ใช้สมองกล…วัดคุมการปลูกหม่อน

Published ธันวาคม 30, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/column/edu/back2sky/310368

3 ธันวาคม 2555, 05:00 น.
BKQKpJhBMGGYXC7vASLDrbAl5DugmqsGPYnG9LsiMYlRyfP2l2sLz

ระบบสมองกลตรวจวัดข้อมูลในแปลงปลูกหม่อน

การเลี้ยงไหมในบ้านเรา…ปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง จากเพียงเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนให้เป็น อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ โดยมี หน่วยงานภาครัฐระดับกรม เข้ามาดูแลในการพัฒนาและบูรณาการ จึงมีการศึกษาทางเทคนิคและปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการเลี้ยงไหม

องค์ประกอบและปัจจัยสำคัญซึ่งมีผลต่อการเลี้ยงไหมคือ ใบหม่อน เพราะเป็นอาหารเพียงอย่างเดียวที่ใช้เลี้ยงหนอนไหม ในการปลูก บำรุงรักษา ดูแลต้นหม่อนอย่างมีประสิทธิภาพให้มีความแข็งแรงเพื่อผลผลิตของใบมีคุณภาพและปริมาณสูง จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

คุณประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมหม่อนไหม จึงวางแนวปฏิบัติการร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเท็ค) พัฒนาการวัดคุมการปลูกหม่อนโดยสถานีตรวจวัดที่พัฒนาจากสมองกลฝังตัว (Embedded System Technology :  EST) ให้เป็นเครื่องมืออุปกรณ์ในการศึกษาพัฒนาวิธีการเพิ่มผลผลิตใบหม่อน

…ระบบเครื่องทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และสำรองพลังงานด้วยแบตเตอรี่ โดยมีสถานีเป็นตัวหลักประกอบด้วยแผงวงจรตรวจวัดและควบคุม เชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งจะมีเซนเซอร์คอยตรวจวัดข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการน้ำในภาคสนาม

อย่างเช่น…อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์อากาศ ปริมาณน้ำฝน ความเข้มแสงอาทิตย์ ความเร็ว และทิศทางลม พร้อมกับควบคุมการทำงานของ อุปกรณ์การปลูกหม่อน

จากนั้น…จึง ส่งข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอิน-เตอร์เน็ตไปยังเครื่องแม่ข่ายฐานข้อมูลโดยจะแสดงผลทั้งแบบกราฟและแบบตาราง ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเปิดดูข้อมูลเพื่อนำออกมาวิเคราะห์…กิจกรรมนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการอัจฉริยะไหมไทย (Smart Thai Silk)

กรมหม่อนไหม…ได้เริ่มดำเนินการใช้สถานีตรวจวัดฯเป็นการนำร่อง แล้วในปีนี้ (2555) กับ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ศมม.) 3 แห่ง คือ สระบุรี นครราชสีมาและร้อยเอ็ด…ซึ่งปีหน้า (2556) จะติดตั้งระบบเพิ่มใน จังหวัดน่านและชุมพร

สนใจข้อมูลเพิ่ม…ติดต่อ “ศูนย์สารสนเทศหม่อนไหมและประชาสัมพันธ์” 2175 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2558- 7924-26 ต่อ 104 Fax 0-2558-7939 และ http://www.gsds.go.th…เวลาราชการ.

ดอกสะแบง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: