองฯ ขยายผลสร้างกิจกรรมส่งเสริมการขยายกิจการสหกรณ์ในโรงเรียนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น จากพระราชดำรัสเมื่อ 27 เมษายน 2536 ถึง ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 443 โรงเรียนทั่วประเทศ

คุณสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บอกถึงวิธีการดำเนินงานกิจกรรม…ว่า

“…เริ่มต้นด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจ ครูผู้สอนวิชาสหกรณ์ มีการอบรมให้ความรู้กับคุณครูทุกปี ประการต่อมาคือให้การสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งรวมตัวเป็นสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ จะปลูกฝังให้เด็กรู้จักวิธีคิด วิธีการจัดการและการบริหารกิจการในสหกรณ์อย่างแท้จริง…

…ทั้งนี้ได้มีการกระตุ้นเพื่อให้เกิดความตระหนักด้วยการจัดแข่งขันหรือประกวดแก่นักเรียนที่ทำกิจกรรมสหกรณ์ อย่างเช่น การบันทึกรายงานการประชุม สหกรณ์ร้านค้า การบริหารจัดการในสหกรณ์ แล้วเพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้ โดยนำพานักเรียนที่ได้รับรางวัลดีเด่น รวมทั้งที่มีกิจกรรมสหกรณ์ดีเด่นอย่างต่อเนื่องและคุณครู ไปทัศนศึกษาดูงานในจุดต่างๆของประเทศ…”

นอกจากที่…กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าไปร่วมดำเนินการหลังจากที่ได้มีการจัดตั้งเป็นสหกรณ์ในการดำเนินการต่างๆ ทั้ง 4-5 ประการแล้วนั้น ยังได้ สนับสนุนให้บางโรงเรียนที่มีศักยภาพในการพัฒนาระบบจนกระทั่งเกิดเป็นกิจกรรมห้องสหกรณ์ขึ้นมาเฉพาะ โดยจะให้เงินอุดหนุน งบประมาณสนับสนุน เพื่อสร้างอาคารสหกรณ์ในโรงเรียนนั้นๆ และ บางโรงเรียนก็ได้รับการสนับสนุนจากเขตการศึกษา หรือจากงบประมาณของโรงเรียนเอง ขยายห้องสหกรณ์ ขยายห้องเรียนสหกรณ์ให้กว้างขวางตามความเหมาะสม

และ…อาจมีการเพิ่มกิจการสหกรณ์ให้มากยิ่งขึ้น ก็ล้วนแต่เป็นแนวทางที่ดี และจากการวิเคราะห์ ผลงานเด่นชัดของสหกรณ์นักเรียนจะเป็นเรื่องของเงินออม อันมีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจและการลงทุน ซึ่งเป็นรากฐานความมั่นคงของชีวิต!!

“…การดำเนินตามพระราชดำริขององค์สมเด็จพระเทพฯ ว่าด้วยการสหกรณ์นักเรียน เป็นการสร้างและปูพื้นฐานให้กับเยาวชนที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ เพื่อดึงให้เขาเหล่านั้นรวมตัวกันสร้างความรับผิดชอบต่อองค์กร ยอมรับบทบาทของแต่ละคนที่มีผลต่อองค์กร ยอมรับซึ่งมติของที่ประชุมและยอมรับซึ่งเสียงข้างมาก…” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวรูปธรรมเป็นการทิ้งท้าย!!

ดอกสะแบง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: